Prevéty opevněných sídiel šľachty na strednom a hornom Ponitrí

Title: Prevéty opevněných sídiel šľachty na strednom a hornom Ponitrí
Variant title:
  • Prevete in den befestigten Adelssitzen and mittleren und oberen Nitrafluß
Author: Bóna, Martin
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 273-290
Extent
273-290
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BÓNA, M., 1996: Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom - časť Šimonovany, Archaeologia historica 21, s. 349-359.

[2] BÓNA, M., 1997: Dejiny a architektúra Topoľčianskeho hradu, In: Topoľčany vo vrstvách vekov (zost. E. Wiedermann). Topoľčany, s. 255-273.

[3] BÓNA, M.-PLAČEK, M.-LUKAČKA, J., 1998: Oponický hrad, Pamiatky a múzeá, č. 1, s. 19-23.

[4] BRNČAL, A., 1947: Baťovany, brána hornej Nitry (turistický sprievodca). Šimonovany-Baťovany.

[5] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[6] FIALA, A.-SEMANKO, A., 1992: Veža Luginsland na Bratislavskom hrade, Pamiatky a múzeá, č. 3, s. 32-37.

[7] FIALA, A.-VALLAŠEK, A.-LUKÁČ, G., 1988: Spišský hrad. Martin.

[8] FÜGEDI, E., 1977: Vár és tarsádalom a 13.-14. század Magyarországon. Budapest.

[9] CHEĆ, A., 1997: Gdaniska jako element architektury militarnej zakonu krzyzackiego, Archaeologia Historica Polona, tom 6, s. 123-148.

[10] CHOTĚBOR, P., 1998: Stavební technika; Architektonické detaily, In: Kol.: Encyklopedie českých tvrzí, I. Praha, s. XXXIV-XXXVI, XL-XLVI.

[11] KÖNYÖKI, J., 1887: Simony vár müleirása (prepis Könyökiho správy v pozostalosti prof. L. Gerö). Archív Magyar Építészeti Muzeum - Budapest.

[12] KONYOKI, J., 1905: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Budapest.

[13] KRIŽANOVÁ, E.-ONDREIČKOVÁ, R.-BENCOVÁ, J., 1974: Kaštieľ v Šimonovanoch - podrobný výskum a program pamiatkových úprav. Archív SÚP Bratislava, T 1525.

[14] MENCLOVÁ, D., 1936: Středověká architektura v Turci, Sborník Muzealnej slov. spoločnosti, XXX, s. 60-64.

[15] MENCLOVÁ, D., 1956: Hrad Trenčín. Bratislava.

[16] MENCLOVÁ, D., 1956a: Stavebný vývin hradu Bojníc, In: Hodál, F.-Menclová, D.: Hrad Bojnice. Bratislava, s. 33-189.

[17] MENCLOVÁ, D., 1957: Spišský hrad. Bratislava.

[18] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kastieľov na Slovensku, In: Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin, s. 399-446.

[19] REISZIG, E., 1903: Bars vármegye torténete, In: Magyarország vármegyéi és városai - Bars vármegye. Budapest, s. 293-426.

[20] REMIAŠOVÁ, M.-MALEČKOVÁ, K.-BÓNA, M., 1997: Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu, Archaeologia historica 22, s. 169-180.

[21] RUTTKAY, A., 1986: Prvá etapa výskumu tzv. vodného hradu v Partizánskom-Šimonovanoch, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1985. Nitra, s. 205-208.

[22] RUTTKAY, A., 1989: Stredoveké feudálne sídla v Horných Lefantovciach a v Partizánskom-Šimonovanoch, Vlastivědný časopis XXXVIII, č. 2, s. 71-76.

[23] RUTTKAY, A., 1996: Sídlo pánov zo Šimonovian v stredoveku (Výsledky archeologického výskumu), Archacologia historica 21, s. 329-348.

[24] RYKL, M., 1995: Litovice - hloubkový průzkum tvrze, Průzkumy památek II, č. 1, s. 49-72.

[25] SLIVKA, M.-VALLAŠEK, A., 1991: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice.

[26] THALLÓCZY, L., 1885: Csömöri Zay Ferencz 1505-1570. Budapest.

[27] ZHORELLA, Š., 1958: Stavebné práce Matúša Čáka na topoľčianskom hrade, Zprávy vlastivědného krúžku v Topoľčanoch, č. 3, s. 6-13.

[28] ZRUBCOVÁ, S.-BÓNA, M.-VIRŠÍK, R., 1997: Nováky-Laskár, pamiatkový výskum kaštieľa. Archív SÚP Nitra, T 412.