Tvrze na Rokycansku

Title: Tvrze na Rokycansku
Variant title:
  • Fortified manor houses in the Rokycansko region
  • Festen in der Region Rokycany
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 445-459
Extent
445-459
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Rokycansku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou prezentovány rozbory formálních i prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval fortified manor houses in the Rokycansko region, based on both previous research and new non-invasive research at several locations. The article presents analyses of the form and spatial properties of the manor houses, their connection with the local settlement network and their property structure.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Interdisciplinarní výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií (SGS-2012-075).
Der vorliegende Beitrag entstand unter Förderung des Projekts Interdisziplinäre Erforschung archäologischer Artefakte mithilfe moderner Technologien (SGS-2012-075).
References
[1] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 3. díl. Severní Čechy. Praha.

[2] ANDERLE, J., 1996: Tvrze kozelského polesí. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 11. Plzeň.

[3] ANDERLE, J., 2008: Zaniklá ves a tvrz Kokot. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 40. Plzeň.

[4] ANDERLE, J.–ROŽMBERSKÝ, P., 1994: Zaniklý Kokot, ves a šlechtická sídla – Verschwundener Kokot, das Dorf und Edelsitze, CB 4, 175–184.

[5] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1990: Tvrze v rokycanském okrese. 1. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 3, 3–25.

[6] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1992: Tvrze v rokycanském okrese. 2. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 4, 3–44.

[7] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1993: Tvrze v rokycanském okrese. 3. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 5, 11–36.

[8] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1997: Strašické hrady. Plzeň.

[9] BAIER, O., 2010: Prostorové vlastnosti středověkých tvrzí, rkp. dipl. bakalářské práce ulož. na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni.

[10] BĚLOHLÁVEK, M. a kol., 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 4. díl. Západní Čechy. Praha.

[11] BUKAČOVÁ, I., 2000: Hrady a tvrze v díle Františka Alexandra Hebera. Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie 8. Rokycany.

[12] BURAČINSKÁ, M., 2008: Zaniklá ves Kokot. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2, 53–116. Plzeň.

[13] ČIBERA, J., 2011: Geodézie v archeologii, rkp. dipl. bakalářské práce ulož. na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni.

[14] DURDÍK, T., 2005: Encyklopedie Českých hradů. Praha.

[15] EIN BERNAREGISTER: Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379 (Emler, J., ed.). Prag 1876.

[16] F. X. FRANC: F. X. Franc: Šťahlauer Ausgrabungen 1890 (Šaldová, V., ed.). Praha 1988.

[17] FOSTER, P., 2006: Svinná, okr. Rokycany, Výzkumy v Čechách 2004, 234. Praha.

[18] FRÝDA, F., 1985: Nálezová zpráva č. 184, rkp. NZ ulož. v ZČM Plzeň, HA.

[19] HNÍZDILOVÁ, P., 2006: Zaniklá vesnice a dvůr Řebřík. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1, 125–140. Plzeň.

[20] CHOTĚBOR, P., 1982: K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel – Zur Situation und Bauart der Feudalsitze auf dem Lande, AH 7, 357–366.

[21] CHOTĚBOR, P., 1989: Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.) – Der ateste Zeitabschnitt des Ausbau der tschechischen Festen (bis zur Hälfte des 14. Jahrh.), AH 14, 257–270.

[22] CHOTĚBOR, P.–SMETÁNKA, Z., 1985: Panské dvory na české středověké vesnici – Herrenhöfe im mittelalterlichen Dorf Böhmens (13.–16. Jahrhundert), AH 10, 47–56.

[23] CHMELÍŘ, V., 2007: Bušovice zámek a tvrz. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 12. Plzeň.

[24] KAMENICKÁ, E., 2004: Svinná, okr. Rokycany, Výzkumy v Čechách 2002, 281. Praha.

[25] KAREL, T.–KRČMÁŘ, L., 2006: Panská sídla západních Čech. Plzeňsko. České Budějovice.

[26] KOČKA, V., 1930: Dějiny politického okresu kralovického 1. Soudní okres kralovický. Kralovice.

[27] KOČKA, V., 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[28] KOLEKTIV, 1998–2005: Encyklopedie českých tvrzí. Praha.

[29] MEZULIÁNÍKOVÁ, A., 2010: Povrchový průzkum tvrziště Skomelno, okr. Rokycany – Field survey of the Skomelno stronghold (Rokycany district), CB 12, 403–414.

[30] MUSIL, F.–PLAČEK, M.–ÚLOVEC, J., 2005: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha.

[31] NOVÁČEK, K., 2000: Ostrovec, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2000, 239. Praha.

[32] NOVÁK, D., v tisku: Tvrze na Rokycansku, Acta FF ZČU.

[33] PODLAHA, A., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století IX. Politický okres Rokycanský. Praha.

[34] PODLAHA, A., 1912: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století XXXVII. Politický okres Kralovický. Praha.

[35] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2. CH–L. Praha.

[36] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[37] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A–H. Praha.

[38] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4. S–Ž. Praha.

[39] RBM I: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I (Erben, J. K., ed.). Pragae 1855.

[40] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (Emler, J., ed.). Pragae 1882.

[41] ROŽMBERSKÝ, P., 1998: Zapomenuté sídlo ve Stupně, Hláska 9, 57–58.

[42] ROŽMBERSKÝ, P., 2002: Zapomenuté sídlo Raková, Hláska 13, 12–13.

[43] ROŽMBERSKÝ, P., 2006: Soupis zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1, 13–56. Plzeň.

[44] ROŽMBERSKÝ, P., 2008: Dodatky k soupisu zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2, 127–130. Plzeň.

[45] ROŽMBERSKÝ, P., v tisku: Města, městečka, hrady, tvrze a vesnice na Rokycansku v písemných pramenech 10.–17. století. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 3. Plzeň.

[46] ROŽMBERSKÝ, P.–NOVOBILSKÝ, M., 2006: Panská sídla v Mirošově. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 5. Plzeň.

[47] SEDLÁČEK, A., 1995: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 6. Podbrdsko. Praha.

[48] SEDLÁČEK, A., 1998: Hrady, zámky a tvrze Království českého. 13. díl. Plzeňsko. Praha.

[49] SEDLÁČEK, A., 1998a: Místopisný slovník historický. Praha.

[50] SKLENÁŘ, K., 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Prehistorie a protohistorie. Praha.

[51] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Díl 5. Dodatky k dílu Antonína Profouse: jejich vznik, původní význam a změny. Praha.

[52] SVOBODA, L., 1998: Stavební vývoj českých tvrzí. In: Encyklopedie českých tvrzí I, 11–33. Praha.

[53] ÚLOVEC, J., 2003–2005: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. Praha.

[54] VAŘEKA, P., 2008: Zaniklý dvůr Nevězeň. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2, 117–125. Plzeň.

[55] VAŘEKA, P. a kol., 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1. Plzeň.

[56] VAŘEKA, P. a kol., 2008: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2. Plzeň.

[57] VAŘEKA, P. a kol., v tisku: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 3. Plzeň.

[58] VAŘEKA, P.–HOLATA, L.–ROŽMBERSKÝ, P.–SCHEJBALOVÁ, Z., 2011: Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí – Die Besiedelung der Region Rokycany im Mittelalter und die Problematik von Dorfwüstungen, AH 36, 319–342.

[59] VAŘEKA, P.–VESELÁ, R., 2010: F. X. Franc a zaniklé středověké vesnice, Archeologie v západních Čechách 1, 37–41.

[60] VESELÁ, R., 2006: Zaniklá vesnice Cetkov. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1, 67–98. Plzeň.

[61] ARCHIVNÍ MAPY, http:archivnimapy.cuzk.cz/, cit. 2010–2011.

[62] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, http:nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx, cit. 2010–2011.

[63] NÁRODNÍ GEOPORTÁL INSPIRE, http:geoportal.gov.cz, cit. 2010–2011.

[64] OLDMAPS – STARÉ MAPY, http:oldmaps.geolab.cz/, cit. 2010–2011.