Префиксација као процес интеграције глаголских позајмљеница у чешком и српском језику

Title: Префиксација као процес интеграције глаголских позајмљеница у чешком и српском језику
Transliterated title
Prefiksaciǰa kao proces integraciǰe glagolskich pozaǰmljenica u češkom i srpskom ǰeziku
Variant title:
  • Prefixation as a process of integration of borrowed verbs in Czech and Serbian language
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 11-21
Extent
11-21
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study deals with the process of adaptation and integration of verbs of foreign origin that takes place in Czech as well as in Serbian language. Attention is given to prefixation of borrowed verbs and to analysis of the extent of this process in these languages. On this basis, the study determinates which derivation means are most productive and specifies the most common types of interlingual equivalence.
Tato studie pojednává o procesu adaptace a integrace sloves cizího původu, který probíhá jak v českém, tak v srbském jazyce. Pozornost je věnována prefixaci slovesných výpůjček, analyzuje se, do jaké míry je daný proces v těchto jazycích rozšířen. Na základě toho se v práci stanovuje, které slovotvorné prostředky jsou nejproduktivnější, a uvádějí se nejčastější typy mezijazykové ekvivalence.
References
[1] БЕЛИЋ, Александар: О глаголима са два вида. In: Јужнословенски филолог 21, 1955–56, књ.1–4, стр. 1–13.

[2] ГРИЦКАТ, Ирена: О неким видским особеностима српскохрватског глагола. In: Јужнословенски филолог XXII, 1957–58, 1–4, стр. 65–130.

[3] ГРИЦКАТ, Ирена: Префиксација као средство граматичке (чисте) перфектизације. In: Јужнословенски филолог XXVII, 1966–1967, 1–2, стр.185–223.

[4] КЛАЈН, Иван: Творба речи у савременом српском језику, Први део. Слагање и префиксација. Београд, 2002.

[5] КЛАЈН, Иван: Творба речи у савременом српском језику, Други део. Суфиксација и конверзија. Београд, 2003.

[6] МАРИЋ, Ана: Глаголски вид и начини глаголске радње у словачком и српском језику. In: Славистика VIII, 2004, стр. 148–153.

[7] МАТИЈАШЕВИЋ, Jелка: Префиксација и двовидност глагола. In: Јужнословенски филолог 56, 2000, 1–2, стр. 655–663.

[8] СТЕВАНОВИЋ, Михаило: Савремени српскохрватски језик, I. Граматички систем и књижевнојезичка норма. Београд, 1964.

[9] DOKULIL, Miloš – HORÁLEK, Karel a kol.: Mluvnice češtiny, I. Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov. Praha, 1986.

[10] DOKULIL, Miloš: Tvoření slov v češtině, I. Teorie odvozování slov. Praha, 1962.

[11] HAVRÁNEK, Bohuslav – JEDLIČKA, Alois: Česká mluvnice. Praha, 1963.

[12] KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – RUSÍNOVÁ, Zdenka: Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995.

[13] KOPEČNÝ, František: Dvě nové práce o prostě vidových předponách v češtině. In: Slovo a slovesnost 17, 1956, стр. 28–35.

[14] LEBEĎOVÁ, Světlana: K ztrátě obouvidovosti u sloves cizího původu v současné češtině. In: Slovo a Slovesnost 41, 1980, стр. 279–285.

[15] LEBEĎOVÁ, Světlana: Spojování sloves cizího původu s českými předponami. In: Naše řeč 67, 1984, 3, стр.117–121.

[16] MAŃKOWSKA, Sylwia: Adaptacja aspektowa internacjonalizmów czasownikowych w języku serbskim i polskim. In: Славистика IX, 2005, стр. 496–505.

[17] MARETIĆ, Toma: Gramatika hrvatskog ili srpskog književnog jezika. Загреб, 1963.

[18] POLDAUF, Ivan: Podíl mluvnice a nauky o slovníku na problematice slovesného vidu. In: Studie a práce linguistické I. K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka. Praha, 1954, стр. 200–223.

[19] ŠIPKA, Danko: Distribucija nastavka -irati/-isati/-ovati u srpskim glagolima stranog porijekla. In: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 44, 2001, 1–2, стр. 167–173.

[20] ŠMILAUER, Vladimír: Novočeské tvoření slov. Praha, 1971.

[21] UHER, František: Slovesné předpony. UJEP Brno, 1987.

[22] ВУЈАНИЋ, Милица и др.: Речник српскога језика. Матица српска, Нови Сад, 2007.

[23] КАЧАНИК, Емилија и кол.: Чешко-српски речник I, II. САНУ, Београд, 2001.

[24] MARTINCOVÁ, Olga – MEJSTŘÍK, Vladimír a kol.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů. Academia, Praha, 1998.

[25] MARTINCOVÁ, Olga – MEJSTŘÍK, Vladimír a kol.: Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů. Academia, Praha, 2004.

[26] SVOZILOVÁ, Naďa – PROUZOVÁ, Hana – JIRSOVÁ, Anna: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Academia, Praha, 2005.