Spor o "bytí a nebytí německé filosofie v Čechách"

Title: Spor o "bytí a nebytí německé filosofie v Čechách"
Variant title:
  • The dispute over "the being and non-being of German philosophy in Bohemia"
Source document: Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 2, pp. 7-28
Extent
7-28
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutovanou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec vyústila ve spor stoupenců školské německé filosofie s utilitním stanoviskem zdravého rozumu.
The article presents the central theme of the controversy, which consisted mainly in the question of the meaning of the academic philosophy for modern Czech culture, and at the same time presents this dispute as a metaphilosophical discussion about the meaning and roles of philosophy in society in general. On the basis of Čupr's comprehensive anthology and contemporary periodicals, the paper attempts to capture the development of the issue in all its complexity, namely from an initial philological point of view, when the inadequate linguistic apparatus of the Czech language is noted, through the subsequently discussed question of the form and inspirational influences of the emerging Czech philosophy, which finaly resulted in a dispute of the supporters of the school German philosophy with the utilitarian position of common sense.
References
[1] BAYEROVÁ, Marie. Dílo a osobnost Augustina Smetany. In SMETANA, Augustin. Sebrané spisy I. Praha: ČSAV 1960, s. 5–58.

[2] BOROVSKÝ, Havel. Schulknaben-Philosophie. In ČUPR, František (ed.). Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen.

[3] BOROVSKÝ, Havel. Widerlich, aber gesund. In ČUPR, František (ed Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen.

[4] ČUPR, František (ed.). Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen. Praha 1847.

[5] ČUPR, František. Článek o wlastenectwí. Česká wčela. 1846, 13(71), s. 283–284.

[6] ČUPR, František. Ein Echo in Betreff der deutschen Literatur. In ČUPR, František (ed.). Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen.

[7] ČUPR, František. O národowědě. ČČM. 1848, 22(2), s. 113–142.

[8] ČUPR, František. Počátkowé filosofowání řeckého. ČČM. 1847, 21(1), s. 22–36.

[9] ČUPR, František. Tómy Štítného význam ve filosofii. ČČM. 1847, 21(3), s. 249–276.

[10] ČUPR, František. Úwaha. Ferdinanda Hyny dušeslowí zkušebné. ČČM. 1846, 20(4), s. 516–527, 20(5), s. 657–661.

[11] ČUPR, František. Vorrede. In ČUPR, František (ed.). Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen, s. III–XXXVI.

[12] FIDRMUC, J. Je-li potřeba filosofie literatuře české? ČČM. 1844, 18(2), s. 236–245.

[13] HAVLÍČEK, Karel. Časopis Českého museum. Česká wčela. 1847, 14(80), s. 319.

[14] HERMANN, Tomáš. Proměny sporu o svobodu české filosofie. In KOHÁK, Erazim – TRNKA, Jakub (eds.). Hledání české filosofie. Praha: Filosofia, 2012, s. 49–73.

[15] HRZALOVÁ, Hana. Monografická práce o Ost und West. Česká literatura. 1958, 6(2), s. 206–211.

[16] KLÁCEL, F. M. Počátky vědecké mluvnictví českého. Brno: Karel Winiker 1843.

[17] LORENZOVÁ, H. Sen o české filozofii. K počátkům sporu o její smysl. In OTTLOVÁ Marta – POSPÍŠIL, Milan (eds.). Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. Praha: Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1990.

[18] MALÝ, Jakub. Stručný přehled literatury české posledních dwau let. ČČM. 1846, 20(5), s. 638–656.

[19] NEBESKÝ, Václav. Několik slov o filosofii. ČČM. 1846, 20(2), s. 231–248.

[20] PALACKÝ, František. Slowo k wlastencům od redaktora. Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách. 1827, 1(1), s. 145–153.

[21] PELIKÁN, Ferdinand: Boj za svobodu české filosofie. Praha: Sfinx 1927.

[22] SMETANA, Augustin. Kritický rozbor dějepisu filosofie. ČČM. 1850, 24(1), s. 91–98.

[23] SMETANA, Augustin. Sebrané spisy I. Praha: ČSAV 1960.

[24] ŠTORCH, Karel. Eine Stimme in Betreff der deutschen Literatur. In ČUPR, František (ed.). Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen.

[25] ŠTORCH, Karel. Filosofie a naše literatura. ČČM. 1848, 22(1), s. 53, 65.

[26] ŠTORCH, Karel. Zum Echo in N. 72. In ČUPR, František (ed.). Sein oder Nichtsein der deutschen Philosophie in Böhmen.

[27] TRETERA, Ivo. J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě. Praha: Univerzita Karlova 1989.