Geneze pojmů, muzeálie, muzealita a muzealizace na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969-1986

Title: Geneze pojmů, muzeálie, muzealita a muzealizace na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969-1986
Author: Rutar, Václav
Source document: Museologica Brunensia. 2012, vol. 1, iss. 1 (Podzim 2012), pp. 6-13
Extent
6-13
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Muzeologické sešity vycházely v Brně pod patronací Moravského (zemského) muzea či Univerzity J. E. Purkyně v letech 1969-1986 a při zpětné pohledu se pro dějiny tuzemské teoretické muzeologie jeví jako základní a nenahraditelné. Na stránkách Muzeologických sešitů byla kromě jiného rozpracovávána teorie mladého oboru, příznačně pro tzv. "brněnskou muzeologickou školu" zakotvená v termínech muzeálie, muzealita a muzealizace, které byly ve sledovaném období stále precizovány. Muzeologické sešity, vycházející v Brně v letech 1969-1986, jsou dnes považovány za základní zdroj ke studiu vývoje tuzemské muzeologické teorie. Na stránkách periodika se postupně precizovalo pojetí muzeologie tzv. "brněnské muzeologické školy", opírající se o trojici termínů muzeálie, muzealita a muzealizace, které během své existence Muzeologické sešity de facto kodifikovaly.
Museology Journals were published under the auspices of the Moravian Museum or University of J. E. Purkyně in the period of 1969 - 1986, and when looking back, museology seems to be principal and irreplaceable for our theoretical museology. Besides others, the theory of a young field was elaborated, typically for so the called "Brno Museology School" embodied in terms such as museum item, museality, and musealisation, which were in the monitored period perfected. Museology Journals, published in Brno in the period of 1969 - 1986, are now considered a basic resource for studies of domestic museology theory development. The concept of museology of the "Brno Museology School" was being elaborated there, being based on a triplet of terms: museum item, museality, and musealisation, which were codified by the Museology Journals codified.
References
[1] Josef Beneš, 'Příspěvek k diskusi o muzejním sbírkovém předmětu', ČNM hist., 1967, No. 2, pp. 95-100.

[2] Josef Beneš, 'Základní úvaha o vztahu českých muzeí a galerií', Muzeologické sešity, 1971, No. III, pp. 33-44.

[3] Josef Beneš, 'K ujasnění předmětu muzeologie', Muzeologické sešity, 1981, No. VIII, pp. 131-140.

[4] Josef Beneš, 'Muzealizace a její místo v muzeologii', Múzeum, 1991, No. 3, pp. 1-7.

[5] Oskar Brůža – Zbyněk Z. Stránský, 'Zrod muzejní terminologie', Muzeologické sešity, 1986, No. X, pp. 137-172.

[6] Tibor Díte, 'Vývoj zbierkového fondu militárií mestského múzea v Bratislave', Muzeologické sešity, 1979, No. VII, pp. 46-60.

[7] Wilhelm Ennenbach, 'Der Arzt und Polyhistor Johann Daniel Major als Museologe', Muzeologické sešity, 1976, No. VI, pp. 84-103.

[8] Wilhelm Ennenbach, 'Aphorismen zur Museologie', Muzeologické sešity, 1979, No. VII, pp. 1-8 (příloha).

[9] Wilhelm Ennenbach, 'Das Wesen der Musealien', Muzeologické sešity, 1983, No. IX, pp. 85-89.

[10] Bronislava Gabrielová, 'Vědecká práce v muzeích', Muzeologické sešity, 1969, No. I, pp. 46-50.

[11] Vilém Hank, 'Herostratos – oder das Museum der Zukunft?', Muzeologické sešity, 1972, No. IV, pp. 90-102.

[12] E. Hofmann, 'Klaus Schreiner: Einführung in die Museologie', Muzeologické sešity, 1983, No. IX, pp. 117-120.

[13] S. Juraj, 'Vademecum slovenského muzejníka', Muzeologické sešity, 1970, No. II, pp. 66-67.

[14] Peter van Mensch, Towards a methodology of museology (PhD thesis, University of Zagreb), 1992 (accessed 6/2/2012). http://www.muuseum.ee/et/erialane_areng/museoloogiaalane_ki/ingliskeelne_kirjand/p_van_mensch_towar

[15] Peter van Mensch, Museology and management: enemies or friends, 2004 (accessed 6/2/2012). http://www.icom-portugal.org/multimedia/File/V%20Jornadas/rwa_publ_pvm_2004_1.pdf

[16] Svatava Ondráčková, 'Vědecká organizace muzejnictví', Muzeologické sešity, 1969, No. I, pp. 51-53.

[17] P. Řepa, 'K pojetí deskripce muzejních předmětů v práci Jiřího Neustupného', Muzeologické sešity, 1970, No. II, pp. 36-38.

[18] Volker Schimpff, 'Teze ke kategorii muzeality', Muzeologické sešity, 1983, No. IX, pp. 99-103.

[19] Volker Schimpff, 'Místo marxisticko-leninské muzeologie v hierarchickém systému věd', Muzeologické sešity, 1986, No. X, pp. 105-109.

[20] Evžen Schneider, 'Specifické vzdělávání muzejních pracovníků', Muzeologické sešity, Supplementum (3), (1985), Brno, pp. 85-130.

[21] Věra Schubertová, 'K aktuálním otázkám teorie muzejní selekce', Muzeologické sešity, 1979, No. VII, pp. 30-45.

[22] Věra Schubertová, 'K ujasnění metodologického významu pojmů muzealita a muzeálie', Muzeologické sešity, 1986, No. X, s. 111-116.

[23] E. Stránská – Zbyněk Z. Stránský, Základy štúdia muzeológie, Banská Štiavnica, 2000.

[24] Zbyněk Z. Stránský, 'Předmět muzeologie', in: Z. Z. Stránský, ed., Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia, Brno 1965, Brno 1966, pp. 30-33.

[25] Zbyněk Z. Stránský, 'Špecializácia muzeí z hľadiska vývinu vedy', Múzeum, 1968, No. 1, p. 25.

[26] Zbyněk Z. Stránský, 'Múzejnictvo v relácii teórie a praxe', Múzeum, 1970, pp. 173-183.

[27] Zbyněk Z. Stránský, 'Der Begriff der Museologie', Muzeologické sešity, Supplementum (1) – Einführung in die Museologie, pp. 36-49.

[28] Zbyněk Z. Stránský, Úvod do muzeologie. Brno, 1972, pp. 66-67.

[29] Zbyněk Z. Stránský, 'Aktivní muzejní dokumentace', Muzeologické sešity, 1972, No. IV, pp. 3-19.

[30] Zbyněk Z. Stránský, 'Metodologické otázky současnosti', Muzeologické sešity, 1974, No. V, pp. 5-43.

[31] Zbyněk Z. Stránský, 'Brno : Education in museology', Muzeologické sešity, Supplementum (2), 1974, pp. 17-49.

[32] Zbyněk Z. Stránský, 'Postavení a úloha muzeologie v systému věd', Muzeologické sešity, 1979, No. VI, pp. 3-11.

[33] Zbyněk Z. Stránský, 'Original versus substitut', Muzeologické sešity, 1986, No. X, pp. 35-41.

[34] Zbyněk Z. Stránský, Úvod do studia muzeologie, Brno: Masarykova univerzita 2000. ISBN 80-210-1272-2.

[35] Jiří Špét, Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSSR (1945 – 1968), 1988.

[36] Petr Šuleř, 'Muzealita – vlastnost, stav či funkce', Muzeologické sešity, 1981, No. VIII, pp. 141-147.

[37] Petr Šuleř, 'Nad skladbou expoziční promluvy', Muzeologické sešity, 1983, No. IX, pp. 105-111.

[38] Petr Šuleř, 'A. Mišo Kováč: Úvod do literárnej muzeologie', Muzeologické sešity, 1983, No. IX, pp. 120-121.

[39] Jiřina Telcová, 'K dokumentaci současnosti v muzeích uměnovědného typu', Muzeologické sešity, 1976, No. VI, pp. 20-25.

[40] Vladimír Tkáč, 'Muzeologie – muzealita – muzeálie', Muzeologický bulletin, 1991, No. 1, pp. 63-66.

[41] Václav Vlček, 'Příspěvek k objasnění pojmu "sbírkový předmět"', Muzejní a vlastivědná práce, 1966, No. 1, pp. 41-45.

[42] Friedrich Waidacher, Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava, 1999. ISBN 80-8060-015-5.