Mezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele

Title: Mezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele
Variant title:
  • Between genius and saint: deconstruction of Nejedlý's conception of the great Czech composer
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 2, pp. [69]-89
Extent
[69]-89
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Based on a previous metahistorical analysis of Zdeněk Nejedlý's conception of the history of modern Czech music, as it is revealed in his main texts from the period 1901–1921, the paper presents results of a deconstruction of Nejedlý's conception of the Great Czech Composer. This conception is based on concepts of common ideal character traits, common martyr-like destiny, and common Smetanian or Bohemian spirit, shared by all great Czech composers (Smetana, Fibich, Foerster). Its narrative mechanism used systematic referring to the conception of an ideal Christian saint and was probably also influenced or transmitted by the essential 19th century conceptions of genius (Kant, Schopenhauer, Nietzsche) as well as by representations of great personae of Czech history (Jan Hus, Karel Havlíček) in two important texts of the Czech philosophy of history – F. Palacký's History of the Czech Nation and T. G. Masaryk's Czech Question.
References
[1] BECKERMAN, Michael B. New Worlds of Dvořák: Searching in America for the Composer's Inner Life. New York, London: W. W. Norton & Company, 2003.

[2] BERKHOF, Louis. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003.

[3] BROWN, Julie. Understanding Schoenberg as Christ. In The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music. Jane F. Fulcher (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 117–162.

[4] CAMPBELL, Joseph. The Masks of God: Occidental Mythology. New York: Penguin Books, 1991.

[5] CARLYLE, Thomas. On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History. New York: Frederick A. Stokes and Brother, 1888.

[6] CARLYLE, Thomas. The Best Known Works of Thomas Carlyle: Including Sator Resartus, Heroes and Hero Worship and Characteristics. Rockville: Wildside Press, 2010.

[7] ČINÁTL, Kamil. Dějiny a vyprávění. Palackého dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha: Argo, 2011.

[8] ČORNEJ, Petr. White nezměnil dějiny, ale pohled na ně. In Hayden White. Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Brno: Host, 2011, s. 575–600.

[9] DeNORA, Tia. Beethoven and the Construction of Genius: Musical Politics in Vienna, 1792–1803. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995.

[10] DROBNER, Hubertus R. Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha: Oikoymenh, 2011.

[11] FEUEREIS, Eduard. Narativismus a historiografie. Dějiny – teorie – kritika, 2011, roč. 8, č. 1, s. 7–34.

[12] FOUCAULT, Michel. Diskurs, autor, genealogie: 3 studie. Praha: Svoboda, 1994.

[13] Genius: The History of an Idea. Penelope Murray (ed.). London: Blackwell, 1989.

[14] GRININ, Leonid. The Role of an Individual in History: A Reconsideration. Social Evolution and History, 2010, roč. 9, č. 2, s. 95–136.

[15] HOSTINSKÝ, Otakar. Bedřich Smetana a jeho boj o moderní českou hudbu. Praha: J. Laichter, 1901.

[16] KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Přel. V. Špalek a W. Hansel. Praha: Odeon, 1975.

[17] KERMAN, Joseph. How We Got into Analysis, and How to Get out. Critical Inquiry, 1980, roč. 7, č. 2, s. 311–331. | DOI 10.1086/448101

[18] KIERKEGAARD, Søren. Má literární činnost. Přel. Marie Mikulová Thulstrupová. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003.

[19] KŘESŤAN, Zdeněk. Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého. Praha: Státní úřední archiv, 1996.

[20] KŘESŤAN, Zdeněk. Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Praha – Litomyšl: Paseka, 2012.

[21] LÉBL, Vladimír – POLEDŇÁK, Ivan (eds.). Hudební věda: Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj – 1. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

[22] LUKÁCS, György. The Historical Novel. London: Merlin, 1962.

[23] MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

[24] MASARYKOVÁ-GARRIGUE, Charlotte. O Bedřichu Smetanovi. Praha: Sbor pro postavení pomníku B. S., 1930.

[25] MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka: Snahy a tužby národního obrození ; Naše nynější krise: Pád strany staročeské a počátkové směrů nových. Praha: Čin, 1948

[26] MAUS, Fred Everett. Concepts of Musical Unity. In Rethinking Music. Nicholas Cook – Mark Everist (eds.). Oxford: Oxford University Press, s. 171–192.

[27] NEJEDLÝ, Zdeněk. Zdenko Fibich. Zakladatel scénického melodramatu. Praha: Hejda a Tuček, 1901.

[28] NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny české hudby. Praha: Hejda a Tuček, 1903.

[29] NEJEDLÝ, Zdeněk. Antonín Dvořák mrtev. Zvon, 1904, roč. 4, č. 33, s. 464.

[30] NEJEDLÝ, Zdeněk. Ke sporu o K. Knittla: na obranu K. Steckerovi. Praha: Jos. Pávek, 1907.

[31] NEJEDLÝ, Zdeněk. Zpěvohry Smetanovy. Praha: J. Otto, 1908.

[32] NEJEDLÝ, Zdeněk. Jos. B. Foerster. Praha: Komorní hudební závod Mojmíra Urbánka, 1910.

[33] NEJEDLÝ, Zdeněk. Česká moderní zpěvohra po Smetanovi: kurs šestnáctipřednáškový. Praha: J. Otto, 1911.

[34] NEJEDLÝ, Zdeněk. Slovanská hudba. In Slovanstvo: obraz jeho minulosti a přítomnosti. Jaroslav Bidlo (ed.). Praha: J. Laichter, 1912, s. 606–626.

[35] NEJEDLÝ, Zdeněk. "Boj" proti Ant. Dvořákovi. Česká kultura, 1912/1913, roč. 1, č. 6, s. 187.

[36] NEJEDLÝ, Zdeněk. Vítězslav Novák. Studie a kritiky. Praha: Melantrich, 1921.

[37] NEJEDLÝ, Zdeněk. Smetaniana. Praha: Melantrich, 1922.

[38] New Perspectives on Historical Writing. Peter Burke (ed.). Cambridge: Polity Press, 2001.

[39] NIETZSCHE, Friedrich. Nečasové úvahy. Přel. Jan Krejčí a Pavel Kouba. Praha: OIKOYMENH, 2005.

[40] Odvaha být církví. Josef Zvěřina v letech 1913–1967. Vojtěch Novotný (ed.). Praha: Karolinum, 2013.

[41] PALACKÝ, František. Z Dějin národu českého. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957.

[42] PEČMAN, Rudolf. Útok na Antonína Dvořáka. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1992.

[43] Poetika rytmus verš. Jurij Lotman (ed.). Praha: Svět sovětů, 1968.

[44] PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H & H, 2008.

[45] RANSDORF, Miloslav. Zdeněk Nejedlý. Praha: Horizont, 1988.

[46] ŘEPA, Milan. Poetika českého dějepisectví. Brno: Host, 2006.

[47] SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Svazek II. Přel. M. Váňa. Pelhřimov: NTP, 1998.

[48] STŘÍTECKÝ, Jaroslav – HANZAL, Josef. Předmluva. In Zdeněk Nejedlý. Umění staré a nové: Výbor ze studií. Praha: Editio Supraphon, 1978, s. 5–37.

[49] TOMAŠEVSKIJ, Boris V. Teorie literatury. Praha: Lidové nakladatelství, 1970.

[50] TYRRELL, John. Czech Opera. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

[51] WAGNER, Richard. Das Kunstwerk der Zukunft. Leipzig: Otto Wigand, 1850.

[52] WAGNER, Richard. Ein deutscher Musiker in Paris. Novellen und Aufsätze. Leipzig: Insel-Verlag, 1914.

[53] WHITE, Hayden. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

[54] WHITE, Hayden. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.