Hraběšín na Čáslavsku

Title: Hraběšín na Čáslavsku
Variant title:
  • Hraběšín bei Čáslav
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 91-100
Extent
91-100
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BIRNBAUMOVÁ, A., 1929: Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV. Politický okres Čáslavský. Praha, s. 192-3.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 1983: Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenů poznání dějin osídlení. AH 8, Brno, s. 405-409.

[3] BUBENÍK, J., 1997: Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století. Katalog nalezišť. Praha.

[4] EMLER, J., ed., 1882: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Praha.

[5] EMLER, J., ed., 1872: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno 1541 inge consumptarum - Pozůstatky desk zemských 1541 pohořelých. Praha.

[6] CHARVÁT, P.-CHARVÁTOVÁ, K., 1988: Mohyly u Chedrbí. Hlášení ArÚ čj. 3040/88.

[7] KLÁPŠTĚ, J., 1993: Změna - středověká transformace a její předpoklady - Transformation - La tranformation médiévale et ses condicions préalables. Mediaevalia archaeologica bohemica PA - supplementum 2, Praha, s. 9-59.

[8] VALENTOVÁ, J-CHARVÁT, P., 1989: Mohyly u Chedrbí. Hlášení ArÚ čj. 370/89.

[9] VALENTOVÁ, J., 1995: Výzkumy v Čechách 1990/2 č. 460. Praha, s. 92.

[10] WIRTH, Z., red., 1957: Umělecké památky Čech. Praha. s. 219.

[11] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách I. Praha.

[12] PROFOUS, A.-SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách IV. Praha.

[13] RAZÍM, V., 1997: Z opravy románského kostela v Třeboníně. Památky středních Čech 11/1, Praha, s. 38-43.

[14] ROUBÍK, Fr., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha. s. 108.

[15] SEDLÁČEK, A., 1868: Zaniklé osady v okolí Čáslavském. PAaM, XII sv. 4, Praha s. 562-565.

[16] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady zámky a tvrze království českého. XII, Praha, s. 215.

[17] SMETÁNKA, Z.-ŠKABRADA, J., 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (Povrchový průzkum). AR XXVII/1, Praha, s. 73-85.

[18] URBAN, J., 1978: Lichtenburská država na Českomoravské vrchovině ve 13. a 14. století. Historická geografie 18. Praha s. 31-53.

[19] ŽEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha.