Výskum středověkých dědinských sídlisk na Slovensku : (stav a perspektivy)

Title: Výskum středověkých dědinských sídlisk na Slovensku : (stav a perspektivy)
Variant title:
  • Erforschung der mittelalterlichen dörflichen Siedlungen in der Slowakei : (Stand und Perspektiven)
Author: Ruttkay, Matej
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 7-[40]
Extent
7-[40]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BAZOVSKÝ, I.-ELSCHEK, K. 1997: Osídlcnie v Bratislavc-Dúbravkc v 9.-13. storočí. I. Sídlisko z 9.-10. storočia. In: Zbomík Slovenského národného múzea XCI - 1997 - Archcológia 7, s. 31-50.

[2] BIALEKOVÁ, D. 1958: Záchranný výskům slovanských sídlisk v Nitrianskom Hrádku a Bcšcňovc, okr. Šurany. Slov. Archcol. 6, 1958, s. 388^13.

[3] BIALEKOVÁ, D. 1959: Závěrečná zpráva z výskumov slovanských sídlisk v Nitrianskom Hrádku a v Bcšcňove. Slov. Archeol. 7, 1959, s. 439^59.

[4] BIALEKOVÁ, D. 1962: Nové včasnoslovanské nálezy z juhozápadného Slovenska. Slov. Archcol. 10, s. 97-148.

[5] BIALEKOVÁ, D. 1964: Staromaďarské hroby a včasnostredoveké sídliskové objekty v Lipovcj-Ondrochovc. In: Štud. Zvcsli Archcol. Úst. Slov. Akad. Vied 18. Nitra, s. 187-196.

[6] BIALEKOVÁ, D. 1975: Pobedim. Slovanské hradisko a sídliska z 9. storočia. III. medzinárodný kongres slovanskej archeologie, Bratislava 7.-14. september 1975. Nitra.

[7] BOTÍK, J. 1998: Geografické, kultúmo-spoločcnské a inlcrctnické súvislosti 1'udovcj architektury. In: Ludová architektura a urbanizmus vidieckych sídicl na Slovensku z pohPadu najnovších poznatkov archeologie a etnografie. Bratislava, s. 67-101.

[8] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1970: Slovanské sídlisko a zaniknutá středověká dědina v Osuskom. In: Štud. Zvěsti Archcol. Úst. Slov. Akad. Vied 18. Nitra, s. 211-24.

[9] BUDINSKÝ-KRIČKA, V. 1971: Príspcvok k výskumu stredovekej výšinnej dediny na východnom Slovensku. Východoslovenský pravěk 2, s. 197-225.

[10] ČAPLOVIČ, D. 1981: Středověká dědina vo Svinici a jej význam prc poznanic středověkého dědinského osídlcnia na východnom Slovensku. In: Archacologia historica 6, 1981, s. 499-504.

[11] ČAPLOVIČ, D. 1987a: Archeologický výskům středověkého dědinského domu na Slovensku. In: Archacologia historica 12, 1987, s. 145-155.

[12] ČAPLOVIČ, D. 1987b: New facts about the dcvclopmcnt of medieval rural house in cast Slovakia. Slov. Archcol. 35-1, s. 7-26.

[13] ČAPLOVIČ, D.-CHEBEN, I.-RUTTKAY, M. 1988: Rozsiahly záchranný výskům pravěkého a středověkého osídlcnia v Bajči. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1987. Nitra, s. 41—42.

[14] ČAPLOVIČ, D.-JAVORSKÝ, F. 1990: Najnovšic poznatky o vývoji dědinského domu na Spiši. Nové obzory 31, s. 69-121.

[15] ČAPLOVIČ, P. 1965: Včasnostredoveké pohrebisko a sídlisko v Hurbanovc. Slov. Archcol., 13, s. 237-247.

[16] ČAPLOVIČ, P. 1987: Orava v pravěku, vo včasnej dobc dejinnej a na začialku středověku. Martin.

[17] DRENKO, Z. 1983: Zaniknutá středověká dědina Bizovo. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982. Nitra, s. 81-82.

[18] DUŠEK, M. 1961: K otázkám pravěkého vývoja juhozápadného Slovenska. In: Štud. Zvcsti Archcol. Úst. Slov. Akad. Vied 18. Nitra, s. 59-80.

[19] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B. 1981: Zaniknutá středověká dedina Fančal. Archacol. hist. 7, s. 513-519.

[20] FÜRYOVÁ, K.-MÍČEK, M.-MIHOK, Ľ.-TOMČO, Š. 1991: Začiatky železiarstva vo východnej časti Gcmcra v středověku. In: ZSN M LXXX V - Archcológia 1, s. 107-144.

[21] FUSEK, G. 1996b: Začiatok systematického prieskumu povodia Blatiny. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1994. Nitra, s. 58-60.

[22] HABOVŠTIAK, A. 1960: Dva zaniknuté románské kostoly na Baralkc pri Lcviciach. Archcol. Rozhl., 12, s. 356-358, 373-381, 552, 600.

[23] HABOVŠTIAK, A. 1961a: Príspcvok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. storočí. Slov. archcol., 9, s. 451-482.

[24] HABOVŠTIAK, A. 1962: Mladohradištná chata v Siladiciach. Archeologické rozhledy 14, s. 808, 841-846.

[25] HABOVŠTIAK, A. 1964: Výskům v Milanovciach. Archeologické rozhledy 16, s. 410-426.

[26] HABOVŠTIAK, A . 1966: K otázkám datovania hradiska v Bíni. Slov. Archcol., 14, s. 439^86.

[27] HABOVŠTIAK, A. 1975: Středověké agrárně sídliska 10.-13. stor. na Slovensku, Archcol. Rozhl., 27, s. 297-304.

[28] HABOVŠTIAK, A. 1976: Historicko-archcologický výskům středověkých zaniknutých dedín na Slovensku. Zboř. Slov. nár. Múz. Hist. Historica 16/1976, s. 243-252.

[29] HABOVŠTIAK, A. 1985: Středověká dedina na Slovensku. Bratislava.

[30] HANULIAK, M. 1980: Výskumy z obdobia středověku na trase výstavby Sústavy vodných dici na Dunaji. In: Archacol. hist. 5. Brno, s. 193-208.

[31] HANULIAK, M. 1989c: Pravěké, včasnostredoveké a středověké osídlcnie v Chl'abc. Slov. Archcol., 37, s. 151-212.

[32] HANULIAK, M.-KUZMA, I.-ŠALKOVSKÝ, P. 1993: Mužl'a-Čcnkov I, osídlcnie z 9.-12. storočia. Nitra 1993.

[33] HOŠŠO, J. 1976: Historickoarcheologický výskům v Liplovskcj Marc. In: Archacol. hist. 1. Brno, s. 253-269.

[34] HROMADA, J.-VARSIK, V. 1992: Záchranný výskům v Čalovc. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1990. Nitra, 1991, s. 48.

[35] HRUBEC, I. 1971: Výskům zaniknutcj dcdiny Dolný Poltár. Archcol. Rozhl. 23, s. 69-79.

[36] CHEBEN, I. 1987a: Výskům neolitického sídliska v Patinciach. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1986. Nitra, s. 51-52.

[37] CHEBEN, I. 1987b: Výsledky záchranného výskumu v Patinciach. Štud. Zvcsti Archcol. Úst. Slov. Akad. Vicd. v Nitře, 23, s. 307-329.

[38] CHEBEN, I.-RUTTKAY, M. 1996a: Ukončcnic výskumu v Bajči. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1994. Nitra, s. 99-100.

[39] CHEBEN, I.-RUTTKAY, M.-RUTTKAYOVÁ, J. 1993: Záchranné výskumy na trase výstavby ropovodu v okrese Nitra. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1992, Nitra 1993, s. 61-62.

[40] CHROPOVSKÝ, B. 1975: Nitra. Archeologický výskům slovanských lokalit. III. medzinárodný kongres slovanskej archeologie. Bratislava 7.-14. september 1975. Nitra.

[41] CHROPOVSKÝ, B. 1976: Výskům laténskcj, vcl'komoravskej a včasnostredovekej osady v Nitre na Šindolkc. Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1975. Nitra, s. 113-116.

[42] CHROPOVSKÝ, B.-FUSEK, G. 1985: Výskům v Nitre. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1984. Nitra, s. 102-106.

[43] CHROPOVSKÝ, B.-HEČKOVÁ, J.-FUSEK, G. 1987: Ukončenic záchranného výskumu v Nitre na Šindolkc. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1986. Nitra, s. 52-53.

[44] JANKUHN, J. 1977: Einführung in die Sicdlungsarchäologic. Bcrlin-Ncw York.

[45] JAVORSKÝ, F. 1982: Pricskumy výskumnej cxpcdícic Spiš. Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1981, Nitra, s. 99-113.

[46] KRIŽANOVÁ, 1977: O stredovekej kurii v Parížovciach. In: Archaeol. hist. 2. Brno, s. 203-210.

[47] KUČERA, M. 1974: Slovensko po páde Vďkcj Moravy. Bratislava.

[48] KUZMA, I. 1982: Druhá etapa výskumu v Mužlc-Čcnkovc. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1981. Nitra, s. 171-176.

[49] MARSINA, R. 1971: Codex diplomaticus ct cpislolaris Slovaciae I. Bratislava.

[50] MINÁČ, V. 1980: Zaniknutá středověká osada v Slovcnskcj Novej Vsi-Zelenči. In: Archaeol. hist. 5. Brno, s. 209-215.

[51] MINÁČ, V. 1981: Slovanské sídlisko a středověká osada v Scnci-Martinc. Archaeol. hist. 6, Brno, s. 487—497.

[52] NEVIZÁNSKY, G. 1980: Záchranný výskům v Kamenině. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1978. Nitra, s. 187-188.

[53] NEVIZÁNSKY, G. 1982: Příbytky s jazykovitým vchodovým výklenkom v kamenině. In: Castrum Novum, I. Nové Zámky s. 63-75.

[54] NOVOTNÝ, B. 1989: Ďalšia etapa výskumu na lokalitě Šuňava-Zcmské. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1988, Nitra, s. 128.

[55] OŽDÁNI, O. 1977: Záchranný výskům na trase dial'nicc v roku 1976. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1976. Nitra, s. 211-215.

[56] PAULÍK, J.-REJHOLEC, E. 1958: Středověké chaty v Chotínc. Slov. Archeol., 6, s. 223-235.

[57] PAVÚK, J. 1983: Třetí rok záchranného výskumu v Žlkovciach. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1982. Nitra, s. 199-201.

[58] PAVÚK, J.-MINÁČ, V. 1977: Neolitické, cncolitické a středověké osídlcnie vo Voderadoch a v Zelenci. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1976. Nitra, s. 225-228.

[59] PIETA, K.1996: Liptovská Mara, včasnohistorické centrum sevemého Slovenska. Bratislava.

[60] PIETA, K. 1998: Záchranné výskumy vo Východncj. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1997, Nitra, v tlači.

[61] PICHLEROVÁ, 1963: Spačincc v pravěku a v ranej dobc dejinnej. In: Zbomík Slovenského národného muzea LXIX - 1975, Historia 13, s. 103-125.

[62] PIFL, A. 1953: Pohrcby vo vrcciach na Šoldovc. Příroda a spoločnosť 2, s. 50-57.

[63] PLACHÁ, V.-HLAVICOVÁ, J. 1978: Osídlcnie Dcvína v 10.-12. storočí. In: Archaeol. hist. 3. Brno, s. 231-237.

[64] POLLA, B. 1962: Středověká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[65] POLLA, B. 1966: Zisťovací historicko-archcologický výskům v Brezovičkc. Nové obzory 8, s. 408-430.

[66] POLLA, B. 1975: Středověké zaniknuté osady na Spiši. Nové obzory 17, s. 161-194.

[67] ROBERTS, B. K. 1996: Landscapcs of settlement. Prchistory to present. London, New York 1996.

[68] REMIÁŠOVÁ, M.-RUTTKAY, A. 1967: Zisťovací výskům v Koši. Slov. Archcol. 15, s. 455^64.

[69] RUTTKAY, A. 1970: Středověké osídlcnie v Oboríne. In: Východoslovenský pravěk 1. Košice, s. 95-110.

[70] RUTTKAY, A. 1975: Novoobjavcná včasnostredoveká rotunda a zaniknutý sídliskový región v Inoveckom pohoří pri Nitrianskcj Blatnici. Vlastiv. Čas., 24, s. 97-100.

[71] RUTTKAY, A. 1986: Stav a úlohy výskumu středověku na Slovensku z hradiska archeologie (prognostická úvaha). Štud. Zvcsti Archcol. Ust. Slov. Akad. Vicd., 22, s. 49-70.

[72] RUTTKAY, A. 1975: Ducové, vďkomoravský velmožský dvorec. III. Medzinárodný kongres slovanskej archeologie Bratislava. Nitra.

[73] RUTTKAY, A. 1990: Archeologia a výskům životného prostredia (interdisciplinarita v súčasných organizačných podmienkach). Štud. Zvcsti Archcol. Úst. Slov. Akad. Vicd., 26-1, s. 19-22.

[74] RUTTKAY, M. 1989: Výskům středověkého osídlcnia v Bajči. Archacol. hist. 14, s. 299-310.

[75] RUTTKAY, M. 1992: Pokračovanic prieskumu homćho Požitavia. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1990. Nitra 1992, s. 91-93.

[76] RUTTKAY, M. 1993: Žl'aby na středověkých sídliskách juhozápadného Slovenska. In: Archacol. hist. 18. Brno 1993, s. 277-288.

[77] RUTTKAY, M. 1997: Ukonícnic výskumu v Nitrc-Párovských Hájoch. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1995. Nitra, v tlači.

[78] RUTTKAY, M. 1998: Dědina a dom vo vrcholnom a neskorom středověku. In: Eudová architektura a urbanizmus vidieckych sídicl na Slovensku z pohl'adu najnovších poznatkov archeologie a etnografie. Bratislava, s. 37-66.

[79] RUTTKAY, M.-CHEBEN, I. 1992: Včasnostrcdovcké sídlisko a pohrebisko v Bíňi. Slov. Archcol. 40-2, s. 1097134.

[80] SLANINÁK, M. 1975: K otázke středověkého dědinského domu na sevemom Slovensku. Zborník Slovenského národného muzea LXI X - 1975, Etnografia, s. 170-189.

[81] ŠALKOVSKÝ, P. 1998: Dědinský dom a sídlo vo včasnom středověku. In: Eudová architektura a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohl'adu najnovších poznatkov archeologie a etnografie. Bratislava, s. 9-36.

[82] ŠALKOVSKÝ, P.-VLKOLÍNSKA, I. 1987: Včasnostrcdovcké a vrcholnoslrcdovcké sídlisko v Komjaticiach. In: Zvěsti Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied. 23. Nitra 1987, s. 127-172.

[83] TOČÍK, A. 1978: Záchranný výskům v Komjaticiach. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1977. Nitra, s. 246-272.

[84] TOČÍK, A. 1979: Záchranný výskům v Komjaticiach. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1978. Nitra, s. 246-269.

[85] TOČÍK, A. 1980: Pokračovanie záchranného výskumu v polohc Knazova jama v Komjaticiach. In: Archcol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1979. Nitra, s. 215-229.

[86] TOČÍK, A. 1981: Závěrečná správa zo záchranného výskumu v Komjaticiach v rokoch 1977 a 1979. Štud. Zvěsti Archeol. Úst. Slov. Akad. Vied v Nitrc 19, s. 139-157.

[87] TURZO, J. 1979: Lokálně dobové formy ohnísk regiónu Kysucc-Podjavomíky v muzeu slovenskej dědiny. In: ZSN M LXXIII, Etnografia 20, s. 167-195.