Archeologická expozice jako prostředek komunikace

Title: Archeologická expozice jako prostředek komunikace
Variant title:
  • Archaeological exhibition as a means of communication
  • Die archäologische Exposition als Kommunikationsmittel
Author: Dolák, Jan
Source document: Dolák, Jan. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 16-24
Extent
16-24
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Autor nejprve zdůrazňuje nutnost komunikace archeologie s veřejností ku prospěchu obou stran. Poté se zabývá obecnou teorií komunikace a zejména teorií muzejní komunikace, zaměřenou především na tvorbu muzejních expozic a výstav. Článek končí rozkladem současných světových trendů při tvorbě muzejních expozic zaměřených na archeologickou problematiku. Autor pro potvrzení svých teoretických postulátů uvádí řadu příkladů z domova i ze zahraničí.
The author addresses the importance of communication between archaeology and the public, a process that benefits both parties. He then moves on to the general theory of communication, especially as it applies to the museum environment, centring on the production of museum installations and exhibitions. The article concludes with an overview of current international trends in the creation of museum archaeology installations. To illustrate his theoretical postulates, the author supplies a number of examples from the Czech Republic and abroad.
References
[1] BENEŠ, J., 1981: Muzejní prezentace. Praha.

[2] BENEŠ, J., 1996: Návštěvníci muzea jako předmět muzejní péče o rozvoj člověka. In: Muzea a návštěvníci, aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítani či na obtíž?, 37–46. Hodonín.

[3] BEZZUBOVA, O. V., 2004: Teorija muzejnoj kommunikaciji kak model sovremennovo obrazovatelnogo processa. In: Kommunicacija i obrazovanie, 418–427. Sankt-Petersburg.

[4] BOŽENEK, K., 1997: Problémy výuky muzejní prezentace. In: Muzea a návštěvníci, aneb Je výstava zábava či otrava?, 40–43. Hodonín.

[5] DEAN, D., 1996: Museum exhibition. Theory and practice. London–New York.

[6] DOLÁK, J., 2008: K některým obecným aspektům tvorby muzejních expozic. In: Muzejní výstavní tvorba. Sborník přednášek ze semináře 26 – 27. 6. 2007, 87–93. Hodonín.

[7] DOLÁK, J., 2008a: A Museum is the Reality. In: Museums, Museology and Global Communication. ICOFOM Study Series 37, 115–121. Changsha.

[8] DOLÁK, J., 2008b: Nepřeháníme to občas s tou konzervací? In: Muzea, památky a konzervace 2008, 193–194. Brno.

[9] DOLÁK, J., 2009: Muzeologija – nastojaščeje i buduščeje. In: Muzeologija – muzeevedenije v XXI. veke. Problemy izučenija i prepodavanija, 12–19. Petrohrad.

[10] DOLÁK, J., 2009a: Neprofesionalita jako program? In: Muzeologie na začátku 3. tisíciletí; Museology at the Beginning of the 3rd Millennium, 28–34. Brno.

[11] DOUŠA, P., 2008: Text ve výstavě, Múzeum 1, 11–13.

[12] DRU, J. M., 2006: Změňte pravidla bysnysu ve svůj prospěch. Metoda disruption. Praha.

[13] FAJKUS, B., 1997: Soudobá filozofie a metodologie vědy. Praha.

[14] FORET, M., 1994: Komunikace s veřejností. Brno.

[15] FUCHS, M., 1999: Textualising Culture: Hermeneutics of Distanciation. In: The contemporary study of culture, 145–156. Wien.

[16] GADAMER, H. G., 1994: Problém dějinného vědomí. Praha.

[17] GIASCIONE, L., 2007: Text messages, Museum Practice 39, 50–52.

[18] GOGOVÁ, S., 2005: Muzeológia a archeológia, Studia Historica Nitriensia 12, 207–212.

[19] HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, L., 2006: Příspěvek k recepci a roli hermeneutiky v informační vědě. Brno: Masarykova univerzita. Nepubl. diplom. práce. Citováno z: http://is.muni.cz/th/6240/ff_m/.

[20] MATOUŠEK, V., 2000: Archeologické muzejní expozice v Čechách jako odraz koncepce studia pravěku a středověku, Archeologické rozhledy 3, 453–463.

[21] MENSCH, P. van, 1992: Towards a methodology of museology: PhD thesis. Zagreb.

[22] MIKULÁŠTÍK, M., 2003: Komunikační dovednosti v praxi. Praha.

[23] NEUSTUPNÝ, E., 2000: Dvě archeologie. In: Acta historica et museologica, 60–64. Opava.

[24] OSOLSOBĚ, I., 1997: Svatý Augustin a kníže Potěmkin. In: Muzea a návštěvníci, aneb Je výstava zábava či otrava?, 35–39. Hodonín.

[25] PŠENIČNAJA, S. V., 2001: Muzejnyj jazyk i fenomen muzeja. In: V dipazoně gumanitarnogo znania. Zbornik k 80-letiu professora M. S. Kagana, 4. Sankt-Petersburg.

[26] SKLENÁŘ, K., 1998: Archeologické expozice Národního muzea: z Čech do Evropy – a zpátky?, Muzejní a vlastivědná práce. Časopis společnosti přátel starožitností 1/98, 15–30.

[27] STRÁNSKÝ, Z. Z., 1984: Úvod do studia muzeologie. Brno.

[28] STRÁNSKÝ, Z. Z., 2001: Reliktní skutečnost a poznávací doména archeologie aneb archeologie a muzeologie po padesáti letech analýzy. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. 50 Jahre archäologischer Forschungen der Masaryk-Universität im Gebiet von Znaim, 311–316. Brno.

[29] STRÁNSKÝ, Z. Z., 2005: Archeologie a muzeologie. Brno.

[30] SU, D. 2008: Museum, Museology. Be cautious of the Technology Doctrine. In: Museums, Museology and Global Communication. ICOFOM Study Series 37, 17–19. Changsha.

[31] ŠAMANOVÁ, G. – ŠKODOVÁ, M. – VINOPAL, J., 2006: Obraz vědy v českém veřejném mínění. Praha.

[32] ŠULEŘ, P., 1997: Jak mluví expozice aneb Vizír efekt. In: Muzea a návštěvníci, aneb Je výstava zábava či otrava?, 4–6. Hodonín.

[33] ŠURA, J. – CIKÁNEK, D., 2006: Bojíme se virtuality?, Věstník Asociace muzeí a galerií 2, 10–12.

[34] VESELSKÁ, D., 2006: Nedostatek kritiky-aktuální problém výstavní tvorby. In: Kritika muzejní výstavní tvorby, 4–9. Hodonín.

[35] Veřejná archeologie I., 2005: Příspěvky ke konferenci Archeologie a veřejnost 2004. Praha.

[36] ŽALMAN, J., 2006: Jakou cenu mají a kolik nás stojí muzejní sbírky, Věstník Asociace muzeí a galerií 6, 12–13.