Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku

Title: Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku
Variant title:
  • A Romanesque sword from Hoštice in the Kroměříž region
  • Ein romanisches Schwert aus Hoštice in der Region Kroměříž
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 363-389
Extent
363-389
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Roku 2016 byl v rámci řízené systematické detektorové prospekce zalesněného území západního Kroměřížska učiněn solitérní nález románského meče. Zbraň lze klasifikovat jako meč typu XII, B, 1, a její výrobu klást do průběhu 12. století. Čepel je tvořena ocelovým pláštěm obalujícím měkčí jádro, což byl v dané době poměrně nový typ konstrukce, a na obou jejích stranách byla zjištěna specifická cínem inkrustovaná iniciálová inskripce, kterou lze nejspíše číst jako Salvator Iesus Omnipotens Salvator, respektive Omnipotens Salvator Iesus Omnipotens. Tyto i další detaily nálezu jsou v článku podrobně diskutovány.
Systematic metal-detector prospection conducted in 2016 in the forested area of the western part of the Kroměříž region yielded a solitary find of a Romanesque sword. This weapon can be classified as a sword of the XII, B, 1 type, and its origin is sought in the 12th century. The blade consists of a layer of steel encasing a softer core, which was a relatively new type of construction used at the time. Besides, a specific tin-inlaid initial inscription was detected on both sides of the blade, which most likely reads as Salvator Iesus Omnipotens Salvator, or Omnipotens Salvator Iesus Omnipotens. These and further details of the find are in the article discussed in detail.
Note
Studie vznikla s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68081758 - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Die Studie wurde im Rahmen der institutionellen Förderung der langfristigen konzeptionellen Entwicklung der Forschungsorganisation (RVO: 68081758) erstellt.
References
[1] ALEKSIĆ, M., 2007: Medieval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 1th Century. Belgrade.

[2] ALEXANDER, D. G., 1985: European Swords in the Collections of Istanbul. Part I. Swords from the Arsenal of Alexandria, Waffen- und Kostümkunde 27, 81–118.

[3] ANTEINS, A., 1964: Damascētie un ierakstu zobeni Latvijā un to asmeņu tehnoloģija, Par tehnikas vēsturi Latvijas PSR VI, 65–95.

[4] BÁRTA, P.–HLOŽEK, M., 2018: Průzkum a konzervace železného meče z Kroměřížska, Fórum pro konzervátory-restaurátory 2018, 3–6.

[5] BIBORSKI, M.–STĘPIŃSKI, J.–ŻABIŃSKI, G., 2009: Nowe badania nad Szczerbcem – mieczem koronacyjnym królów polskich, Studia Waweliana XIV, 235–252.

[6] BIBORSKI, M.–STĘPIŃSKI, J.–ŻABIŃSKI, G., 2011: Szczerbiec (the jagged sword) – the coronation sword of the kings of Poland, Gladius XXXI, 93–148.

[7] BRUHN HOFFMEYER, A., 1954: Middelalderens tveæggede sværd I–II. København.

[8] ČERVINKA, I. L., 1927: Zapomenuté hrady a tvrze Moravské, Časopis Vlastivědného spolku musejního v Olomouci XXXIX, 88–95.

[9] ČERVINKA, I. L., 1929: Zapomenuté hrady a tvrze Moravské III, Časopis Vlastivědného spolku musejního v Olomouci XLI, 153–160.

[10] DĚD, J.–KLUČINA, P., 2004: Identifikace matriálů a zdobné techniky hlavice románského meče, Koroze a ochrana materiálu 48, č. 3, 52–57.

[11] DEMO, Ž., 1984: Srdnjovjekovni mačevi u Muzeju grada Koprivnice, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 16–17, 211–240.

[12] DOSTÁL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[13] DUFTY, A. R., 1974: European Swords and Daggers in the Tower of London. London.

[14] FIŠER, Z., 1976: Pravěk Kroměřížska. Soupis. Nepubl. rukopis disertační práce na UJEP Brno.

[15] FORRER, R., 1918–1920: Romanischer Schwertinschriften auf einem Tragaltar in Paderborn, Zeitschrift für historische Waffenkunde VIII, 255–256.

[16] GASPARI, A., 2017: Reka Ljubljanica in fenomen vodnih najdb srednjeveških meče viz obdobja od 11. do 15. stoletja, Arheološki vestnik 68, 387–438.

[17] GAY, V., 1887: Glossaire archéologique du moyen age et de la renaissance. Tome premier A–Guy. Paris.

[18] GEIBIG, A., 1990: 'SININIS', an interesting blade inscription on a Medieval sword, Congress report IAMAM XII, 125–127.

[19] GEIBIG, A., 1991: Beiträgezur morphologischen Entwicklung des Schwertes im Mittelalter. Eine Analyse des Fundmaterials vom ausgehenden 8. bis zum 12. Jahrhundert aus Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland. Neumünster.

[20] GEIBIG, A., 1996: Gefärlich und schön. Eine Auswahl historischer Waffen aus den Bestände der Kunstsammlungen de Veste Coburg. Coburg

[21] GŁOSEK, M., 1973: Znaki i napisy na mieczach średniowiecznych w Polsce. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[22] GŁOSEK, M., 1984: Miecze środkowoeuropejskie z X–XV w. Warszawa.

[23] GŁOSEK, M.–MAKIEWCIZ, T., 2007: Two incrusted medieval swords from Zbaszyn, Lubusz voivodship, Gladius XXVII, 137–147.

[24] GŁOSEK, M.–NADOLSKI, A., 1970: Miecze średniowieczne z ziem polskich. Łódź.

[25] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[26] HOSÁK, L., 1967: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Úvodní svazek. Ostrava.

[27] HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I (A–L). Praha.

[28] HOSÁK, L.–ŠRÁMEK, R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II (M–Ž). Praha.

[29] HOŠEK, J.–KOŠTA, J., 2014: Early Medieval Swords from Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice band X. Brno.

[30] HOŠEK, J.–KOŠTA, J.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2019: Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context. Part I. The finds. Prague – Brno.

[31] HOŠEK, J.–KOŠTA, J.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2020: Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context. Part II. Swords of medieval and early renaissance Europe as a technological and archaeological source. Prague – Brno (v tisku).

[32] HRDINA, K., ed., 1950: Kosmova Kronika česká. Praha.

[33] CHODYŃSKI, A. R.–ŻABIŃSKI, G., 2011: Medieval swords from the Castle museum in Malbork and the Polish national museum in Szczecin, The Journal of the Arms and armour society XX, 113–138.

[34] CHYBOVÁ, H., 1986: Záchranný výzkum mladohradištního pohřebiště ve Zborovicích, Studie Muzea Kroměřížska 86, 3–24.

[35] CHYBOVÁ, H., 1989: Záchranný výzkum středohradištních kostrových hrobů v Litenčicích (okr. Kroměříž), PV 1986, 63.

[36] CHYBOVÁ, H., 1990: Rettungsgrabung des mittelburgwallzeitlichen Gräberfeldes in Litenčice im Jahre 1987 (Bez. Kroměříž), PV 1987, 60.

[37] CHYBOVÁ, H., 1993: Fortsetzung der erforschung mittelburgwallzeitlicher gräber in Litenčice (Bez. Kroměříž), PV 1989, 77–78.

[38] CHYBOVÁ, H., 1998: Pravěké a slovanské osídlení Kroměřížska. Průvodce archeologickou expozicí a sbírkami Muzea Kroměřížska. Kroměříž.

[39] KOČÍ, J.–VONDRUŠKA, V., edd., 1989: Památky národní minulosti. Katalog historické expozice Národního muzea v Praze v Lobkovickém paláci. Praha.

[40] KOŠTA, J. a kol., 2014: Košta, J.–Šteffl, J.–Hošek, J.–Lutovský, M., Raně středověký meč z Píseckých hor// – An early medieval sword from the Písek mountains, ASČ 18, 299–318.

[41] KREPS, M., 1976: Hamry v českém a moravském železářství. Praha.

[42] KUCYPERA, P.–KURASIŃSKI, T.–PUDŁO, P., 2011: Problem rozwoju jednolitych głowic mieczowych między połową IX a połową XIII w. In: Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów (Kucypera, P.–Pudło, P., edd.), 74–90. Toruń.

[43] KURASIŃSKI, T.–PUDŁO, P., 2009: Jeszcze o Bałtyjskiej (?) produkcji wczenośredniowiecznych mieczy grupy T. In: Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. Tom I. Starożytność i śrdniowiecze (Bogacki, M.–Franz, M.–Pilarczyk, Z., edd.), 256–317. Toruń.

[44] LABUDA, M., 2016: Chladné zbrane 10.–16. storočia pochádzajúce z rieky Váh. Nepubl. diplomová práce na ÚAM FF MU Brno.

[45] MALINOWSKI, T., 1975: Łotewskie analogie do polskich mieczów średniowiecznych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XXIII, 115–118.

[46] MAPELLI, C.–NICODEMI, W.–RIVA, R. F., 2007: Microstructural investigation on a medieval sword produced in 12th century AD, ISIJ International 47, 1050–1057. https://doi.org/10.2355/isijinternational.47.1050 | DOI 10.2355/isijinternational.47.1050

[47] MAREK, L., 2008: Broń biała na Śląsku. XIV–XVI wiek. Wrocław.

[48] MAREK, L., 2014: Europejski styl. Militaria z Elbląga i okolic. Wrocław.

[49] MAREK, L., 2017: Średniowieczne uzbrojenie Europy łacińskiej jako Ars Emblematica. Wratislavia Antiqua 22. Wrocław.

[50] MICHALAK, A., 2007: "A grodzianie […] wyszli naprzeciw z dobytymi mieczami…" Więcej o występowaniu mieczy na Środkowym Nadodrzu w średniowieczu, Archeologia Środkowego Nadodrza V, 215–240.

[51] MICHALAK, A., 2018: Kolejna głowica miecza w typie B ze Środkowego Nadodrza. Obserwacje na marginesie znaleziska z Niesulic, pow. Świebodziński, Acta Militaria Mediaevalia XIV, 229–236.

[52] MICHALAK, A., 2019: Arma confinii. Przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc. Zielona Góra.

[53] MÜLLER, H.–KÖLLING, H., 1984: Europäische Hieb- und Stichwaffen aus der Sammlung des Museums für Deutsche Geschichte. Berlin.

[54] NEKUDA, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[55] NEKUDA, V.–UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[56] OAKESHOTT, R. E., 1951: Some Medieval Sword-Pommels: An Essay in Analysis, Journal of the British Archaeological Association 14, 47–62. https://doi.org/10.1080/00681288.1951.11894598 | DOI 10.1080/00681288.1951.11894598

[57] OAKESHOTT, R. E., 1960: The Archaeology of Weapons. Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry. London.

[58] OAKESHOTT, R. E., 1964: The Sword in the Age of Chivalry. New York – Washington.

[59] OAKESHOTT, R. E., 2002: Records of the Medieval Sword. Woodbridge.

[60] PEIRCE, I., 2002: Swords of the Viking Age. Woodbridge.

[61] PERTL, M., 1991: Středověké zbraně ze sbírek Státního hradu Švihova, SSPS 2, 193–199.

[62] PERTL, M., 1992: Archeologické památky ze zbrojnic českých památkových objektů – Archäologische Denkmäler in den Zeughäusern der böhmischen Baudenkmäler, AH 17, 403–410.

[63] PEŘINKA, F. V., 1910: Vlastivěda moravská II. Místopis. Zdounecký okres. Brno.

[64] PINTER, Z.-K., 2007: Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat (secolele IX–XIV). Sibiu.

[65] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[66] POST, P., 1918–1920: ENRICUS DUX?, Zeitschrift für historische Waffenkunde VIII, 246–250.

[67] PTÁČKOVÁ, M.–HIMMELOVÁ, Z.–USTOHAL, V., 1994: Meč z brněnského Špalíčku intarzovaný cínem, Archeologia technica 9, 16–29.

[68] RAGETH, J., 2000: Ein mittelalterliches Schwert mit Zauberspruch von Tschlin-Vinadi GR, Archäologie der Schweiz XXIII, 128–130.

[69] ROYT, J.–ŠEDINOVÁ, H., 1998: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha.

[70] RUTTKAY, A., 1971: Dva stredoveké meče s nápismi zo Slovenska, AR XXIII, 163–168.

[71] RUTTKAY, A., 1975: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei I, SlArch XXIII, 119–216.

[72] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei II, SlArch XXIV, 245–395.

[73] RUTTKAY, A., 1978: Umenie kované v zbraniach. Bratislava.

[74] SCALINI, M., ed., 2007: A bon droyt. Spade di uomini liberi cavalieri e santi. Milano.

[75] SELUCKÁ, A., 2016: Až na kov! Záchrana sbírek poškozených požárem hradu Krásná Hôrka. Brno.

[76] SCHMID, W. M., 1918–1920: Frühmittelalterliche Schwertinschriften, Zeitschrift für historische Waffenkunde VIII, 244–246.

[77] SCHNEIDER, H.–STÜBER, K., 1980: Waffen im Schweizerischen Landesmuseum. Griffwaffen I. Zürich.

[78] SCHOKNECHT, U., 1969: Eiserne Schwerter mit Inschrift aus Mecklenburg, Ausgrabungen und Funde XIV, 212–217.

[79] SCHRÖTER, E., 1969: Ein mittelalterlicher Schwertfunde bei Rübeland im Harz, Ausgrabungen und Funde 14, 41–43.

[80] SIJARIĆ, M., 2004: Mačevi 10.–15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine. Sarajevo.

[81] SIJARIĆ, M., 2014: Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Sarajevo.

[82] SKUTIL, J., 1941: Morkovsko v pravěku. Morkovice.

[83] STANKUS, J., 1970: Kalavijų ir ietigalių gamybos technologija Lietuvoje IX–XIII amžiais, Lietuvos TSR Mokslu Akademijos darbai – A serija 2(33), 113–130.

[84] ŠIMŮNEK, R., 2013: Reprezentace české středověké šlechty. Praha.

[85] ŠNAJDROVÁ, E., 2014: Arma ofensiva et defensiva. Historické zbraně a zbroj ze sbírky Národního muzea. Praha.

[86] ULLMANN, K., 1958: Schwertsegen – Schwertzauber, Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde XXXVIII, 157–163.

[87] VAVERKOVÁ, Z., 1992: Hluboká. Zbrojnice. Praha.

[88] WAGNER, E., 1959: SIGVINAIS – románský meč, ČNM – Vědy společenské CXXVIII, 125–132.

[89] WAGNER, E., 1993: Sečné a bodné zbraně. České Budějovice.

[90] WAGNER, T. G. a kol., 2009: Wagner, T. G. –Worley, J.–Blennow, A. H.–Beckolmen, G., +INNOMINEDOMINI+ Medieval Christian invocation inscriptions on sword blades, Waffen- und Kostümkunde 51, 11–52.

[91] WEGELI, R., 1902–1905: Inschriften auf mittelalterlichen Schwertklingen, Zeitschrift für historische Waffenkunde III, 261–268.

[92] WIHODA, M., 2007: Kníže a jeho věrní. Kosmas o světě předáků a urozených. In: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku (Nodl, M.–Wihoda, M., edd.), 11–29. Praha.

[93] WILLIAMS, A., 2012: The Sword and the Crucible. A History of the Metallurgy of European Swords up to the 16th Century. Leiden – Boston.

[94] ŻABIŃSKI, G., 2017: A late medieval sword from the river Wisła near Gniew (Mewe) in Pomerelia, Fasciculi Archaeologiae Historicae XXX, 163–179.

[95] ŻABIŃSKI, G.–STĘPIŃSKI, J.–BIBORSKI, M., 2014: Technology of Sword Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The case of what is now Poland. Oxford.

[96] ŻYGULSKI, Z., jr., 2008: "Szczerbiec". In: Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa (Grzybkowski, A.–Żygulski jr., Z.–Grzybkowska, T., edd.), 310–355. Kraków.

[97] ŽÁKOVSKÝ, P.–HOŠEK, J.–SEDLÁČKOVÁ, L., 2013: Meče 11.–13. století z území Moravy – Swords from the 11th–13th Centuries on Moravian Territory, AH 38, 219–270.

[98] ДРБОГЛАВ, Д. А., 1984: Загадки латинских клейм на мечах IX–XIV веков. Классификация, датировка и чтение надписей. Москва.

[99] КИРПИЧНИКОВ, А. Н., 1966: Древнерусское оружие I. Мечи и сабли IX–XIII вв. Москва – Ленинград.

[100] ЛЕНЦЪ, Е., 1908: Императорский Ермитажъ. Указатель отдѣленія среднихъ вѣковъ и епохи возрожденія. Часть I. Собраніе оружія. Санкт Петербургъ.