Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj)

Title: Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj)
Variant title:
  • Untergegangene mittelalterliche Dörfer in der Gegend um Blovice (Pilsener Land)
  • Defunct Medieval villages in Blovicko (Plzeň region)
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 85-100
Extent
85-100
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rámci projektu zaměřeného na zaniklé středověké a časně novověké osídlení v lesním prostředí byl realizován nedestruktivní výzkum tří lokalit na Blovicku (Plzeňský kraj). Ve dvou případech byly dokumentovány zaniklé vesnice z vrcholného středověku, zatímco na třetí lokalitě bylo v zalesněném terénu dokumentováno osídlení z raného středověku. Doklady starších sídlištních aktivit pocházejí také z obou mladších vsí.
Non-destructive research of three sites in Blovicko (Plzeň Region) has been carried out within a project centred upon deserted medieval and postmedieval settlements in a forest environment. In two cases, deserted late-medieval villages were documented, while the third location in a forested area revealed a settlement from the early Middle Ages. The two other recent villages also contained evidence of earlier settlement activities.
References
[1] BELCREDI, L. 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Brno.

[2] BERNDORF, A., 1940: Pověsti o Letinech a okolí, Pod Zelenou horou, Vlastivědný sborník okresu přeštického 8, 106–108, 118–122.

[3] BURDOVÁ, P. A KOL., 1970: Tereziánský katastr český. Sv. 3 – dominikál. Praha.

[4] ČEPEK, L. A KOL., 1961: Geologická mapa ČSSR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. List M-33-XX Plzeň. Praha.

[5] ČERNÝ, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historickogeografického průzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Studie ČSAV. Praha.

[6] DEMEK, J. A KOL., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha.

[7] DUNDER, J. A., 1864: Klášter Nepomucký, PA XI, 103–106.

[8] FAKTOR, F., 1887: Popis okresu Blovického. Praha.

[9] FUSÁN, O.–KODYM, O.–MATĚJKA, A., 1993: Geologická mapa České republiky. Geologická Mapa Slovenské republiky. Praha.

[10] CHALUPA, A. A KOL., 1964: Tereziánský katastr český. Sv. 1 – rustikál. Praha.

[11] CHALUPA, A. A KOL., 1966: Tereziánský katastr český. Sv. 2 – rustikál. Praha.

[12] KŘIVÁNEK, R., 2004: Geofyzikální metody. In: M. Kuna a kol., Nedestruktivní archeologie, Teorie, metody a cíle, 117–183. Praha.

[13] KŘIVÁNEK, R., 2007: První zkušenosti s aplikací cesiového magnetometru KAR ZČU Plzeň (NAVMAG) na archeologických lokalitách v roce 2006. In: P. Krištuf, L. Šmejda, P. Vařeka, (eds.), Opomíjená archeologie 2005–2006, 209–218. Plzeň.

[14] KUNA, M.–TOMÁŠEK, M., 2004: Povrchový výzkum reliéfních tvarů. In: M. Kuna a kol., Nedestruktivní archeologie, Teorie, metody a cíle, 237–296. Praha.

[15] MEDUNA, P., 1992: K vnitřní struktuře raně středověkých sídlišť, AH 17, 281–290.

[16] MEDUNA, P., 1996: Die frühmittelalterliche Siedlung (6.–13. Jh.) auf dem Katastralgebiet Hrdlovka, Bez. Teplice, Norwestböhmen. In: Ruralia 1, PA – Supplementum, 311–313. Praha.

[17] MEDUNA, P., 2002: Výzkum zaniklého klášterního dvora Hrnčíře, k. ú. Jenišův Újezd. In: P. Čech, Z. Smrž (eds.), Sborník Drahomíru Kouteckému, Příspěvek k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 9, 153–158. Most.

[18] MIKYŠKA, R. A KOL., 1968: Geobotanická mapa ČSSR. Vegetace ČSSR A2, 1. České země. Praha.

[19] MIKYŠKA, R. A KOL., 1969: /Geobotanická mapa ČSSR. České země. List M-33-XX. Praha.

[20] NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol., 1998: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[21] NEUHÄUSLOVÁ, Z.–MORAVEC, J., 1997: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[22] NOVÁČEK, K., 1993: Klasifikace povrchových stop po zaniklé těžbě surovin (Příspěvek k metodice povrchového průzkumu). In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze – Studie z dějin hornictví 23, 7–11. Praha.

[23] PÍCKA, J., 2002: Povrchový průzkum severovýchodního Nepomucka (okr. Plzeň-jih), rkp. dipl. práce ulož. na Katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň.

[24] PÍCKA, J., 2004: Ždírec u Blovic, poloha "Pod Hřebenem". K lokalizaci výzkumu J. L. Píče, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Řada Historie 7, 191–205.

[25] PÍČ, J. L., 1909: Starožitnosti země české III.1. Čechy za doby knížecí. Praha.

[26] QUITT, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16. Brno.

[27] ROŽMBERSKÝ, P., 1999: Zaniklé středověké vesnice na území okresu Plzeň-jih. In: Zpravodaj OM Plzeň-jih a SOkA Plzeň-jih v Blovicích 20, 3–20. Blovice.

[28] REGESTA, 1855: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. Erben, K. J. (ed.). Pragae.

[29] SMETÁNKA, Z.–KLÁPŠTĚ, J., 1979: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých osad, AR XXXI, 614–639.

[30] TOMÁŠEK, M., 1995: Atlas půd České republiky. Praha.

[31] TOMÁŠEK, M., 2000: Půdy České republiky. Praha.

[32] TRNKA, R., 2004: Historie pod zeleným příkrovem aneb co skrývá les Kamensko. In: Jižní Plzeňsko 2, 29–49. Blovice.

[33] TUREK, R., 1958: Slawische Hügelgräber in Südböhmen. Fontes archaeologici Pragenses 1. Praha.

[34] VAŘEKA, P., 2004: Archeologie středověkého domu I. Proměny vesnického obydlí v Evopě v průběhu staleti (6.–15. století). Plzeň.

[35] VAŘEKA, P., 2006: Cíle, přístup a metody výzkumu. In: P. Vařeka a kol., Archeologie zaniklých středověkých a novověkých vesnic na Rokycansku I, 10–12. Plzeň.

[36] VAŘEKA, P., 2006a: Dokumentace reliéfních antropogenních tvarů. In: P. Vařeka a kol., Archeologie zaniklých středověkých a novověkých vesnic na Rokycansku I, 57–59. Plzeň.

[37] VAŘEKA, P., 2007: Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých a novověkých vesnic. In: P. Krištuf, L. Šmejda, P. Vařeka (eds.), Opomíjená archeologie 2005–2006, 150–157. Plzeň.