Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách

Title: Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách
Variant title:
  • The state and perspectives of research into modern-age funeral rites in Bohemia
  • Stand und Perspektiven der Forschung bzgl. des neuzeitlichen Bestattungsritus in Böhmen
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 117-133
Extent
117-133
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V příspěvku je na základě publikovaných archeologických lokalit provedeno hodnocení stavu a perspektiv bádání především raně novověkého a novověkého pohřebního ritu na území Čech (od konce 15. století do roku 1800). Autoři textu zároveň reagují na stále se zvyšující odbornou poptávku po mezioborové spolupráci v dané problematice a naznačují nové možné směry výzkumu. Nedílnou součástí studie je i soupis příslušné publikované literatury vydané v Čechách po roce 2000.
This contribution assesses, on the basis of published archaeological sites, the state and perspectives of research into early modern-age and modern-age funeral rites in Bohemia (from the late 15th century until 1800). In addition, the authors respond to the growing specialist demand for interdisciplinary collaboration in respect to these issues and outline possible new directions of research. The study includes a list of literature on the subject published in this country after 2000.
References
[1] ADÁMEK, F., 2012: K odrazu židovského osídlení v archeologických pramenech na území ČR. Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové.

[2] ANTHONY, S., 2015: Hiding the Body: Ordering Space and Allowing Manipulation of Body Parts within Modern Cemeteries. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 170–188. Berlin.

[3] BEKOVÁ, M., 2007: Solenice 2006, rkp. ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., BZO 2007 1185 (383).

[4] BERAN CIMBŮRKOVÁ, P., 2011: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Rakovníka (kostel sv. Bartoloměje), ASČ 15, 1051–1062.

[5] BLAŽKOVÁ-DUBSKÁ, G., 2005: Několik poznámek k archeologickému studiu novověkého pohřbívání v Čechách (Úvod ke studiu novověkých pohřebišť na Pražském hradě), Castrum Pragense 7, díl I.1, 201–216.

[6] BLAŽKOVÁ-DUBSKÁ, G.,2005a: Archeologický výzkum novověkého pohřebiště u Jízdárny, Castrum Pragense 7, díl I.1, 403–410.

[7] BLAŽKOVÁ-DUBSKÁ, G., 2006: Novověké pohřebiště v Jízdárně, Castrum Pragense 7, díl I.2, 145–174.

[8] BLAŽKOVÁ, G.–OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015: Death and burial in post-medieval Prague. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 204–221. Berlin.

[9] BOHÁČOVÁ, I., 2011: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze-Hradčanech: archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Díl 1. Plány. Praha.

[10] BOHÁČOVÁ, I.–BLAŽKOVÁ, G., 2011: Pohřebiště na Loretánském náměstí v Praze-Hradčanech: archeologický výzkum Ivana Borkovského a jeho výsledky. Díl 1. Textová část. Díl 2. Dokumentace. Praha.

[11] BOYLE, A., 2015: Approaches to Post-medieval Burial in England: Past and Present. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 39–60. Berlin.

[12] BRESTOVANSKÝ, P., 2012: Devocionálie 17.–19. století v Čechách, Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 12, 124–134.

[13] ČECHURA, M., 2010: Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu – Der Begräbnisritus im Mittelalter und der Neuzeit im Lichte der archäologischen und anthropologischen Forschung, AH 35, 111–120.

[14] ČIHÁČKOVÁ, L.–OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2011: Nálezy z archeologického výzkumu hřbitova u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, ASČ 15, 1029–1049.

[15] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., edd., 2015: Od špitálu ke galerii… Archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni. Plzeň.

[16] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., edd., 2015a: Špitální kostel sv. Máří Magdalény. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 24–31. Plzeň.

[17] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J., edd., 2015b: Po zrušení kostela a hřbitova. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 40–43. Plzeň.

[18] DUDKOVÁ, V.–ORNA, J.–NETOLICKÝ, P., 2015: Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 9–23. Plzeň.

[19] FASSBINDER, S., 2003: Wahlfahrt, Andacht und Magie. Bonn.

[20] FLEK, F. a kol., 2009: Flek, F.–Kubálek, P.–Omelka, M.–Podliska, J., Zahrada posledního odpočinku. In: Juřina, P. a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století, 107–109. Praha.

[21] FLEK, F. a kol., 2009a: Flek, F.–Kubálek, P.–Omelka, M.–Podliska, J., Excavation of the early modern cemetery of the grounds of the former Capuchin monastery at St. Joseph's in Prague's New Town – Výzkum novověkého hřbitova v areálu bývalého kláštera kapucínů u sv. Josefa v Praze – Novém Městě, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 407–452.

[22] FRÁNA, J.– FIKRLE, M., 2007: Složení materiálů prstenů z bývalého hřbitova ve Šporkově ulici na Malé Straně, ASČ 11, 711–716.

[23] FRÁNA, J.– FIKRLE, M., 2009: Materiál souboru křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 13, 1085–1093.

[24] FROLÍK, J. a kol., 2010: Frolík, J.–Musil, J.–Omelka, M.–Řebounová, O., Nález dvojice Benediktových křížů z Chrudimi – Hradební ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 193–208.

[25] GALETA, P. a kol., 2008: Galeta, P.–Sládek, V.–Sosna, D.–Čechura, M., 2008: Hodnocení distribuce izolovaných kostí na hřbitově u kostela sv. Ducha ve Všerubech: využití randomizačních metod. In: Počítačová podpora v archeologii 2 (Macháček, J., ed.), 61–75. Brno – Praha – Plzeň.

[26] GALETA, P. a kol., 2015: Galeta, P.–Šneberger, J.–Friedl, L.–Pankowská, A.–Jurman, K., Antropologický rozbor. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 46–53. Plzeň.

[27] GALETA, P. a kol., 2015a: Galeta, P.–Šneberger, J.–Friedl, L.–Pankowská, A.–Jurman, K.–Kubátová, I., Katalog kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni. Plzeň.

[28] GONZALES, J. M., 2015: Fashioning Death: Clothing, Memory and Identity in 16th Century Swedish Funerary Practice. In: The archaeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 111–124. Berlin.

[29] HANUŠOVÁ, V., 2011: Pohřební ritus a hmotná kultura pohřebišť 16.–19. století v Čechách, Acta FF ZČU, 52–67.

[30] HANUŠOVÁ, V.–THOMOVÁ, Z., 2012: Pohřebiště a hmotná kultura u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, AVJČ 25, 209–229.

[31] HOLAS, M., 2016: Válečné hroby padlých v prusko-rakouské válce z roku 1866 na Královéhradecku v archeologickém kontextu. Bakalářská práce, Univerzita Hradec Králové.

[32] CHROUSTOVSKÝ, L.–PRŮCHOVÁ, E., 2011: Classification of post-medieval secondary mortuary practices and disturbances, Interdisciplinaria archaeologica: natural sciences in archeology 2, 55–62.

[33] JUŘINA, P. a kol., 2007: Předběžná zpráva o výsledcích plošného archeologického výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v letech 2003–2006, Archologica Pragensia 17, 211–232.

[34] KACL, P.– PRŮCHOVÁ, E.–RYTÍŘ, L., 2014: Lidé mezi hroby: o výzkumu zaniklého novověkého hřbitova v Praze-Karlíně. In: Veřejná archeologie 5: příspěvky z konference Archeologie a veřejnost 7/2013 (Bureš, M.–Šmejda, L.–Šmolíková, M., edd.), 92–97. Plzeň.

[35] KELLER, P., Hrsg., 2008: Edelsteine & Himmesschüre. Rosenkränze & Gebetsketten. Salzburg.

[36] KELLER, P., Hrsg., 2010: Glaube & Aberglaube. Amulette, Medaillen & Andachtsbildchen. Salzburg.

[37] KENZLER, H., 2015: Religion, Status and Taboo. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 148–169. Berlin.

[38] KORENÝ, R.–OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012: Příspěvek ke studiu devocionálií na Příbramsku, Podbrdsko XVIII, 260–277.

[39] KOSTKA, M.–ŠMOLÍKOVÁ, M., 1998: Archeologický výzkum hřbitova u kostela sv. Klimenta v Praze-Bubnech. O pohřebním ritu 19. století – Archaeological excavations in the cemetery at the Church of St Clement in Prague-Bubny; on 19th century burial rites, AR L, 822–836.

[40] KOSTROUCH, F.–KODERA, P., 2010: Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích – Die Ausgrabung des Friedhofs an der St. Johannes-Evangelist-Kirche in Blovice (Blowitz), AH 35, 183–202.

[41] KRAJÍC, R., 2007: Archeologie postmedieválního období. Současný stav a perspektivy výzkumu v jižních Čechách, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 57–96.

[42] KRÁLÍKOVÁ, M., 2007: Pohřební ritus 16.–18. století na území střední Evropy. Brno.

[43] KRYŠTŮFEK, F. X., 1898: Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím Koruny české. Praha.

[44] LAŠŤOVKOVÁ, B., 2006: Výzkum matrik zemřelých u kostela sv. Mikuláše na Malé Straně – s výtahem o pohřbených na hřbitově u sv. Jana v Oboře. In: Pražská pohřebiště a hřbitovy (Kašpar, V., ed.), 95–98. Praha.

[45] MELISCH, C. M.–ESCHER, F.–JUNGKLAUS, B., 2011: Der erste katholische Friedhof Berlins. Berlin.

[46] MUIŽNIEKS, V., 2015: The Co-Existence of Two Traditions in the Territory of Present-Day Latvia in the 13th–18th Centuries: Burial in Dress and in a Shroud. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 88–110. Berlin.

[47] NOVÁČEK, K. a kol., 2010: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty. Dolní Břežany.

[48] OMELKA, M., 2003: Archeologický výzkum ve Šporkově ulici čp. 332/III. In: Výroční zpráva 2002. Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, 100–106. Praha.

[49] OMELKA, M., 2006: Sv. Jan v Oboře, Pražská pohřebiště a hřbitovy (katalog výstavy), 90–94. Praha.

[50] OMELKA, M., 2006a: Prezentace výsledků zpracování archeologického výzkumu ve Šporkově ulici čp. 322 na Malé Straně. In: Výroční zpráva NPÚ v hlavním městě Praze 2006, 77–78. Praha.

[51] OMELKA, M., 2006b: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 332/III v Praze, Archeologica Pragensia 18, 144–152.

[52] OMELKA, M., 2009: Hřbitov u kostela sv. Jana v Oboře ve Šporkově ulici čp. 332/III na Malé Straně v Praze, Staletá Praha XXV, 93–101.

[53] OMELKA, M.– STAREC P., 2002: Nové nálezy v areálu bývalého hřbitova u kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 16, 141–154.

[54] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2007: Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 11, 671–709.

[55] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2008: Soubor korálků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 12, 605–679.

[56] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2011: Poznámky ke zbožnosti a pohřebnímu ritu malostranského barokního měšťanstva ve světle archeologických nálezů, Pražský sborník historický XXXIX, 268–298.

[57] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012: Soubor medailonů a feniků se symbolikou sv. Benedikta ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), ASČ 16, 983–1019.

[58] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2012a: A view of the archaeological context of the Lesser Town cemetery in Šporkova Street in Prague using Modern period iconography and written sources, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 233–250.

[59] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2014: Barokní mariánské kulty na Malé Straně v zrcadle pražských archeologických nálezů náboženských medailí (s přihlédnutím k situaci v Čechách a na Moravě), Pražský sborník historický XLII, 243–268.

[60] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015: Rozbor hrobových nálezů duchovní povahy z novověkého pohřebiště u kostela sv. Máří Magdalény v Plzni. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 78–99. Plzeň.

[61] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015a: Katalog náboženských medailek. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 100–110. Plzeň.

[62] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2015b: Katalog křížů. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 112–122. Plzeň.

[63] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2016: Zboží pro chudé a bohaté –"originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů – Ware für Arme und Reiche – "Originale" und zeitgenössische "Fälschungen" von religiösen Medaillen am Beispiel von Funden aus Grabkontexten, AH 41, 309–325.

[64] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–MENOUŠKOVÁ, D., 2014: Novověká pohřební výbava ze sbírky Slováckého muzea v Uherském Hradišti a její vypovídací hodnota, Slovácko LVI, 151–175.

[65] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2009: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). I. Obecné formy kříže, ASČ 13, 1001–1083.

[66] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). II. Speciální kříže, ASČ 14, 423–476.

[67] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2011: Špendlík – před hradbou a za hradbou – Die Stecknadel – vor und hinter der Stadtmauer, AH 36, 523–540.

[68] OMELKA, M.–SELMI WALLISOVÁ, M., 2012: Nálezy z hrobů v ulici V Jirchářích na Novém Městě pražském, rkp. ulož. v archivu autorů, bez inv. č.

[69] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2012: Nálezy šperků, devocionálií a součástí oděvů z kostela svatého Jakuba v Jihlavě, AVV 3, 75–132.

[70] PETRÁŇ, J. a kol., 1995: Dějiny hmotné kultury II.1, 2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha.

[71] PILNÁ, V.–SCHMOLLOVÁ, J., 2014: Pohřební výbava Bohunky Lobkovické ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, AZČ 8, 155–169.

[72] PÍŠOVÁ, H., 2011: Distribuce izolovaných kostí v kumulaci na středověkém hřbitově ve Všerubech. Diplomová práce, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni.

[73] PRŮCHOVÁ, E., 2007: Pohřby nedospělých jedinců u kostela sv. Bartoloměje v Plzni, ŠZ AÚ SAV 42, 153–162.

[74] PRŮCHOVÁ, E. a kol., 2005: Průchová, E.–Sládek, V.–Galeta, P.–Čechura, M., Nálezy fragmentů kostí na pohřebišti u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In: Antropologické symposium IV. (Budil, I.–Horáková, Z.–Ulrychová, M., edd.), 269–281. Plzeň.

[75] PŘIBIL, B., 1938: Soupis československých svátostek katolických medailí a jetonů. Numismatický časopis československý. Díl II. Čechy – Praha, 5–96. Praha.

[76] PŘIBIL, B., 2006: Medaile a svátostky k poctě sv. Václava. Soupis medailí a svátostek s obrazem sv. Václava i těch, jež s jeho kultem souvisejí, nebo světce vzpomínají (Kuchyňka, Z., ed.), Posel z Budče 23, 39–51.

[77] RÍDL, J.–SLÁDEK, V., 2004: Využití aDNA v antropologických a archeologických výzkumech: limitující faktory. In: Antropologické symposium III (Budil I.–Horáková, Z., edd.), 265–278. Pelhřimov.

[78] ŘEBOUNOVÁ, O., 2015: Pohřby na hřbitově při kostele sv. Máří Magdalény na základě písemných pramenů. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 32–39. Plzeň.

[79] SOKOL, P., 2003: Šibenice v Bečově nad Teplou a archeologie popravišť – The gallows at Bečov nad Teplou and the archaeology of places of execution, AR LV, 736–766.

[80] SOKOL, P., 2016: Šibenice u Přimdy. Archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem – Ein Galgen bei Přimda. Archäologische Ausgrabung eines Objektes von besonderer symbolischer und sozialer Bedeutung, AH 41, 501–523.

[81] SLÁDEK, V.–GALETA, P.–SOSNA, D., 2012: Measuring human remains in the field: Grid technique, total station, or MicroScribe?, Forensic Science International 221, 16–22. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2012.03.018 | DOI 10.1016/j.forsciint.2012.03.018

[82] SLÁDEK, V. a kol., 2008: Sládek, V.–Galeta, P.–Sosna, D.–Čechura, M., Metody terénní antropologie kosterních nálezů: hřbitov u kostela sv. Ducha ve Všerubech. In: Počítačová podpora v archeologii 2 (Macháček, J., ed.), 217–236. Brno – Praha – Plzeň.

[83] SOSNA, D., 2007: Sekundární pohřební aktivity: srovnávací studie. In: Antropologické symposium V. Ústí nad Labem (Budil, I.–Zíková, T., edd.), 169–18. Plzeň.

[84] SOSNA, D. a kol., 2013: Sosna, D.–Galeta, P.–Šmejda, L.–Sládek, V.–Brůžek, J., Burials and graphs: relations approach to mortuary analysis, Social Science Computer Review 31, 56–70. DOI: https://doi.org/10.1177/0894439312453277 | DOI 10.1177/0894439312453277

[85] SOUKUPOVÁ, H., 2011: Anežský klášter v Praze. Praha.

[86] SOUQUET-LEROY, I.–RÉVEILLAS, H.–CASTEX, D., 2015: The Impact of Epidemics on Funerary Practices in Modern France (16th–18th Centuries). In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 61–87. Berlin.

[87] SVATOŠ, L., 1928: Příručka církevní agendy. Praha.

[88] ŠNEBERGER, J. a kol., 2015: Šneberger, J.–Pankowská, A.–Jurman, K.–Friedl, L.–Galeta, P., Případové studie. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 54–67. Plzeň.

[89] TAGESSON, G., 2015: The Human Body as Material Culture ‒ Linköping Cathedral Churchyard in the Early Modern Period. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 19–38. Berlin.

[90] TARLOW, S., 2015: Introduction: Death and Burial in Post-medieval Europe. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 1–18. Berlin.

[91] TRANBERG, A., 2015: Burial Customs in the Northern Ostrobothnian Region (Finland) from the Late Medieval Period to the 20th Century. Plant Remains in Graves. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 189–203. Berlin.

[92] UNGER, J., 2002: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jeden v Evropě) I. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 9 (Malina, J., ed.). Brno.

[93] UNGER, J., 2002a: Pohřbívání v 16. století, SPFFBU C 49, 41–48.

[94] UNGER, J., 2006: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 25 (Malina, J., ed.). Brno.

[95] VALK, H., 2015: Tradition-based Concepts of Death, Burial and Afterlife: A Case from Orthodox Setomaa, South-Eastern Estonia. In: The archeology of death in post-medieval Europe (Tarlow, S., ed.), 125–147. Berlin.

[96] WALDMANNOVÁ, M., 2015: Exkurz z pohledu památkové péče. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.– Orna, J., edd.), 131–133. Plzeň.

[97] ZEDNÍKOVÁ-MALÁ, P., 2015: Rekonstrukce přibližné podoby podle lebky. In: Od špitálu ke galerii… (Dudková, V.–Orna, J., edd.), 68–75. Plzeň.