Pojem krízy v koncepcii A. Naessa

Title: Pojem krízy v koncepcii A. Naessa
Variant title:
  • The therm of crisis in the conception of A. Naess
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. [33]-43
Extent
[33]-43
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Chápanie pojmu krízy významne ovplyvňuje hlavnú argumentačnú líniu filozofických koncepcií, ktorých vznik podnietila reflexia krízy. K takýmto filozofickým koncepciám patrí aj hlbinná ekológia A. Naessa. Pojem krízy v jeho myslení vystupuje vo význame hrozby, ale aj príležitosti, nutnosti rozhodnúť sa, prijať závažné rozhodnutia. Má však tiež význam historickej a politickej krízy, teda situácií, v ktorých sa pod tlakom nutnosti reformulujú základné imperatívy a organizačné princípy spoločnosti. Takto široké významové spektrum pojmu krízy súvisí s tým, že Naess sa snaží osloviť nielen ekológov, ochranárov a filozofov, ale aj politológov, politikov a občianskych aktivistov, čím významne prispel k vzniku environmentalizmu ako politického hnutia i politickej ideológie.
Understanding of the term of crisis significantly influences the main argumentation line of the philosophical conceptions stimulated by the reflection of the crisis. The deep ecology of A. Naess belongs to these philosophical concepts. The term of crisis in his thinking appears in a form of a threat as well as opportunity, necessity to make important decisions. It also has a meaning of historical and political crisis, i.e. situations in which under the pressure the basic imperatives and organizational principles of the society are reformulated. Such a broad semantic spectre of the crisis concept is connected with the fact that Naess wants to address not only ecologists, environmentalists and philosophers, but also political scientists and social activists by which he greatly contributed to the constitution of environmentalism as a political movement as well as a political ideology.
Note
Text vznikol ako čiastkový výsledok vedeckého projektu VEGA č. 1/0460/15 "Filozofické fundamenty environmentálneho myslenia a jeho etické, politické, právne a spoločenské konzekvencie", riešeného na Katedre filozofie FF UKF v Nitre.