Nejbližší zázemí hradu Křivoklátu

Title: Nejbližší zázemí hradu Křivoklátu
Variant title:
  • Das nächste Hinterland der Burg Křivoklát
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 263-[272]
Extent
263-[272]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DURDÍK, T. 1973: Středověké osídlení obce Račice, okr. Rakovník - Die mittelalterliche Besiedlung der Gemeinde Račice. AR XXV, 86-87.

[2] DURDÍK, T. 1976: Nálezová upráva o povrchovém průzkumu neznámé ZSO v k. ú. Velká Buková, okr. Rakovník. Archiv NZ ARÚ AV ČR Praha, č.j. 1363/76.

[3] DURDÍK, T. 1978: Archeologie k počátkům a podobě přemyslovského Křivoklátu. Výsledky prvé etapy výzkumu (1973-1975) - Archäologische Untersuchungen zu Beginn und Baugestalt der Přemyslidenburg Křivoklát. Ergebnisse der ersten Grabungsetappe (1973-1975). AR XXX, 304-320, 357-360.

[4] DURDÍK, T. 1991: Zaniklý středověký objekt v Křivoklátě-Dubině - Das untergegangene mittelalterliche Objekt in Křivoklát-Dubina. AR XLIII, 577-584.

[5] DURDÍK, T.-Klápště, J. 1992: Dva pohledy na počátky hradu Riesenburku - Zwei Blicke auf die Anfänge der Burg Riesenburg. AR XLIV, 266-276.

[6] DURDÍK, T. 1994: Die Burg Křivoklát und weitere Burgen auf der ehemaligen Fürstenbergischcn Herrschaft Křivoklát. In: Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Korneuburg, 300-306.

[7] DURDÍK, T. 1997: Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu - Die Burg Křivoklát der Luxemburgerzeit im Lichte der archäologischen Forschung. AH 22, 217-228.

[8] DURDÍK, T.-Křížová, K. 1997: Hrad Křivoklát. Libice nad Cidlinou.

[9] KOČKA, V. 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[10] MOTYKOVÁ, K. 1961: Městečko, okr. Rakovník, hlášení o záchranné akci. Rkp., Archiv NZ ARÚ AV ČR Praha, č.j. 2531/61.

[11] SEDLÁČEK, A. 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého 8. 2. vydání. Praha.