Archeologické textilie z Olomouce, Křížkovského 10

Název: Archeologické textilie z Olomouce, Křížkovského 10
Variantní název:
  • Archaeological fabrics from Olomouc, Křížkovského Street 10
  • Archäologische Textilien aus Olmütz, Křížkovského-Straße 10
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 347-362
Rozsah
347-362
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při archeologickém výzkumu v ulici Křížkovského č. o. 10 v Olomouci byl v roce 2015 nalezen soubor textilií. Útržky tkaniny, tkanice a šňůrky pochází z vrstvy suťového násypu z druhé poloviny 16. století z prostoru zaniklého ženského kláštera u sv. Jakuba. Celkem bylo nalezeno 33 fragmentů hedvábné textilie se zbytky kovových nití, utkané technikou lampas. Celkovou podobu vzoru látky se nepodařilo zjistit, dochovaným ústředním motivem je pták připomínající labuť sedící pod stromem, jehož kmen má v dolní části osekané větve, v koruně lístky a dvě velké šištice. Podle analogií je možné látku z Olomouce interpretovat jako textilii pocházející z Itálie a datovat do poslední třetiny 14. až počátku 15. století. Šlo o tkaninu luxusní, vzhledem k nálezu v blízkosti kláštera se zřejmě původně jednalo o část církevního roucha nebo textilie sloužící při bohoslužbě. Nelze vyloučit ani pozdější druhotné využití textilie.
A series of fabrics was uncovered during archaeological research at 10 Křížkovského Street in Olomouc in 2015. Fragments of fabric, cords and strings came from a layer of a rubble fill from the second half of the 16th century, from the area of the former St. James Convent. A total of 33 fragments of silk fabric with the remains of metal threads woven using the lampas technique were found. The general form of the fabric pattern could not be determined, but the preserved central motif is a bird resembling a swan sitting under a tree whose trunk has branches cut off at the bottom, with leaves and two large cones in the crown. According to analogies, the fabric from Olomouc can be interpreted as Italian and dated to the last third of the 14th to the beginning of the 15th century. It was a luxurious fabric, and given the discovery near the convent, it was probably originally part of an ecclesiastical vestment or a fabric used in religious service. Secondary use of the fabric later cannot be ruled out.
Note
Článek byl zpracován na základě posteru publikovaného na 50. mezinárodní konferenci archeologů středověku, Valtice, 17.–21. září 2018. Práce vznikla v rámci výzkumného dílčího cíle oblasti "Archeologie I. 1. Zpracování a vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na vybraných nemovitých kulturních památkách, městských rezervacích, zónách a územích České republiky s dosud nechráněným archeologickým potenciálem [Záchranný archeologický výzkum]", financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (IP DKRVO).
Der vorliegende Beitrag wurde auf Grundlage des auf der vom 17.–21. September in Valtice stattgefundenen 50. Internationalen Tagung der Mittelalterarchäologen veröffentlichten Posters ausgearbeitet. Die Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsteilprojekts "Archäologie I. 1. Bearbeitung und Auswertung von archäologischen Rettungsgrabungen des Nationalen Denkmalinstitus an ausgewählten unbeweglichen Kulturdenkmälern, in städtischen Reservaten, Zonen und Gebieten der Tschechischen Republik mit bis dato ungeschütztem archäologisches Potenzial [Rettungsgrabung]", finanziert vom institutionellen Förderprojekt für langfristige konzeptuelle Entwicklung des Ministeriums für Kultur (IP DKRVO).
Reference
[1] BRAVERMANOVÁ, M., 2018: Posudek na textilní fragmenty z: Olomouc (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc), Křížkovského 10, čp. 512, parc. č. st. 208, 29/2. Rukopis. Louňovice.

[2] BRAVERMANOVÁ, M.–BŘEZINOVÁ, H., 2013: Posudek na textilní fragmenty z: Olomouc (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc), Hrnčířská ulice. Rukopis. Praha.

[3] CDM IV: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV, 1268–1293 (Boczek, A., ed.). Olomucii 1845.

[4] CDM X: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae X, 1367–1375 (Brandl, V., ed.). Brünn 1878.

[5] CDM XI: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XI, 1375–1390 (Brandl, V., ed.). Brünn 1885.

[6] DOHNAL, V., 1994: Systematický archeologický výzkum. Zpráva o IX. etapě (1984). Olomouc, dómské návrší. Olomouc, rukopis nálezové zprávy, ulož. ve VMO.

[7] DOHNAL, V., 1995: Systematický archeologický výzkum. Zpráva o X. etapě (1985). Olomouc, dómské návrší. Olomouc, rukopis nálezové zprávy, ulož. ve VMO.

[8] SMÍŠEK, K., 2016: Numismatické určení mincí z archeologického výzkumu NPÚ Olomouc na lokalitě Olomouc, ul. Křížkovského 10 (okr. týž). Velké Přílepy. Rukopis nepublikované zprávy, ulož. v archivu NPÚ, ÚOP v Olomouci, fond NZ, č. D-1083.

[9] ŠULCOVÁ, V., 2016: Rozbor fragmentů tkaniny z archeologického nálezu. Terezín. Rukopis nepublikované zprávy, ulož. v archivu NPÚ, ÚOP v Olomouci, fond NZ, č. D-1094.

[10] VEČEŘOVÁ, A., 2014: Zpráva o konzervaci textilních hedvábných fragmentů. Olomouc. Rukopis konzervátorské zprávy, ulož. v archivu NPÚ, ÚOP v Olomouci, fond RZ, č. R-1803.

[11] VEČEŘOVÁ, A., 2015: Zpráva o konzervaci fragmentů hedvábné textilie se zoomorfně-vegetativním motivem (akce 28/15). Olomouc. Rukopis konzervátorské zprávy, ulož. v archivu NPÚ, ÚOP v Olomouci, fond RZ, č. R-1932.

[12] ZÁHORKA, J.–ČEVONOVÁ, J., 2014: Stavebněhistorický průzkum objektu FF UP v Křížkovského ulici čp. 512/10 v Olomouci.

[13] BORKOPP-RESTLE, B., 2019: Der Schatz der Marienkirche zu Danzig. Liturgische Gewänder und textile Objekte aus dem späten Mittelalter. Affalterbach.

[14] BRAVERMANOVÁ, M., 2012: Kasule a štola zvaná svatovojtěšská. In: Svatovítský poklad. Katalog stálé výstavy v kapli sv. Kříže na Pražském hradě (Kyzourová, I., ed.), 41–43. Praha.

[15] BRAVERMANOVÁ, M.–BŘEZINOVÁ, H., 2014: Tkanice z pohřebních šatů jedné z českých královen zhotovená technikou tkaní na destičkách – Ein mit Brettchentechnik gewebtes Band vom Grabgewand einer böhmischen Königin, AH 39, 299–313.

[16] BRAVERMANOVÁ, M.–FOLTÝN, D.–SLIWKA, A., 2010: Mitra z hrobu "ctihodného Bernarda, biskupa pražského" – The mitre from the grave of "venerable Bernard, the Prague bishop”, Mediaevalia historica Bohemica 13, č. 1, 7–45.

[17] BRAVERMANOVÁ, M. a kol., 2005: Bravermanová, M.–Kloudová, R.–Otavská, V.–Vrabcová, A., Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta – Das Beerdigungsgewand des Karl IV aus der königlichen Krypta in der Kathedrale des Hl. Veit, AH 30, 471–496.

[18] BŘEZINOVÁ, H., 2007: Textilní výroba v českých zemích ve 13.–15. století: poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2. Praha.

[19] BŘEZINOVÁ, H.–KOHOUT, D. a kol., 2016: Středověké textilní a barvířské technologie. Soubor textilních fragmentů z odpadových vrstev z Nového Města pražského. Praha.

[20] COLLINGWOOD, P., 1982: The Techniques of Tablet Weaving. Oregon.

[21] CROWFOOT, E.–PRITCHARD, F.–STANILAND, K., 1992: Textiles and clothing (c. 1150–c. 1450). Medieval finds from excavations in London. London.

[22] DEHNEROVÁ, H.–ŠLÉZAR, P., 2016: Olomouc (k. ú. Olomouc-město, okr. Olomouc), Křížkovského 10, č. p. 512, parc. č. st. 208, 29/2, PV 57, č. 2, 294–300.

[23] DURIAN-RESS, S., 1986: Meisterwerke mittelalterlicher Textilkunst aus dem Bayerischen Nationalmuseum. München – Zürich.

[24] JAKUBEC, O., 2005: Olomouc (Olomouc). Zaniklý konvent augustiniánek kanovnic u sv. Petra, později s kostelem sv. Jakuba, následně konvent minoritů (Křížkovského ulice). In: Foltýn, D. a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, 463–468. Praha.

[25] KALÁBKOVÁ, P., 2009: Dějiny archeologického bádání. In: Dějiny Olomouce 1 (Schulz, J., ed.), 19–29. Olomouc.

[26] MARTINEK, R., 2020: II. Paramenta olomouckého dómu. Vestiarium středověkého dómu sv. Václava – Vestiarium of Medieval Cathedral of St. Wenceslas. In: Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály (Martinek, R.–Jonová, J., edd.), 71–81. Olomouc.

[27] OTAVSKÝ, K.–WARDWELL, A. E., 2011: Mittelalterliche Textilien II. Zwischen Europa und China. Bern.

[28] SEDLÁČKOVÁ, H., 1999: Přehled výsledků a soubor drobných plastik ze záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici – Übersicht der Grabungsergebnisse und Kollektion kleiner Plastiken aus der Rettungsgrabung in der Töpfergasse in Olmütz. In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1998, 104–109. Olomouc.

[29] SPEISER, N., 1983: The manual of Braiding. Basel.

[30] ŠLÉZAR, P.–DEHNEROVÁ, H., 2020: Kostel sv. Petra v Olomouci ve středověku z pohledu archeologických pramenů – An Archaeological Perspective on the Medieval Church of St. Peter in Olomouc, Historica Olomucensia 59, 13–53.

[31] VEČEŘOVÁ, A., 2017: Konzervace fragmentů hedvábné textilie se zoomorfně-vegetativním motivem – Conservation of Silk Textile Fragments with a Zoomorphic-Vegetative Motif, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – Supplementum, č. 314, 17–22.

[32] WILCKENS, L. von, 1991: Die textilen Künste. Von der Spätantike bis um 1500. München.