Tvrze na Berounsku

Title: Tvrze na Berounsku
Variant title:
  • Medieval manor houses in the Beroun region
  • Festen in der Region Beroun
Source document: Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 491-506
Extent
491-506
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Berounsku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou prezentovány rozbory formálních a prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval manor houses in the Beroun region, rooted in previous investigations as well as in recent non-destructive research into several locations. The article contains analyses of form and spatial properties of the manors and their relations to the settlement network and property structure.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Moderní archeometrické metody při interdisciplinárním studiu archeologických movitých a nemovitých artefaktů (SGS-2013-054).
References
[1] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 3. díl. Severní Čechy. Praha.

[2] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1989: Hrady na Strašicku – pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století, CB 1, 105–123.

[3] BALÝ, R.–PŘEROSTOVÁ, H.–TUMA, D., 2008: Nové poznatky o zaniklé středověké vsi Doubravka (k. ú. Újezd, okr. Beroun), Archeologie ve středních Čechách 12, 757–766.

[4] BALÝ, R.–TUMA, D., 2007: Druhá tihavská tvrz z pohledu nedestruktivní archeologie, Minulostí Berounska 10, 42–58.

[5] BALÝ, R.–TUMA, D., 2008: Vyprahlostní příznaky na tvrzišti v neumětelích, Minulostí Berounska 11, 27–41.

[6] BENEŠ, F., 1868: Plešivec a Ostrý na Jinecku, PA VII, 427–434.

[7] BĚLOHLÁVEK, M. a kol., 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 4. díl. Západní Čechy. Praha.

[8] ČERMÁK, E., 1871–1873: Tvrziště Neumětelské a Skřipelské, PA IX, 483–484.

[9] ČERMÁK, E., 1874: Historické náčrtky z okolí Hostomic v Berounsku, PA X, 103–116.

[10] ČERMÁK, E., 1875: Dodatky k Historickým náčrtům z okolí Hostomic, PA X, 367–370.

[11] DURDÍK, T., 1981: Rpety: tvrziště Ostrý, Výzkumy v Čechách 1976–1977, 126.

[12] DURDÍK, T., 1981a: Neumětely: hrad Košík, Výzkumy v Čechách 1976–1977, 91.

[13] DURDÍK, T., 1981b: Libomyšl: Hrádek, Výzkumy v Čechách 1976–1977, 75–76.

[14] DURDÍK, T., 1989: Broumy, Výzkumy v Čechách 1986–1987, 23.

[15] DURDÍK, T., 2000: Králův Dvůr, Výzkumy v Čechách 1998, 84.

[16] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[17] DURDÍK, T., 2004: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 6/2004.

[18] DURDÍK, T., 2005: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[19] DURDÍK, T., 2005a: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha.

[20] DURDÍK, T., 2008: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha.

[21] DURDÍK, T., 2009: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[22] DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha.

[23] DURDÍK, T., 2012: Neumětely, poloha Na Valech, Výzkumy v Čechách 2009, 162.

[24] HORYNA, M.–MUKOVÁ, J.–ZAHRADNÍK, P.–ČERVENÁK, J., 2001: Zámek v Litni, č. p. 1 – Stavebně technický a historický průzkum, nepubl. dokumentace ulož. v archivu NPÚ – ÚOP středních Čech.

[25] CHOTĚBOR, P., 1991: Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí – Feudale Landsiedlungen und ihr wirtschaftliches Hinterland, AH 16, 179–189.

[26] JELÍNEK, B., 1877: Plešivec, Ostrý a Libomyšl, PA X, 691–698.

[27] JELÍNEK, B., 1879: Vrch Hradec, Lochovice, Neumětely a Skřipel, PA XI, 109–120.

[28] JELÍNEK, B., 1882: Dodatky a opravy, PA XII, 144.

[29] JŮNA, J. A KOL., 1928: Monografie Hořovicka a Berounska. Díl 1. Praha.

[30] JŮNA, J. A KOL., 1931: Monografie Hořovicka a Berounska. Díl 6. Praha.

[31] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[32] KOČKA, V., 2009: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[33] KROUPA, P.–RYKL, M., 1989: Stavební vývoj zámku ve Tmani (okr. Beroun). K podobě středověké tvrze, Památky a příroda 14, 279–282.

[34] KOLEKTIV, 1998–2005: Encyklopedie českých tvrzí. Praha.

[35] KŘIVÁNEK, R., 2004: Libomyšl: Hrádek, Výzkumy v Čechách 2002, 134.

[36] LÜSSNER, M., 1874: Popelnice u Hyskova nalezené, PA X, 91–94.

[37] LÜSSNER, M., 1881: Zprávy o starobylých památkách ve správním okresu hořovickém, PA XI, 665–672.

[38] LÜSSNER, M., 1886: Mrtníky a Komárov, PA XIII, 279–284.

[39] LÜSSNER, M., 1887: Pozůstatky některých hradů a tvrzí v správním okresu Hořovickém, PA XIV, 125–130.

[40] MALIČKÝ, J., 1950: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 7203/1950.

[41] MALIČKÝ, J., 1952: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 1068/1952.

[42] MALIČKÝ, J., 1954: Sto let diskuse o západních hranicích Slavníkovy říše – Le centenaire de la discussion à propos de la frontière occidentale du domaine de Slavník, AR VI, 84–87.

[43] MUSIL, F.–PLAČEK, M.–ÚLOVEC, J., 2005: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha.

[44] NOVÁK, D., 2013: Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí – Kleine herrschaftliche Sitze des 13.–17. Jahrhunderts im Kontext der Landschaft Křivoklátsko (Pürglitzer Wald) und der weiteren Umgebung, AH 38, 432–490.

[45] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2012: Tvrze na Rokycansku – Festen in der Region Rokycany, AH 37, 445–459.

[46] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2. CH–L. Praha.

[47] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[48] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A–H. Praha.

[49] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4. S–Ž. Praha.

[50] REICHERTOVÁ, K., 1957: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 3155/1957.

[51] REICHERTOVÁ, K., 1957a: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 4371/1957.

[52] SEDLÁČEK, A., 1995: Hrady, zámky a tvrze Království českého. 6. díl. Podbrdsko. Praha.

[53] SEDLÁČEK, A., 1998: Místopisný slovník historický. Praha.

[54] SKLENÁŘ, K., 1975: Archeologie Berounska a  Hořovicka v  zápiscích Václava Krolmuse (1852–1861). Roztoky.

[55] SKLENÁŘ, K., 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Praha.

[56] SKLENÁŘ, K., 2009: K historii zkoumání tvrziště v Neumětelích, Minulostí Berounska 12, 95–98.

[57] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Díl 5. Dodatky k dílu Antonína Profouse: jejich vznik, původní význam a změny. Praha.

[58] SYNEK, J., 1998: O jednom málo známém tvrzišti v okolí Berouna, Hláska 9, 45.

[59] ŠVÁB, V., 1947: NZ, rkp. ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. 5888/1947.

[60] ÚLOVEC, J., 2000: Tvrziště v Neumětelích, Minulostí Berounska 3, 7–19.

[61] ÚLOVEC, J., 2001: Zaniklé hrady zámky a tvrze Čech. Praha.

[62] ÚLOVEC, J., 2002: Tvrz a zámek v Suchomastech, Minulostí Berounska 5, 9–41.

[63] ÚLOVEC, J., 2003: Tvrze a zámky v Lužcích a Vysokém Újezdě, Minulostí Berounska 6, 13–38.

[64] ÚLOVEC, J., 2003–2005: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. Praha.

[65] ÚLOVEC, J., 2006: Zaniklé tvrze v Tihavě. Minulostí Berounska 9, 9–19.

[66] ÚLOVEC, J., 2008: Zaniklá ves a tvrz Doubravice u Újezdu, Minulostí Berounska 11, 11–26.

[67] ÚLOVEC, J., 2010: Tvrz v Popovicích u Králova Dvora, Minulostí Berounska 13, 11–24.

[68] VÁVRA, I., 1973: Řezenská a Norimberská cesta, HG 11, 3–100.

[69] WIRTH, Z., 1907: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXVI: Politický okres Kladenský. Praha.

[70] ZELINKA, F. V., 1888: Okres Berounský: nástin místo- a dějepisný. Praha.

[71] ŽIŽKA, J., 1985: Neznámá tvrz na Berounsku, PSČ 1, 159, 206–207.

[72] ARCHIVNÍ MAPY, http://archivnimapy.cuzk.cz/, cit. 2010–2012.

[73] NAHLÍŽENÍ DO  KATASTRU NEMOVITOSTÍ, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx, cit. 2010–2012.

[74] NÁRODNÍ GEOPORTÁL INSPIRE, http://geoportal.gov.cz, cit. 2010–2012.

[75] OLDMAPS – STARÉ MAPY, http://oldmaps.geolab.cz/, cit. 2010–2012.

[76] ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR ČR, http://www.uir.cz/, cit. 2012.