Styl v literárním překladu prizmatem Karla Hausenblase

Title: Styl v literárním překladu prizmatem Karla Hausenblase
Variant title:
  • Style in literary translation as perceived by Karel Hausenblas
Source document: Bohemica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 76-92
Extent
76-92
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Karel Hausenblas, a pioneer of postbellum Czech studies, appears in most sources as an expert on stylistics. Translation as one of Hausenblas' fields of study is mentioned rather sporadically, mainly in relation to his studies "Překlady umělecké literatury" [Literary Translations] and "Styl a překlad" [Style and Translation]. However, the discourse of Hausenblas' unpublished works proves his significant efforts to interconnect the style and translation theories, resulting in theoretical considerations on the preservation of stylistic qualities in a foreign language and culture. The paper focuses on translation as a major academic interest of Hausenblas, allowing him to interconnect stylistics with translation theory. Apart from published works, the core of the article lies in Hausenblas' manuscripts, lectures, and other materials that for decades had remained hidden in his archival fonds. Apart from his own theoretical theses on the style in translation, Hausenblas comments on key concepts suggested by Jiří Levý and Anton Popovič. He speculates on translation style as a separate category, redefines the distinction of free and faithful translation, elaborates the concept of style unity, and addresses the principle of selective accuracy.
References
[1] Archiv Univerzity Karlovy, Osobní fond Karla Hausenblase

[2] ČERNÝ, Jiří a Jan HOLEŠ. 2008. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky (Praha: Libri)

[3] GETTA, Jelizaveta. 2021. "Geneze a zahraniční recepce Umění překladu Jiřího Levého", Svět literatury, roč. 2021, č. 63, s. 9–25

[4] HAUSENBLAS, Karel. 1955. "K základním pojmům jazykové stylistiky", in Sas.ujc.cas.cz [online], [citováno 15. 12. 2021]. Dostupné z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=776

[5] HAUSENBLAS, Karel. 1965. "Překládání a teorie literatury (Nad knihou J. Levého Umění překladu)", Česká literatura, roč. 13, č. 2, s. 155–168

[6] HAUSENBLAS, Karel. 1971a. "Překlady umělecké literatury", in týž: Výstavba jazykových projevů a styl (Praha: Universita Karlova), s. 79–99

[7] HAUSENBLAS, Karel. 1971b. "Styl a překlad", in týž: Výstavba jazykových projevů a styl (Praha: Universita Karlova), s. 157–167

[8] HAUSENBLAS, Karel, Alena MACUROVÁ a Petr MAREŠ. 1996. Od tvaru k smyslu textu (Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

[9] CHVATÍK, Květoslav. 2001. Strukturální estetika (Brno: Host)

[10] KOMÁREK, Miroslav. 1984. "Karel Hausenblas šedesátiletý", in Sas.ujc.cas.cz [online]. [citováno 15. 12. 2021]. Dostupné z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=2941

[11] LEVÝ, Jiří. 2012. Umění překladu (Praha: Apostrof)

[12] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1936. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (Praha: Fr. Borový)

[13] MACUROVÁ, Alena. 2014. "Hausenblas nezveřejněný", Jazykovědné aktuality, roč. LI – 2014, č. 3 a 4, s. 90–97

[14] MACUROVÁ, Alena. 2019. "Karel Hausenblas", in Slovnikceskeliteratury.cz [online], [citováno 15. 12. 2021]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=377

[15] MAREŠ, Petr. 2003. "Za profesorem Karlem Hausenblasem (1923–2003)", Česká literatura, roč. 51, č. 6, s. 791–794

[16] MAREŠ, Petr. 2014. "Jak Karel Hausenblas vymezoval styl: Cesty k precizaci pojmu", Jazykovědné aktuality, roč. LI – 2014, č. 3 a 4, s. 84–90

[17] MENCLOVÁ, Věra et al. 2005. Slovník českých spisovatelů (Praha: Libri)

[18] NAVRÁTIL, Martin. 2021. "Archívny výskum v literárnohistorickom bádaní", in GRÓMOVÁ, Edita, Natália Rondziková a Igor Tyšš (eds.): Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach (Nitra: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa), s. 40–61

[19] POPOVIČ, Anton. 1971. Poetika umeleckého prekladu (Bratislava: Tatran)

[20] POPOVIČ, Anton. 1975. Teória umeleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie (Bratislava: Tatran)

[21] STŘEDOVÁ, Kateřina. 2019. "Archivní prameny v translatologickém výzkumu – kde je hledat a jak s nimi pracovat?", AUC Philologica – Translatologica Pragensia, č. 1, s. 93–106 | DOI 10.14712/24646830.2019.9

[22] TIRABASSI, Katherine E. 2010. "Journeying into the Archives: Exploring the Pragmatics of Archival Research", in RAMSEY, Alexis E. et al.: Working in the Archives: Practical Research Methods for Rhetoric and Composition (USA: Southern Illiois University), s. 169–180

[23] VEČERKA, Radoslav. 2013. Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky (Brno: Masarykova univerzita)