Archeologický výskum pri hradisku Biela skala v Podbieli na Orave v roku 2019

Title: Archeologický výskum pri hradisku Biela skala v Podbieli na Orave v roku 2019
Variant title:
  • Archaeological excavation near the Biela Skala hill fort in Podbiel (Orava region) in 2019
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 19-49
Extent
19-49
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roku 2019 sa uskutočnil sondážny archeologický výskum v polohách: Biel a Za Pivovarom, ktoré sa nachádzajú v areáli hradiska Biela skala v Podbieli, okr. Tvrdošín. Lokality sú v literatúre známe ako halštatské sídliská, z ktorých absentoval akýkoľvek archeologický materiál. V predstihu sa realizoval geofyzikálny prieskum, na základe ktorého prebehol sondážny výskum. V polohe Za pivovarom neboli potvrdené predpokladané objekty. Ide o už zničené archeologické nálezisko poľnohospodárskou činnosťou. Nové informácie boli zistené o sídlisku v polohe Biel (objavených 5 sídliskových objektov), z ktorého pochádza archeologický materiál, ktorý je možné datovať do dvoch fáz: HD–LTA/ LTB1 a LTB2/LTC–LTD. V teréne boli verifikované niektoré magnetometrické anomálie – zhorená líniová drevená stavba/opevnenie? a pravdepodobne palisáda/ohrada na terénnej hrane sídliska.
In 2019, a short-term archaeological excavation was carried out on the sites Biel and Za Pivovarom, which are located in the area of the Biela skala hill fort in Podbiel, Tvrdošín District. The sites are referred to in literature as Hallstatt Period settlements, from which no archaeological finds were known so far. The archaeological excavation was preceded by geophysical survey. The features expected on the site Za Pivovarom have not been confirmed. This archaeological site was already destroyed by recent agricultural activity. New information has been found about the settlement on the site Biel (five settlement features discovered). Archaeological finds from this site can be dated to two phases: HD–LTA/LTB1 and LTB2/LTC–LTD. Several magnetometric anomalies have been verified in terrain – a burnt linear wooden structure/fortification (?) and probably a palisade/ fence at the terrain edge of the settlement.
References
[1] Benediková, L. 2004: Koniec doby halštatskej a začiatok doby laténskej v slovenských Karpatoch (na príklade lokality Istebné-Hrádok). In: J. Garncarski (ed.): Okres lateński i rzymski v Karpatach polskich. Krosno, 93–122.

[2] Benediková, L. 2006: Besiedlung der Westkarpaten und den nördlichen Teils der Ostkarpaten von der Hallstatt– bis zur Mittellatènezeit. Nepublikovaná dizertačná práca. Nitra.

[3] Benediková, L. – Pieta, K. 2018: Využitie krajiny stredného Liptova v praveku a vo včasnej dobe dejinnej, Študijné zvesti AÚ SAV 63, 147–196.

[4] Benediková, L. – Pieta, K. 2020: Early and Middle La Tène Period in the Slovakian Western Carpathians: current state of knowledge. In: Pierrevelcin, G. – Kysela, J. – Fichlt, S. (eds.): Unité et diversité du monde celtique. Actes du 42e colloque international de l'Association française pour l'étude de l'âge du Fer (Prague, 10 – 3 mai 2018). Praha, 383–411.

[5] Březinová, G. 2014: Grafitové situly s výzdobou v podhrdlí z laténskych sídlisk v Nitre. In: Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno, 293–304.

[6] Čambal, R. – Makarová, E. 2020: Hallstatt hoards from the Molpír Hillfort in Smolenice, Zborník SNM 114, Archeológia 30, 205–229.

[7] Čaplovič, P. 1964: Mladohalštatské sídlisko Tupá skala nad Vyšným Kubínom, Archeologické rozhledy XVI, 781–801.

[8] Čaplovič, P. 1968: Pohrebisko z mladšej doby halštatskej v Podbieli, Slovenská Archeológia XVI-1, 177–203.

[9] Čaplovič, P. 1970: Predhistorické osídlenie okolia obce Podbiel. In: Podbiel, k 400 rokom trvania obce. Podbiel, 17–21.

[10] Čaplovič, P. 1977: Dolný Kubín II. Halštatské popolnicové pohrebisko. Martin.

[11] Čaplovič, P. 1983: Archeologické výskumy na Orave za posledných 30 rokov, Študijné zvesti AÚ SAV XX, 139–336.

[12] Čaplovič, P. 1987: Orava v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku. Martin.

[13] Felcan, M. 2019: Archeogeofyzikálny prieskum lokality hradisko Biel a jeho zázemia (poloha Za pivovarom) v Podbieli (okr. Tvrdošín). Galanta. Nepublikovaná nálezová správa.

[14] Fraňo, J. 1977: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku: Zväzok 2. Bratislava.

[15] Hajnalová, E. 1993: Obilie v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Acta Interdisciplinaria Archaeologica VIII. Nitra.

[16] Hajnalová, M. 2020: Výskumná správa archeobotanická č. 1/2020. Nitra. Nepublikované.

[17] Horňák, M. 2015: Hradiská lužickej a púchovskej kultúry v Turci. In: Jenčík, P. – Struhár, V. (eds.): Hradiská – svedkovia dávnych čias. Dolná Maríková, 33–44.

[18] Kubínyi, M. 1886: Árvamegyei régeszeti emlékek. In: Az Országos Regśzeti és Embertani Társulat Evkönyve 1897–1885. Budapest, 97–103.

[19] Lofajová Danielová, B. 2019: Archeologický výskum na Ostražici v Nižnej, okr. Tvrdošín v roku 2018. In: Lofajová Danielová, B. – Furman, M. (eds.): Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III. Dolný Kubín – Bratislava, 92–110.

[20] Lofajová Danielová, B. 2020a: Pamiatkový archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely na archeologickom nálezisku Podbiel – Biela skala, Polohy: Biel a za Pivovarom. Oravský Podzámok. Nepublikovaná nálezová správa.

[21] Lofajová Danielová, B. 2020b: Nové archeologické lokality v okolí obce Nižná, okr. Tvrdošín, Zborník Oravského múzea XXXVI – 2019, 31–45.

[22] Lofajová Danielová, B. – Markiewicz, J. A. – Przybyła, M. S. – Ledwoń, J. 2021: "Late Hallstatt" hillforts in the Western Carpathians: new contribution to an old discussion, Acta Archaeologica Carpathica 56 (2021), 221–256. | DOI 10.4467/00015229AAC.21.009.15350

[23] Miroššayová, E. 1980: Depot železných predmetov z Nižnej Myšle, Slovenská archeológia 28/2, 383–394.

[24] Pieta, K. 1982: Die Púchov-Kultur. Nitra.

[25] Pieta, K. 1983: Halštatské výšinné sídliská na Liptove, Archeologické rozhledy 35, 39–49.

[26] Pieta, K. 1996: Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum Slovenska. Bratislava.

[27] Pieta, K. 2000: Keltské hradisko v Trenčianskych Bohuslaviciach, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1998, 141.

[28] Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra.

[29] Pieta, K. – Hanuliak, V. – Múdry, P. 1989: Výskum a pamiatková úprava v Liptovskej Mare, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1988, 137n.

[30] Repka, D. 2020: Laténska keramika ako predmet štúdia. Nitra.

[31] Struhár, V. 2021: Pohanský hrad nad dedinou. In: Struhár, V. a kol.: Mystérium Liskovskej jaskyne. Ružomberok, 222–233.

[32] Šalkovský, P. 2002: Výšinné hradisko v Detve – protohistorické osídlenie, Slovenská Archeológia L-1, 99–126.

[33] Točík, A. 1980: Archeologické prieskumy roku 1979, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 1979, 211–228.

[34] Waldhauser, J. – Fröhlich, J. 2007: Laténské sídliště rýžovníků zlata (?) u Velhartic v Pošumaví: Počátek výskytu tuhové hřebenované keramiky v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 2007, 321–330.