Dva opevněné objekty u Bernartic (okres Písek) : k otázce jejich vztahu, funkční interpretace a souvislostí

Title: Dva opevněné objekty u Bernartic (okres Písek) : k otázce jejich vztahu, funkční interpretace a souvislostí
Variant title:
  • Two fortified features near Bernartice (Písek district) : their relationship, function interpretation and relations
  • Zwei befestigte Objekte bei Bernartice (Bezirk Písek) : zur Frage ihres Bezugs, ihrer Funktionsinterpretation und Zusammenhänge
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 493-505
Extent
493-505
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Dva zaniklé opevněné objekty na katastru obce Borovany, okr. Písek, představují cenné archeologické lokality založené v období samého počátku budování vrcholně středověkých opevněných objektů v Čechách. Obě lokality, jejichž počátky pravděpodobně spadají do doby kolem poloviny 13. století, patrně představovaly v době své existence nejen možné kolonizační opory, ale také objekty založené v místě předpokládané majetkoprávní hranice mezi državami milevského kláštera a šlechty.
Two defunct fortified features in the cadastral zone of the village of Borovany, Písek district, present valuable archaeological sites, established at the very outset of the building of high medieval fortified constructions in Bohemia. Both these locations, the origins of which probably go back to the mid-13th century, possibly represented in the course of their existence not only colonization footholds but also constructions founded on the presumed property and legal border between the holdings of the Milevsko monastery and the aristocracy.
Note
Článek vznikl za podpory projektu SGS-2015-059 Západočeské univerzity v Plzni.
Der vorliegende Beitrag entstand unter Förderung des Projektes SGS-2012-059 der Westböhmischen Universität in Pilsen.
References
[1] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1989: Hrady na Strašicku – Pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století – Burgen in Gebiet Strašice – Versuch einer Rekonstruktion ihrer Position im Leben des Gebietes vor der Mitte des 14. Jahrhunderts, CB 1, 105–123.

[2] BENEŠ, A., 1964: Borovany, o. Písek, Bulletin záchranného oddělení 1/1963, 10. Písek, inv. č. P 1140.

[3] DRDA, M., 1983: Cihelna 13. století v Milevsku – Eine Ziegelei aus dem 13. Jahrhundert in Milevsko, AH 8, 167–173.

[4] DURDÍK, T., 2004: Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) – Funde aus dem Burgen des Übergangtyps (Hlavačov, Angerbach, Tachov). Castellologica bohemica fontes 1. Praha.

[5] DURDÍK, T., 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky III. Praha.

[6] DURDÍK, T., 2007: Hrady přechodného typu v Čechách. Praha.

[7] DURDÍK, T.–BOLINA, P., 1996: Hrady pražského biskupství (arcibiskupství) – Die Burgen des Prager Bistums (Erzbistums), AH 21, 291–306.

[8] FRÖHLICH, J., 1975: Bernartice, o. Písek, Výzkumy v Čechách 1971, 9–10.

[9] FRÖHLICH, J., 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek.

[10] FRÖHLICH, J.–MICHÁLEK, J., 1978: Archeologické nemovité památky v okrese Písek, Zprávy československé společnosti archeologické 20, 86–129.

[11] FUČÍKOVÁ, E.–GAŽI, M.–LAVIČKA, R. a kol., 2011: Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice.

[12] GOJDA, M.–JOHN, J. a kol., 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň.

[13] HAUBERTOVÁ, K., 1959: Velkostatek Opařany (1477–1938). Prozatímní inventární seznam, uloženo ve Státním oblastním archivu v Třeboni.

[14] HLOŽEK, J., 2006: Ohlédnutí za tvrzištěm v obci Černý Vůl, okr. Praha-západ – Rückblick auf die Wallanlage der Feste in Černý Vůl (Schwarzer Osch), Bezirk Prag-west, CB 10, 239–244.

[15] HLOŽEK, J.–KŘIVÁNEK, R., 2008: Komplexní nedestruktivní výzkum hradu Liběhradu, okr. Praha-západ – Die komplexe undestruktive Untersuchung der Burg Liběhrad, Bezirk Prag-West, CB 11, 297–312.

[16] HLOŽEK, J. a kol., 2013: Hložek, J.–Baierl, P.–Kasl, F.–Menšík, P.–Procházka, M., Liškův hrad, okr. Plzeň-jih. Nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce – Burg Liškův hrad, Bezirk Pilsen-Süd. Neue geodätische Vermessungen der Fundstelle und ihre Auswertung im Kontext der zeitgenössischen Burgenproduktion, AH 38, 399–414.

[17] CHLEBORÁD, A., 1928: Popis okresu bechyňského. Bechyně.

[18] KAREL, T.–KNOLL, V., 2006: Felsbaustellen als ein beeinundreckender Faktor der ministerialenburgen des Egerlandes – Bedrock as a determination element for ministerials' castles in the Cheb region, Castrum Bene 9, 181–200.

[19] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna. Středověká transformace a její předpoklady – Transformation. La transformation medievale et ses conditions préalables, PA – Supplementum 2, 9–59.

[20] KLÁPŠTĚ, J. a kol., 1982§: Klápště, J.–Sláma, J.–Smetánka, Z.–Žemlička, J., Studium středověkého osídlení a archeologie – Die Erforschung mittelalterlicher Besiedlung und die Archäologie. In: Metodologické problémy československé archeologie, 137–141. Praha.

[21] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. České Budějovice.

[22] KYNCL, T.–VARHANÍK, J., 2010: K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek – Zur Datierung der ersten Bauetappe der romanischen St. Martinkirche in Bernartice, Bezirk Písek, AH 35, 369–372.

[23] KYPTA, J., 2008: O metodě typologického výzkumu hradů (na příkladu tzv. hradů přechodného typu) – Zur Methode der typologischen Burgenforschung (am Beispiel der sog. Burgen des Übergangstyps), AR LX, 565–610.

[24] KYTKA, J., 1940: Milevsko a jeho kraj. Turistika, památky, historie. Milevsko.

[25] LÍSKOVEC, F., 1943: Zápisník č. XVI. Františka Lískovce, archeologické a cestopisné poznámky z roku 1943. Rukopis ulož. v Husitském muzeu v Táboře, inv. č. PPLF 160, přír. č. 234/84/181.

[26] MENCL, V., 1958: Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP 18, 133–146.

[27] MICHÁLEK, J., 1965: Borovany, okr. Písek. Nálezová zpráva 6222/65// ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[28] MICHÁLEK, J., 1967: Borovany, okr. Písek, Bulletin záchranného oddělení 4/1966, 53.

[29] MICHÁLEK, J., 1973: Borovany, okr. Písek. Nálezová zpráva 3072/73 ulož. v archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[30] MIKOLÁŠEK, F., 2001: Bernartice. Bernartice.

[31] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[32] NOVOBILSKÝ, M.–ROŽMBERSKÝ, P., 2002: Hrad Litice u Plzně. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 7. Plzeň.

[33] SEDLÁČEK, A., 1890: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl sedmý. Písecko. Praha.

[34] ŠIMŮNEK, R.–LAVIČKA, R., 2011: Páni z Rožmberka 1250–1520. Jižní Čechy ve středověku. České Budějovice.

[35] ULRYCHOVÁ, E., 2001: Těšín, o. Železnice, okr. Jičín, Výzkumy v Čechách 1999, 312.

[36] ULRYCHOVÁ, E., 2006: Archeologické nálezy z hradů Jičínské kotliny uložené v jičínském muzeu – Archäologische Funde aus den Burgen des Beckens von Jičín, die im Museum der Stadt Jičín bewahrt werden, CB 10, 317–334.

[37] ULRYCHOVÁ, E., v tisku: Výšinné polohy Jičínska s nálezy ze 13. století, CB 13.

[38] VARHANÍK, J., 1993: Pozůstatky románského zastřešení kostela sv. Martina v Bernarticích, ZPP 53, 122–124.

[39] WOLF, V., 1998: K problematice tzv. kolonizačních provizorií – Zu den Provisorien der Kolonisierung (Erwägungen über die Fortifikationen und ihre Funktion), CB 6, 107–116.