Působení Moravského zemského muzea do počátků činnosti Národní kulturní komise

Title: Působení Moravského zemského muzea do počátků činnosti Národní kulturní komise
Author: Obrovský, Jan
Source document: Museologica Brunensia. 2012, vol. 1, iss. 1 (Podzim 2012), pp. 23-27
Extent
23-27
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Po osvobození Brna na konci dubna 1945 převzaly kontrolu nad Moravským zemským muzeem (MZM) obnovené české správní orgány a ihned bylo nutno řešit naléhavé úkoly, zejména ochranu sbírek a zajištění kulturních hodnot proti vyvezení ze země prchajícími Němci nebo proti prostému rozkradení. Kromě řešení vlastních problémů muselo MZM také organizovat a dozorovat záchranu sbírek a památek v teritoriu prakticky celé Moravy. V dubnu 1946 bylo MZM pověřeno výnosem Zemského národního výboru v Brně, aby pracovalo na začleňování muzeí (většinou německých) v pohraničí do sítě československých muzeí. V článku jsou uvedeny tři případy práce zaměstnanců MZM na záchraně sbírek. Řešení situace vlastních sbírek dokumentuje příklad deponování muzeálií na zámku v Mikulově, záchranu sbírek mimo fondy MZM ukazuje zásah na zámku v Lešné a třetím příkladem je dozor na převzetí do české správy a obnově bývalého německého muzea ve Svitavách.
Right after the liberation of Brno at the end of April 1945, the restored Czech authorities took control over the Moravian Museum and it was necessary to solve the most pressing tasks immediately, particularly protection of the damaged collections as well as securing cultural values against exporting then from the country by escaping Germans or mere. Besides solving the problems themselves, the staff of the museum had to organize very soon and watch over the protection of the collections and monuments all over Moravia. Moreover, in April 1946 the Moravian Museum was charged by the regulation of the Regional National Committee in Brno to work on inclusion of borderlands museums (mostly German) into the network of Czechoslovakian museums. In the article there are three cases of work of the Moravian Museum staff on saving the collections. Solving the situation of the collections is documented by the case of depositing museum items at the Mikulov Château, saving collections not of the Moravian Museum is depicted in the action at the Lešná Château, and the third example is the supervision over taking the former German museum in Svitavy under the Czech administration.
References
[1] Archiv Moravského zemského muzea, fond Moravské zemské muzeum.

[2] Slavomír Brodesser – Jan Břečka – Jiří Mikulka, K poznání a slávě země..., Brno 2002.

[3] Jiří Špét, Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSR (1945-1985), Praha 1988.

[4] Kristina Uhlíková, Národní kulturní komise 1947-1951, Praha 2004.

[5] Jaroslav Helfert, 'Zemské museum v Brně po válce a s obnoveným časopisem', Časopis Zemského musea v Brně, XXXIII (1946), No. 1.

[6] Otakar Kirsch, 'Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově', in: Adrian von Arburg – Tomáš Dvořák – David Kovařík a kolektiv, Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, 1. vyd. Brno, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010.

[7] Otakar Kirsch, Německé muzejnictví na Moravě, Brno 2008, (Disertační práce obhájená při Historickém ústavu FF MU v Brně.).

[8] Pavla Obrovská, Moravské zemské muzeum v letech 1945-1948, Brno 2007, p. 24-25. (Magisterská diplomová práce obhájená při Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.)