Tvrze na Rakovnicku

Title: Tvrze na Rakovnicku
Variant title:
  • Fortified manors in the Rakovník region
  • Festen im Großraum Rakovník
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 507-533
Extent
507-533
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Rakovnicku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou v něm prezentovány rozbory formálních a prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť, hospodářské zázemí a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval manors in the Rakovník region based on earlier research and recent non-destructive survey into several locations. The article presents analyses of the form and spatial properties of the manors, their connection with a settlement network, economic hinterland and property structure.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Aplikace nových technologií v archeologii SGS-2014-017.
Der vorliegende Beitrag entstand mit Unterstützung des Projektes Anwendung neuer Technologien in der Archäologie (SGS-2014-017).
References
[1] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 3. díl. Severní Čechy. Praha.

[2] ANONYM, 1953: Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX195305632.

[3] BAŠTA, J., 1991: K otázce chybné datace některých pravěkých opevnění – Zur Frage der fehlerhaften Datierung mancher prähistorischer Befestigungen, CB 2, 319–322.

[4] BAŠTA, J.–BAŠTOVÁ, D.–MILER, J., 1985: Zpráva o průzkumu z 8. 9. 1984, Vlastivědný sborník okresu Rakovnického 5.

[5] BAŠTA, J.–MILER, J., 1987: Hracholusky, o. Hřebečníky, Výzkumy v Čechách 1984–1985, 59.

[6] BLAŽKOVÁ, K.–LOMECKÁ, J.–NEUSTUPNÝ, Z., 2008: Po stopách zaniklých sídel: Katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Rakovník.

[7] BRACHTEL, O.–ROŽMBERSKÝ, P., 1991: Tvrziště v Podbořánkách, Hláska 2, 44–45.

[8] CECHNER, A., 1913: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, XXXIX: Politický okres Rakovnický, II. díl. Praha.

[9] DURDÍK, T., 1978: Branov, Výzkumy v Čechách 1978, 13.

[10] DURDÍK, T., 1983: Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX198302470.

[11] DURDÍK, T., 1984: Častonice, Výzkumy v Čechách 1980–1981, 15.

[12] DURDÍK, T., §1984a: Skryje, Výzkumy v Čechách 1980–1981, 115.

[13] DURDÍK, T., 1984b: Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX198402108.

[14] DURDÍK, T., 1987: Rynholec, Výzkumy v Čechách 1984–1985, 184.

[15] DURDÍK, T., 1991: Zaniklý středověký objekt v Křivoklátě Dubině – Das untergegangene mittelalterliche Objekt in Křivoklát Dubina, AR XLIII, 577–584.

[16] DURDÍK, T., 1992: Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX199201719.

[17] DURDÍK, T., 1995: Křivoklát, Výzkumy v Čechách 1990–1992.

[18] DURDÍK, T., 1995a: Křivoklát: Častonice, Výzkumy v Čechách 1990–1992.

[19] DURDÍK, T., 1995b: Rynholec, Výzkumy v Čechách 1990–1992, 313.

[20] DURDÍK, T., 1997: Krušovice. Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX199706621.

[21] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[22] DURDÍK, T., 2002: K interpretaci hradu Týřova – On the interpretation of Týřov castle, AR LIV, 910–911.

[23] DURDÍK, T., 2004: Hrad Sobín, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického XXXXII, 17–22.

[24] DURDÍK, T.–CHOTĚBOR, P., 1985: Hřebečníky, Výzkumy v Čechách 1982–1983, 43.

[25] DURDÍK, T.–MRÁZEK, J., 1987: Újezdec, Výzkumy v Čechách 1984–1985, 218.

[26] FENCL, J., 1978: Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX197806139.

[27] FIBIGER, K., 1969: Dějiny Jesenicka. Jesenice.

[28] FRITZ, Z.–MILER, J.–TOMÍČEK, T.–VALENTA, P., 1991: Povrchový průzkum hradu v Oráčově, CB 2, 79–86.

[29] HEBER, F. A., 2012: České hrady, zámky a tvrze. Díl 4. Střední Čechy. Praha.

[30] CHOTĚBOR, P.–DURDÍK, T., 1985: Šlovice, o. Hřebečníky, Výzkumy v Čechách 1982–1983, 177.

[31] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[32] KOČKA, V., 1906: Poloha a dějiny zaniklé obce Neček, PA XXI, 464–465.

[33] KOČKA, V., 2009: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[34] KOČKA, V., 2010: Dějiny politického okresu Kralovického. Rakovník.

[35] KOLEKTIV, 1998–2005§: Encyklopedie českých tvrzí. Praha.

[36] KRIŠTUF, P.–KRIŠTUFOVÁ, T., 2010: Archeologický výzkum výšinné lokality v poloze "Na propadeném zámku" (k. ú. Branov, okr. Rakovník) v roce 2007. In: Opomíjená archeologie 2007–2008 (Krištuf, P.–Vařeka, P., edd.), 78–87. Plzeň.

[37] KUBEC, F., 1971: Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. TX197101751.

[38] KUČA, K., 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl. Kolín–Miro. Praha.

[39] KUNA, M. a kol., 2014: Archeologický atlas Čech: Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha.

[40] KYPTA, J.–LAVAL, F.–NEUSTUPNÝ, Z.–ŠIMŮNEK, R., 2012: Osamocený dvůr s opevněným sídlem v pozdním středověku: Rychvald u Dřevíče (okr. Rakovník) a jeho analogie – An isolated Late Middle Ages farmyard with a fortified residence: Rychvald near Dřevíč (Central Bohemia) and its analogies, AR LXIV, 549–570.

[41] MILER, J., 1991: Tvrziště v Podbořánkách: Poznámka, Hláska 2, 45.

[42] NACHTMANOVÁ, A.–RAZÍM, V., 2010: Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské. In: Přemyslovské Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu (Razím, V., ed.), 12–30. Praha.

[43] NECHLEBA, V., 1936: Po stopách zmizelých hrádků křivoklátských, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu Rakovnického XXVI, 48–56.

[44] NECHVÁTAL, B., 1963: Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice. In: Z neznámých pokladů Národního muzea, 8–10. Praha.

[45] NECHVÁTAL, B.–RADOMĚŘSKÝ, P., 1963: Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice (okr. Rakovník) – Eine archäologische Grabung auf der Feste in Tlesky bei Jesenice (Bezirk Rakovník), ČNM A CXXXII, 4–13.

[46] NOVÁK, D., 2013: Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí – Kleine herrschaftliche Sitze des 13.–17. Jahrhunderts im Kontext der Landschaft Křivoklátsko (Pürglitzer Wald) und der weiteren Umgebung, AH 38, 463–489.

[47] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2012: Tvrze na Rokycansku – Festen in der Region Rokycany, AH 37, 445–459.

[48] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2013: Tvrze na Berounsku – Festen in der Region Beroun, AH 38, 491–506.

[49] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2014: Tvrze na Kladensku – Festen in der Region Kladno, AH 39, 439–471.

[50] PATEJDL, A., 1934: Z dějin Kounova, Krajem Lučanů 8/4, 35–42.

[51] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2. CH–L. Praha.

[52] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[53] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A–H. Praha.

[54] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4. S–Ž. Praha.

[55] RAZÍM, V., 1989: Povrchový průzkum zámečku s hospodářským dvorem na Skřivani (okres Rakovník), Památky středních Čech 4, 120.

[56] RAZÍM, V., 1989a: Povrchový průzkum zámečku s hospodářským dvorem v Hřebečníkách (okres Rakovník), Památky středních Čech 4, 115–117.

[57] RAZÍM, V., 2002: K otázkám stavebního vývoje a původu hradu Týřova: Poznámky k metodice výzkumu hradů v bývalém královském hvozdu – Zu den Fragen der Bauentwicklung und des Ursprungs der Burg Týřov: Anmerkungen zur Methodik der Burgenforschung im einstigen königlichen Forst, AR LIV, 625–680.

[58] RAZÍM, V., 2002a: O co mi jde v diskusi o Týřově, AR LIV, 912–914.

[59] RAZÍM, V., ed., 2010: Přemyslovské Křivoklátsko: 900 let hradu Křivoklátu. Praha.

[60] RENNER, J., 1934: Zaniklá ves a tvrz Pístný, Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a královického s Manětínskem 5, 101–103.

[61] RENNER, J., 1935: Skřivaňská tvrz, Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a královického s Manětínskem 5, 120–122.

[62] RENNER, J., 1936: Dub, Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a královického s Manětínskem 6, 2–3, 16–17.

[63] RENNER, J., 1937: Vlčí Hora, Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a královického s Manětínskem 7, 67–68.

[64] RENNER, J., 1937a: Na propadlém zámku, Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a královického s Manětínskem 7, 114–116.

[65] SÁBL, V., 1973: Daliborovy Kozojedy a hrad Dřevíč: Z jejich nejstarších dějin. Nové Strašecí.

[66] SEDLÁČEK, A., 1996: Hrady, zámky a tvrze Království českého. 8. díl. Rakovnicko a Slánsko. Praha.

[67] SEDLÁČEK, A., 1998: Hrady, zámky a tvrze Království českého. 14. díl. Litoměřicko a Žatecko. Praha.

[68] SEDLÁČEK, A., 1998a: Místopisný slovník historický. Praha.

[69] SLABÝ, O.–ROŽMBERSKÝ, P., 2009: Tvrz ve Smilovicích, Hláska 20, 19–21.

[70] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Díl 5. Dodatky k dílu Antonína Profouse: jejich vznik, původní význam a změny. Praha.

[71] SYNEK, J., 1996: Smilovice, zapomenutá tvrz v rakovnickém okrese, Hláska 7, 51.

[72] ŠTAUBER, B., 1994: Neznámé tvrziště u Svojetína, Hláska 5, 42–43.

[73] ÚLOVEC, J., 2003: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. A–M. Praha.

[74] ÚLOVEC, J., 2005: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. N–Ž. Praha.

[75] VELC, F., 1904: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století, XX: Politický okres Slánský. Praha.

[76] VELC, F., 1908: Mšec – Kornhaus. Slaný.

[77] VENCLOVÁ, N., 1994: Nepublikovaná zpráva ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., TX199407333.

[78] VYTLAČIL, L., 2009: Tvrz Sobín a její majitelé v 15. století, Hláska 20, 60.

[79] VYTLAČIL, L., 2010: Vladycké sídlo Sobín u Rynholce, Posel z Budče 27, 42.

[80] ARCHIVNÍ MAPY, http:archivnimapy.cuzk.cz/, cit. 2015.

[81] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, http:nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx, cit. 2015.

[82] NÁRODNÍ GEOPORTÁL INSPIRE, http:geoportal.gov.cz, cit. 2015.

[83] OLDMAPS – STARÉ MAPY, http:oldmaps.geolab.cz/, cit. 2015.