Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku

Title: Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku
Variant title:
  • Tabernen in der Umgebung Prags an der Wende des Mittelalters und der Neuzeit
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 111-124
Extent
111-124
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DIVIŠ, J. 1992: Pražské cechy, Acta musei Pragensis 91-92, Praha.

[2] DRAGOUN, Z. 1997: Specifický typ pohárů z pražských nálezů, AH 22, 321-329.

[3] DÜLMEN, van R. 1990: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, Bd. I.: Das Haus und seine Menschen 16.-18. Jhdt., München.

[4] FRIEDRICH, G. 1997: Rukověť křesťanské chronologie, 2. vyd., Praha.

[5] HÁJKOVÁ, M. 1997: Homo ludens Pragensis, Příspěvck k dějinám karetní hry v pozdně středověkých a raně novověkých Čechách, AR 49, 106-123, 196.

[6] HAZLBAUER, Z. 1992: Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů, AH 17, 241-445.

[7] HRDLIČKA, J. s.d. (1994?): Pražská heraldika, Praha.

[8] HUML, V.-STAREC, P. 1998: Archeologický výzkum při rekonstrukci hotelu Adria na Václavském náměstí čp. 784/II v roce 1992 (v tisku - ekurz čl. pro AP 14).

[9] CHODOUNSKÝ, F. s.d. (konec 19. st.?): Několik listů o pivě a pivovarnictví, Nákladem Zemského společenstva sládků v Praze, Praha.

[10] JANÁČEK, J. 1959: Pivovarnictví v českých královských místech v 16. století, Rozpravy ČSAV 69.

[11] KOMENSKÝ, J. A. 1658: Orbis sensualium pictus, Nürnberg.

[12] KRAJÍC, R. 1989: Středověká sladovna v Sezimově Ústí, PA LXXX, 159-187.

[13] MENDELOVÁ, J. 1984: Osmipanský úřad na Starém Městě pražském do r. 1637, PSH XVII, 90-104.

[14] NOVÝ, R. 1988: Historická metrologie, in: Vademecum pomocných věd historických, 149-172.

[15] OLMEROVÁ, H. 1983: Nález středověkého pivovarnického zařízení na Novém Městě, Staletá Praha XIII, 211-217.

[16] Ottův slovník naučný, sv. XIII, 1898, Praha.

[17] PAŘEZ, J. 1994: Každodennost v klášteře premonstrátů na Strahově v polovině 16. století, FHB 17, 101-115.

[18] PEKAŘ, J. 1970: Kniha o Kosti, II, 4. vyd., Praha.

[19] PETRÁŇ, J. a kol. 1985, 1995, 1997: Dějiny hmotné kultury I/1,2; II/1,2.

[20] POUPĚ, F. O. 1801: Počátkové základného učení o vaření piva, Olomouc.

[21] PROCHÁZKA, V. 1963: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha.

[22] RABĘCKA, I. 1962: The Early Medieval Tavern in Poland, KHKM, Ergon, Warszawa, 372-375.

[23] RABĘCKA-BRYKCZYŃSKA, I. 1983: Die Taverne im frühmittelalterlichen Polen, in: Gastfreundschaft, Taverne and Gasthaus im Mittelalter, Hrsg. von H. C. Peyer, München-Wien, 103-118.

[24] RICHTEROVÁ, J. 1982: Výzkum středověké osady Ovenec v Praze 6-Bubenči, AR 34, 523-533, 589.

[25] RICHTEROVÁ, J. 1982: Středověké kachle, Katalog výstavy, Praha.

[26] RICHTEROVÁ, J. 1983: Pražské středověké hrací kostky a kameny, AP 4, 201-223.

[27] RICHTEROVÁ, J. 1986: Nálezový soubor z vyzděné jímky na Junmanově náměstí v Praze 1, AP 7, 205-235.

[28] RICHTEROVÁ, J. 1997: Pražané na přelomu středovéku a novověku. Život a kultura pražských měSťanů v 2. pol. 15. a v 16. století, Katalog výstavy, Praha.

[29] SEDLÁK, V. J. 1945: O počátcích erbů pražských cechů, Praha.

[30] SMETÁNKA Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do poč. 16. století, PA LIX, 543-578.

[31] SMETÁNKA Z. 1992: Legenda o Ostojovi, Archeologie obyčejného života v raněstředovékých Čechách, Praha.

[32] STEJSKAL, A. 1996: Hospody posledních Rožmberků, Dějiny a současnost 4, 9-13.

[33] SVÁTEK, F.-ŠŤÁHLAVSKÝ, Z. 1989: Karty a kartáři v Praze (16.-20. století), Muzeum hl. m. Prahy, Katalog výstavy, Praha.

[34] ŠMAHEL, F. 1990: Silnější než víra: Magie, pověry a kouzla husitského věku, Sb. vlastivědných prací z Podblanicka 30/2, 31-51.

[35] VACEK, F. 1911: Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí, Sb. příspěvků k dějinám Král. hl. m. Prahy II, 47-470.

[36] VACEK, F. 1923: Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí, Sb. příspěvků k dějinám Král. hl. m. Prahy IV, 1-567.

[37] VLČEK, J. 1960: Dějiny české literatury I, 5. vyd., Praha.

[38] ZÍBRT, Č. 1910: Sladovnické obyčeje, zábavy, slavnosti a pověry v nákladnických domech a pivovarech českých, Praha.

[39] ŽEMLIČKA, J. 1997: Čechy v době knížecí, Praha.