[Kaiser, Gerhard R. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft : (Forschungsstand - Kritik - Aufgaben)]

Title: [Kaiser, Gerhard R. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft : (Forschungsstand - Kritik - Aufgaben)]
Author: Kopecký, Milan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 107-109
Extent
107-109
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kaiser, Gerhard R. Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft : Forschungsstand, Kritik, Aufgaben. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. viii, 237 s. ISBN 3-534-07543-9.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.