Příspěvek k osídlení Starého Města pražského před polovinou 13. století

Title: Příspěvek k osídlení Starého Města pražského před polovinou 13. století
Variant title:
  • Beitrag zur Besiedlung der Prager Altstadt vor der Hälfte des 13. Jhs.
Author: Huml, Václav
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 127-[142]
Extent
127-[142]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BORKOVSKÝ, I., 1955: Výzkum v klášteře bl. Anežky v Praze 1, AR VIII, 191-192, 194, 204, 209-211.

[2] DRAGOUN, Zd., 1981: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském I, Arch. Prag. 2, 193-232.

[3] TÝŽ 1988: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v Richtrově domě, Staletá Praha XVIII, 45-54.

[4] TÝŽ, 1997: Zur Frage der frühmittelalterlichen Kirchen auf dem Gebiet der Prager Altstadt - K otázce raně středověkých kostelů na území Starého Města pražského, Sborník - Život v archeologii středověku, 149-168.

[5] TÝŽ, 1980: Archeologický výzkum severní fronty Anežského kláštera, Arch. Prag. 1, 209-226.

[6] TÝŽ, 1990: Zjišťovací výzkum u věže kostela sv. Michala na Starém Městě pražském, Arch. historica 15, 287-292.

[7] HRDLIČKA, L., 1982: Využití výkopů pro inženýrské sítě jako pramene k poznání původního reliéfu a jeho proměn v historickém jádru města - AR XXXIV, 599-621.

[8] HUML, V., 1980: Výzkum v areálu hotelu Intercontinental v Praze 1, Starém Městě, Arch. Prag. 1, 175-189.

[9] TÝŽ, 1981: K osídlení vltavského břehu Starého a Nového Města pražského ve 12.-13. století, PSH XIV, 50-64.

[10] HUML, V.-MUK, J., 1990: Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském, Arch. historica 15, 277-285.

[11] HUML, V.-STAREC, P., 1997: K osídlení areálu kostela sv. Michala a Malého náměstí na Starém Městě pražském, Sborník - Život v archeologii středověku, 253-262.

[12] JEČNÝ, H., et allii, 1984: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města, Arch. Prag. 5/1, 211-288.

[13] MUK, J., 1961: Doplňky k poznatkům o pražských románských domech, Ochrana památek, Sborník Klubu Za starou Prahu za r. 1961, 55-58.

[14] NECHVÁTAL, B., 1997: K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic, Arch. historica 22, 61-96.

[15] OLMEROVÁ, H.-JEČNÝ, H., 1967-68, BZO 6, 1968, 115.

[16] OLMEROVÁ, H.-KOTÍKOVÁ, Ch.-JEČNÝ, H., 1971: Problém středověkých břidlicových domů v Praze, Monumcntorum Tutclla - Ochrana pamiatok 7, 175-201.

[17] STAREC, P., 1998: K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku. AH 23, 27-34.

[18] REICHERTOVÁ, K., 1967: Výzkum dvorku před bývalým kostelem sv. Františka v areálu Anežského kláštera, AR XIX, 525 an.

[19] TÁŽ, 1989: Bývalý klášter bl. Anežky Přemyslovny v Praze 1 Na Františku, Arch. Prag. 10, 133-204.

[20] SLÁMA, J., 1970: Příspěvek k dějinám českého hrnčířství 9. a 10. století, Sborník N. M. v Praze 1/2, 165-175.

[21] STEHLÍKOVÁ, D.-TRYML, M., 1986: Výzkum staroměstské osady Na louži, Staletá Praha 85-98.

[22] ŠÍROVÁ, M., 1977: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu v Praze 1, Kaprova ul., Trasa Metra, staveniště stanice Staroměstská in: Středověká archeologie a studium počátků měst, 216-219, Praha.

[23] TRYML, M., 1986: K počátkům středověkého osídlení Haštalského náměstí a jeho okolí, Staletá Praha 75-83.