Tvrze na Kladensku

Title: Tvrze na Kladensku
Variant title:
  • Fortified manors in the Kladno region
  • Festen in der Region Kladno
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 439-471
Extent
439-471
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Kladensku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou v něm prezentovány rozbory formálních a prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť, hospodářské zázemí a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval fortified manors in the Kladno region rooted in earlier investigation and recent non-destructive survey carried out in several locations. It presents analyses of form and spatial characteristics of the manors, their connection with the settlement network, economic hinterland and property structure.
Note
Der vorliegende Beitrag entstand unter Förderung des Projekts Die Anwendung neuer Technologien in der Archäologie (SGS-2014-017).
References
[1] ANDERLE, J.–ROŽMBERSKÝ, P.–ŠVÁBEK, V., 1993: Výsledky povrchového průzkumu cisterciáckých dvorů na Plzeňsku – Ergebnisse der Oberflächenerkundung von Zisterzienserhöfen in der Gegend Plzeň, CB 3, 261–270.

[2] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 3. díl. Severní Čechy. Praha.

[3] BOHÁČOVÁ, I., 1989: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 1698/1989.

[4] BROD, F., 1904: Hořešovice: Přehled historický, Slánský obzor 12, 90–93.

[5] DOLEŽAL, J., 2005: Vznik, vývoj a zánik panského dvora v Kročehlavech, Listy z Unhošťska 39, 21–28.

[6] DURAS, F., 1900: Bakovská sgrafita, Slánský obzor 8/3, 81–83.

[7] DURDÍK, T., 2009: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[8] DURDÍK, T.–JUŘINA, P., 1998: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 6844/1998.

[9] DURDÍK, T.–JUŘINA, P., 1999: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 8820/1999.

[10] DURDÍK, T.–KRUCKÝ, M., 2003: ZAA, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 5359/2003.

[11] DUSIL, M., 1995: Tvrz Bakov, Hláska 6, 44–45.

[12] GOLL, E.–KŘTĚNOVÁ, Z.–JUSTOVÁ, J.–KNOR, A., 1969: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 5161/1969.

[13] HEBER, F. A., 2012: České hrady, zámky a tvrze. Díl 4. Střední Čechy. Praha.

[14] HLOŽEK, J.–KŘIVÁNEK, R.–PROCHÁZKA, M., 2010: Komplexní nedestruktivní archeologický výzkum tvrziště Hřebeč (Tasov) okr. Kladno – Komplexe nichtdestruktive archäologische Untersuchung der Festenanlage Hřebeč Tasov Bezirk Kladno, CB 12, 385–396.

[15] HOLÝ, P., 1942: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 2476/1942.

[16] HRDLIČKA, L.–VENCL, S., 1969: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 1056/1969.

[17] HULINSKÝ, J., 1932: O rodu Pětipeských na Slánsku, Slánský obzor 40, 20–24.

[18] CHARVÁTOVÁ, K., 1987: Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů – Wirtschaftshöfe der Klöster im Lichte der Schriftquellen, AH 12, 287–299.

[19] CHOTĚBOR, P., 1998: Tvrz v Malé Dobré (okr. Kladno) ve světle povrchového průzkumu – Die Feste in Malá Dobrá (Bez. Kladno) vom Gesichtspunkt der Oberflächenforschung, AH 23, 409–413.

[20] CHOTĚBOR, P., 2004: Modelová rekonstrukce tvrze v Kladně – Modellrekonstruktion der Feste in Kladno, CB 9, 225–231.

[21] CHOTĚBOR, P.–KUCHYŇKA, Z., 1999: Kde ležela v Kladně tzv. Hořejší tvrz? – Wo lag in Kladno die sog. Obere Feste? Zur rekonstruktion der Entwicklungsphasen des Schlosses Kladno, Středočeský vlastivědný sborník 17, 11–16.

[22] CHOTĚBOR, P. –SMETÁNKA, Z., 1985: Panské dvory na české středověké vesnici – Herrenhöfe im mittelalterlichen Dorf Böhmens (13.–16. Jahrhundert), AH 10, 47–65.

[23] JANATA, J., 1986: Tvrz v Bakově: historie obce od 13. stol., architektura, výzdoba a historie tvrze, Zpravodaj Vlastivědného muzea v Novém Strašecí 11/4, 5–6.

[24] JANATA, J., 1986a: Tvrz Byseň, Zpravodaj Vlastivědného muzea v Novém Strašecí 11/5, 5–6.

[25] JANATA, J., 1986b: Tvrz Čelechovice, Zpravodaj Vlastivědného muzea v Novém Strašecí 11/6, 5.

[26] JUŘINA, P.–NEDBAL, J. O., 2009: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 10863/2009.

[27] KAŇKA, J., 2009: Tvrze na Kladensku. Nepublikovaná bakalářská práce na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni.

[28] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[29] KNOR, A., 1933: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 2398/1933.

[30] KNOR, A., 1950: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 2852/1950.

[31] KNOR, A., 1952: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 1692/1952.

[32] KOČKA, V., 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[33] KOLEKTIV, 1998–2005: Encyklopedie českých tvrzí. Praha.

[34] KOLLER, R., 1968: Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno.

[35] KROLMUS, V., 1855: Kněze Krolmusa archaeologické pátrání a výtěžky v letě 1854, PA I, 283–285.

[36] KROLMUS, V., 1858: Kněze Krolmusa archaeologické pátrání a výtěžky v letě 1857, PA III, 42–44.

[37] KROTILOVÁ, J., 2002: Vývoj třebízských gruntů v době feudalismu, Slánský obzor 10, 31–43.

[38] KRUCKÝ, M., 2000: Předběžný průzkum tvrze v Neprobylicích – Vorläufige Untersuchung der Festung Konskr.-Nr. 49 in Neprobylice/Neprobilitz, PSČ 14, 50–59.

[39] KRUCKÝ, M.–DURDÍK, T., 1997: ZAA, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 6579/1997.

[40] KRUCKÝ, M.–DURDÍK, T., 1997a: ZAA, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 3872/1997.

[41] KUČA, K., 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl. Praha.

[42] KUCHYŇKA, Z., 2003: Ve stínu kalicha. Kladensko v první polovině 15. století, Posel z Budče 20, 15–17.

[43] KYPTA, J.–LAVAL, F.–NEUSTUPNÝ, Z.–ŠIMŮNEK, R., 2012: Osamocený dvůr s opevněným sídlem v pozdním středověku: Rychvald u Dřevíče (okr. Rakovník) a jeho analogie – An isolated Late Middle Ages farmyard with a fortified residence: Rychvald near Dřevíč (Central Bohemia) and its analogies, AR LXIV, 549–570.

[44] LEVÝ, F., 1874: Povolání manského statku Hnidousy, PA IX, 450.

[45] MELICHAR, F., 1890: Paměti okresu Unhošťského. Praha.

[46] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[47] MILTNER, J. O., 1855: Smečno, PA I, 325–328, 359–368.

[48] MOTTL, J., 1857: Kladno, město a statek v Pražském kraji, PA II, 7–21, 58–65.

[49] MOTTL, J., 1878: Stopy zaniklých osad v okresu Únhoštském, PA X, 329–344, 513–520, 699–712.

[50] MOTTL, J., 1878a: Kladenští z Kladna, PA X, 17–28.

[51] MOTTL, J., 1881: Buštěhrad co zaniklý hrad, PA XI, 205–230.

[52] MOTTL, J., 1881a: Okres unhoštsko-kladenský za pochodu lidu vojenského k bitvě na Bílou horu r. 1620, PA XI, 165–178.

[53] MOTTL, J., 1881b: Páni z Braškova, PA XI, 623–628.

[54] MOUCHA, V., 1977: Byseň, Výzkumy v Čechách 1974, 23–24.

[55] MUSIL, F.–PLAČEK, M.–ÚLOVEC, J., 2005: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha.

[56] MÜHLSTEIN, L., 1870: Stradonice, PA VIII, 379–382.

[57] NOVÁK, D., 2013: Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí – Kleine herrschaftliche Sitze des 13.–17. Jahrhunderts im Kontext der Landschaft Křivoklátsko (Pürglitzer Wald) und der weiteren Umgebung, AH 38, 463–489.

[58] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2012: Tvrze na Rokycansku – Festen in der Region Rokycany, AH 37, 445–459.

[59] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2013: Tvrze na Berounsku – Festen in der Region Beroun, AH 38, 491–506.

[60] PELIKÁN, J., 1932: Urbář panství Vranského a Žerotínského z roku 1592, Slánský obzor 40, 27–34.

[61] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2. CH–L. Praha.

[62] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[63] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A–H. Praha.

[64] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4. S–Ž. Praha.

[65] PROCHÁZKA, M., 2007: Vrapice – šlechtické sídlo a sakrální stavba – Vrapice – adelige Residenz und Sakralbau, Dějiny staveb 2007, 98–100.

[66] PROCHÁZKA, M., 2008: 75 let od výzkumu tvrze Královice – The 75th anniversary of the investigation of the fortress at Královice, ASČ 12, 767–772.

[67] PROCHÁZKA, M., 2008a: Močidlany – problematika lokace tvrziště, Hláska 19, 44.

[68] PROCHÁZKA, M., 2010: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 4004/2010.

[69] PROCHÁZKA, M., 2010a: Koleč – nová zjištění k lokaci a dataci tvrziště, Hláska 21, 29.

[70] PROCHÁZKA, M., 2010b: Koleč: záchranný výzkum v sousedství zámku, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 78, 59.

[71] PROCHÁZKA, M., 2011: Čelechovice a Honice – krajinou od pravěku po třicetiletou válku, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 81, 23–24.

[72] PROCHÁZKA, M., 2012: Čelechovice: několik poznatků k tvrzišti, Hláska 23, 14.

[73] PROCHÁZKA, M., 2012a: Středověkou krajinou Buštěhradska, Živá archeologie 14, 36–39.

[74] RACEK, J., 1996: Rezidence a sídla na území okresů Mělník a Kladno v době baroka, Vlastivědný sborník Kralupska 3/1, 92–100.

[75] RACEK, J., 2002: Drobné šlechtické rody na jižním Podřipsku, II., Vlastivědný sborník Kralupska 9/1, 16–35.

[76] REICHERTOVÁ, K., 1957: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 2029/1957.

[77] ROŽMBERSKÝ, P., 1999: Dvory plaských cisterciáků. Plzeň.

[78] RYBIČKA, A., 1881: Pomůcky k místo- a rodopisu domácímu, PA XI, 565–572.

[79] RYKL, M., 1993: Dvůr a tvrz Bílý Újezdec – Šternberk u Slaného (Povrchový průzkum se zachycením vztahů ke Smečnu), PSČ 7, 13–18.

[80] SEDLÁČEK, A., 1996: Hrady, zámky a tvrze Království českého. 8. díl. Rakovnicko a Slánsko. Praha.

[81] SEDLÁČEK, A., 1998: Místopisný slovník historický. Praha.

[82] SKLENÁŘ, K., 1972: Archeologie severního okolí Prahy ve zprávách Václava Krolmuse (1846–1856), Vlast B–4, 3–93.

[83] SKLENÁŘ, K., 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870: Prehistorie a protohistorie. Praha.

[84] SKLENÁŘ, K., 2000: K lokalizaci a datování mohyl u Blevic, okr. Kladno – Zur Lokalisierung und Datierung der Hügelgräber bei Blevice, Bez. Kladno (Mittelböhmen), ASČ 4, 97–104.

[85] SKLENÁŘ, K., 2002: Hrady a tvrze v zápiscích Václava Krolmuse (1852–1861) – Burgen und Festen Böhmens in Notizen von Václav Krolmus (1852–1861), CB 8, 483–494.

[86] SMETÁNKA, Z., 1988: Průzkum Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

[87] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J.–RICHTEROVÁ, J., 1979: Geodeticko topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k.o. Jedomělice) – Geodetical-topographical survey of a deserted medieval village Ostrov, AR XXXI, 420–430.

[88] SMOLÍK, J., 1874: Kapounové ze Svojkova, PA IX, 781–802.

[89] SMOLÍK, J., 1889: Václav Zdeněk Chřepický z Modliškovic, PA XIV, 664.

[90] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Díl 5. Dodatky k dílu Antonína Profouse: jejich vznik, původní význam a změny. Praha.

[91] ŠPECINGER, O., 1995: Lidové památky na Velvarsku, Vlastivědný sborník Podřipsko 5, 104–107.

[92] ŠPECINGER, O., 2005: Obec a panství Zvoleněves, Vlastivědný sborník Kralupska 12/2, 22–31.

[93] ŠKABRADA, J.–DOSTÁL, P., 1985: Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na Sedlčansku – Die Spätgotik in ländlichen Gehöften der Gegend von Sedlčany, AH 10, 481–500.

[94] TIETZE, Z., 1994: Tvrze uváděné v díle Václava Beneše Třebízského, Slánský obzor 1–2, 33–40.

[95] TIETZE, Z., 1996: Bakovská tvrz, Slánský obzor 4, 19–22.

[96] TOMAN, H., 1865: Archaeologické procházky po severních Čechách, PA VI, 108–114.

[97] ÚLOVEC, J., 2003: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. A–M. Praha.

[98] ÚLOVEC, J., 2005: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. N–Ž. Praha.

[99] VARADZIN, L., 2006: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 6154/2006.

[100] VAŘEKA, J., 1973: K otázce vývoje a geografického rozšíření kamenného domu v Čechách, Český lid 60, 86–93.

[101] VAŘEKA, J., 1976: Lidové stavitelství Slánska. Třebíz.

[102] VELC, F., 1896: Stavitelské umění na Slánsku, Slánský obzor 4, 22–34.

[103] VELC, F., 1900: K dějinám Hospozína, Slánský obzor 8, 11–13.

[104] VELC, F., 1904: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XX: Politický okres Slánský. Praha.

[105] VILDOVÁ, D., 1959: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 5501/1959.

[106] VODVÁŘKA, V., 2006: Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník.

[107] VYKOUK, J., 1999: Kladenští z Kladna, Heraldika a genealogie 32, 107–130.

[108] VYTLAČIL, L., 2006: Čtyři tvrziště na Slánsku: Hradečno Humniště, Ostrov a Řišuty. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 34. Plzeň.

[109] WIRTH, Z., 1905: Výtvarné umění na Slánsku, Slánský obzor 13, 23–32.

[110] WIRTH, Z., 1907: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXVI: Politický okres Kladenský. Praha.

[111] ŽIŽKA, J., 1999: Hospodářské dvory na panství Zlonice – Meierhöfe auf der Herrschaft Zlonice, PSČ 13, 3–22.

[112] ŽIŽKA, J., 1999a: K podobě předbělohorských hospodářských budov – Zu der Gestalt der Wirtschaftsgebäude aus der Zeit vor der Schlacht am Weissen Berg, PSČ 13, 23–29.

[113] ŽIŽKA, J., 2001: Dvory bývalých císařských soukromých statků ve středních Čechách – Meierhöfe der ehemaligen kaiserlichen Privatgüter in Mittelböhmen, PSČ 15, 1–20.

[114] ARCHIVNÍ MAPY, http://archivnimapy.cuzk.cz/, cit. 2010–2014.

[115] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx, cit. 2010–2012.

[116] NÁRODNÍ GEOPORTÁL INSPIRE, http://geoportal.gov.cz, cit. 2010–2014.

[117] OLDMAPS – STARÉ MAPY, http://oldmaps.geolab.cz/, cit. 2010–2014.