Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Title: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Variant title
Spisy University v Brně, Filosofická fakulta
Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně
Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta
Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta
Opera Universitatis Brunensis, Facultas philosophica
Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis
Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica
Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica
Publisher
Masarykova univerzita
Published: 1923-present
ISSN
1211-3034 (print)
2787-9291 (online)
Description
Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je první ediční řadou, která vznikla na FF MU. Vycházejí v ní především monografické publikace jednotlivých kateder a ústavů. První spis byl publikován v roce 1923; do současné doby vyšlo v edici přes 500 publikací.
Monographic series Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity is the first series published in the history of the Faculty of Arts of the Masaryk university. First book was published in 1923, and since then more than 500 items has been published within the series.
1 Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových (1923)
2 K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce (1923)
3 Problémy gotiky italské (1923)
4 Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo (1923)
5 Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku (1924)
6 Gallové v českých zemích : kritický rozbor historických zpráv (1923)
7 Příspěvky k nauce o českém přízvuku (1924)
8 O původu jména Žižka (1924)
9 Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku (1924)
10 Žižka v památkách a úctě lidu českého (1924)
11 Problém skutečnosti u Davida Huma a jeho význam v dějinách filosofie (1925)
12 Výzkum duševních projevů u dětí méně schopných (1925)
13 Byla George Sand v Čechách? (1925)
14 Vývoj pedagogických ideí v novém věku (1925)
15 La substitution des cas dans les pronoms Français (1926)
16 Příspěvky k českému hláskosloví (1926)
17 Vývoj současného spisovného českého jazyka (1926)
18 Platonovy listy a Platon (1926)
19 Příspěvky k dějinám českého jazyka (1927)
20 Введение в историю русского языка. Часть I, Источники (1927)
21 L'esthétique d'Aristote (1927)
22 La Démonologie de Michel Psellos (1927)
23 O literární činnosti M. Jev. Saltykova-Ščedrina (1928)
24 Úvod do intuitivní a kontemplativní filosofie (1928)
25 Studie z vývojové psychologie. Díl I (1928)
26 Příspěvky k dějinám českého iluminátorského umění na sklonku XIV. století (1928)
27 Dvě studie o době poděbradské (1929)
28 Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy (1929)
29 Rakovnická vánoční hra (1929)
30 Platonis epistulae commentariis illustratae (1930)
31 Neslovesné věty v češtině. Díl I, Věty interjekční (1930)
32 Neslovesné věty v češtině. Díl II, Věty nominální (1931)
33 Daniel Vetter a jeho "Islandia" (1931)
34 Dva základní problémy Kantova kriticismu (1932)
35 L'Esthétique de Saint Augustin et ses sources (1933)
36 Petko Jur. Todorov : (život a dílo) (1933)
37 Recherches dans le domaine du lexique Balto-Slave (1934)
38 Keltové a Germáni v našich zemích : kritická studie (1934)
39 Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774 (1934)
40 Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek II (1935)
41 Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým povstáním (1936)
42 Tři studie k české diplomatice (1936)
43 K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské (1936.,)
44 Biologické základy antických názorů o dědičnosti (1937)
45 Baudelaire, jeho estetika a technika (1947)
46 William Hazlitt jako literární kritik (1947)
47 Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek III. Část 1 (1949)
48 Cato a Facetus : pojednání a texty (1952)
49 Velká Germanie Klaudia Ptolemaia. Svazek IV, Kulturněhistorický obraz oblasti mezi Rýnem a horní Odrou - dolní Vislou, Dunajem a Baltickým mořem v dobách kolem počátku našeho letopočtu (1953)
50 Chebsko v staré době : dnešní nejzápadnější slovanské území (1955)