Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku

Title: Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku
Variant title:
  • The problem of chronological synchronization of early-mediaeval skeletal burial grounds in Bohemia and north-eastern Bavaria
  • Das Problem der chronologischen Synchronisation frühmittelalterlicher Skelettgräberfelder in Böhmen und Nordostbayern
Author: Hasil, Jan
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 159-167
Extent
159-167
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek vychází z dlouhodobého zájmu univerzitních pracovišť v Praze a Bambergu o oblast Chebska a severovýchodu Horní Falce. V rámci sídelněhistorického výzkumu zde byla zjištěna diskrepance v chronologických systémech uplatňovaných na raně středověká kostrová pohřebiště v obou regionech. Autor konstatuje, že dnešní stav pramenné báze nedovoluje řešit tento problém v rovině absolutní chronologie, na základě pohřebišť ze sídleních komor na Chebsku a v Horní Falci, proto alespoň dokládá absenci hiátu ve vývoji esovitých záušnic, který předpokládaly výsledky staršího bádání.
This contribution is a product of long-term research performed by the universities of Prague and Bamberg into the regions of Cheb and the north-eastern Upper Pfalz. Research into the history of settlements there has shown discrepancies in the chronological systems applied to early-mediaeval skeletal burial grounds in both regions. The author believes that the current state of the source base does not allow this problem to be resolved at the level of absolute chronology. Using the burial grounds in the Cheb and Upper Pfalz regions as the least of examples, he demonstrates the existence of a hiatus in the development of S-shaped headdress decorations indicated by the results of earlier research.
Note
Text je výstupem projektu č. 259 014 GA UK "Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku".
References
[1] BERANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6.–12. století. Praha.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1956: Esovité záušnice, jejich původ a význam. Referáty Liblice 1955, 148–158.

[3] BRATHER, S., 2008: Kleidung, Bestattung, Identität. Die Präsentation sozialer Rollen im frühen Mittelalter, Zwischen Spätantike und Frühmittelalter 57, 237–273.

[4] BRUNDKE, N., 2009: Das frühmittelalterliche Gräberfeld bei Mockersdorf, Lkr. Neustadt an der Waldnaab, rkp. nepubl. dipl. práce, Universität Wien. Wien.

[5] DUŠEK, S.–BACH, H., 1971: Slawen in Thüringen. Geschichte, Kultur und Anthropologie im 10. bis 12. Jahrhundert nach den Ausgrabungen bei Espenfeld. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens 2. Weimar.

[6] EICHERT, S., 2010: Die frühmittelalterlichen Gräberfelder Kärntens. Klagenfurt.

[7] FRIESINGER, H., 1971: Studien zur Archäologie der Slawen in Niederösterreich. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften XV. Wien.

[8] GELDNER, F., 1986: Das Problem der vierzehn Slavenkirchen Karls des Großen, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittlalters 42, 192–205.

[9] HABERSTROH, C., 2004: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz. Kataloge der archäologischen Staatssammlung München 30. München.

[10] HABERSTROH, J., 2004: Radiokarbonanalysen am Skelettmaterial frühmittelalterlicher Grabfunde Oberfrankens. Zur Chronologie des 7. bis 11. Jahrhunderts in Nordostbayern. In: Haberstroh, C., Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz. Kataloge der archäologischen Staatssammlung München 30, 29–39. München.

[11] HANNING, R., 2003: S-Schläfenringe frühmittelalterlichen Gräberfeldern Nordostbayerns. In: Aspekte der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Festschrift für Walter Sage (Ericsson, I.–Losert, H., Hrsg.), 174–185. Bonn.

[12] HASIL, J., 2008: Chebsko a Horní Franky – kontaktní region Franské říše a západních Slovanů. In: Regiony – časoprostorové průsečíky?, HG, Supplementum 2, 77–97. Praha.

[13] HASIL, J., v tisku: Raně středověké osídlení Chebska, Studia Mediaevalia Pragensia 9.

[14] HEIDENREICH, A., 1997: Ein Hochmittelalterlicher Bestattungsplatz mit Schläfenringen auf dem Barbaraberg (Gde. Speinshart, Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab), Beiträge zu der Archäologie in der Oberpfalz, 322–333.

[15] HEIDENREICH, A., 1998: Ein slawischer Friedhof mit Kirche auf dem Barbaraberg im Lankreis Neustadt/Waldnaaab. Archäologische Zeugnisse zur Siedlungsgeschichte I. Bamberg–Pressath.

[16] HÜBENER, W., 1989: Die Orte des Diedenhofener Kapitulars von 805 in archäologischer Sicht, Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 72, 251–266.

[17] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.–11. věku v Čechách – Die Chronologie des Inventars aus Dorffriedhöfen des 9.–11. Jh. in Böhmen, PA LXV, 34–110.

[18] LOSERT, H., 2008: Slawen in der Oberpfalz – eine Bestandsaufnahme, Acta Archaeologica Carpathica XLII–XLIII, 301–370.

[19] LOSERT, H., 2008a: Archäologische Untersuchungen am Rauhen Kulm in der Flednitz. In: Kemnath. 1000 Jahre und mehr (Neubauer, M.–Schön, R.–Thieser, B., Hrsg.), 65–107. Pressath.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1997: K problematice nekropolí druhé poloviny 10. až počátku 13. století na Moravě – Zur Problematik der Gräbenfelder der zweiten Hälfte des 10. bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts in Mähren. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy (Nekuda, R.–Unger, J., ed.), 87–94. Brno.

[21] MUSIANOWICZ, K., 1949: Kablaczki skroniowe – próba typologii i chronologii, Światowit XX, 115–232.

[22] NIEDERLE, L., 1913: Život starých Slovanů I. Praha.

[23] OBENAUS, M., 2006: Arpadenzeitliche Grabfunde des 10. bis 12. Jahrhunderts in Ostösterreich. Fundmaterialien des Burgenländischen und Niederösterreichischen Landesmuseums, rkp. nepubl. dipl. práce, Universität Wien. Wien.

[24] PÖLLATH, R., 2002: Karolingerzeitliche Gräberfelder in Nordostbayern. Eine archäologisch-historische Interpretation mit der Vorlage der Ausgrabungen von K. Schwarz in Weismain und Thurnau-Alladorf. München.

[25] REINECKE, P., 1927–1928: Die Slaven in Nordostbayern, Bayerischer Vorgeschichtsfreund VII, 17–37.

[26] REINECKE, P., 1928: Slavisch oder Karolingisch, Prähistorische Zeitschrift 19, 268–279. | DOI 10.1515/prhz.1928.19.3-4.268

[27] SCHWARZ, K., 1984: Frühmittelalterliche Landesausbau im östlichen Franken zwischen Steigerwald, Frankenwald und Oberpfälzer Wald. Mainz.

[28] SOMMER, P., 2001: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha.

[29] STROH, A., 1954: Die Reihengräber der karolingisch-ottonischen Zeit in der Oberpfalz. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte 4. Kallmünz.

[30] ŠEBESTA, P., 1999: První slovanská obydlí v Chebu, Sborník Chebského muzea, 5–10.

[31] ŠEBESTA, P., 1999a: Der frühmittelalterliche Bestattungsplatz von Cheb (Eger), Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen 8, 193–200.

[32] ŠEBESTA, P., 2000: Štaufská hradní kaple v Chebu, Sborník Chebského muzea, 9–15.

[33] ŠIKULOVÁ, V., 1958–1959: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní, Pravěk východní Moravy I, 88–162.

[34] ŠTEFAN, I., v tisku: Příspěvek k chronologii a výpovědním možnostem esovitých záušnic, Studia Me diaevalia Pragensia 9.

[35] ŠTEFAN, I.–VARADZIN, L., 2007: Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie. In: Církevní topografie a síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Colloquia mediaevalia Pragensia 8 (Hrdina, J.–Zilynská, B., edd.), 33–54. Praha.

[36] UNGERMAN, Š., 2005: C. Haberstroh: Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Ldkr. Bayreuth, AR LVII, 422–428.

[37] VÁŇA, Z., 1958: Slované v Bavorsku podle archeologických dokladů, Vznik a počátky Slovanů II, 138–209.