Od archeologického nálezu ke sbírkovému předmětu

Title: Od archeologického nálezu ke sbírkovému předmětu
Variant title:
  • From archaeological find to museum object
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 34-43
Extent
34-43
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie přináší vhled do dvou příbuzných oborů – archeologie a muzeologie. Aplikují se v ní poznatky archeologů na muzejní praxi. Je zde předložen výsledek dotazníkového šetření zaměřeného na práci archeologů ze sbírkotvorných a nesbírkotvorných institucí, jejich postup práce nakládání s archeologickými nálezy od jejich vyjmutí in situ až po uložení in fondo.
The study offers an insight into two related disciplines – archaeology and museology. Archaeological knowledge is being applied here to the museum practice. The study presents the outcome of a questionnaire survey focused on the work of archaeologists from collection-making and noncollecting institutions, and their method of operation in handling of archaeological finds from their recovery on site to their deposition in museum collections.
References
[1] Česká republika. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb. podle právního stavu s účinností od 1. ledna 1988. In Sbírka zákonů České republiky, částka 6 [online]. Aktuální znění 2017-07-01 až 2017-12-31. [cit. 2017-06-26]. Dostupný z www: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20.

[2] Česká republika. Zákon č. 122/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, s platností a účinností od 12. 5. 2000. In Sbírka zákonů České republiky, částka 36 [online]. Aktuální znění 2017-07-01. [cit. 2017-08-12]. Dostupný z www: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122.

[3] Česká republika. Vyhláška Ministerstva kultury č. 96/2013 Sb. ze dne 12. dubna 2013, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, s účinností od 1. července 2013. In Sbírka zákonů České republiky č. 96/2013, částka 45, s. 1018–1019 [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupný z www: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=25854.

[4] Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích. Metodické pokyny, 7 s. In Metodické centrum konzervace Technické muzeum v Brně [online]. [© TMB MCK, 2011]. [cit. 2017-09-18]. Dostupný z www: http://mck.technicalmuseum.cz/images/stories/clanky/metodika/doporucene_podminky_prostredi.pdf.

[5] Profesní etický kodex ICOM pro muzea. Asociace muzeí a galerií České republiky [online]. [cit. 2017-08-18]. Dostupný z www: http://www.cz-museums.cz/web/deni_v_oboru/eticky-kodex-muzei.

[6] Pokyny ke zhotovení nálezové zprávy. Archeologický ústav AV ČR, Praha [online]. [aktualizováno 2015-04-12]. [cit. 2017-09-18]. Dostupný z www: http://www.aruo.cas.cz/?cat=647.

[7] BENEŠ, Josef. Muzeum a sbírky. Praha: Ústav pro informace a řízení v kultuře, 1977. 330 s.

[8] BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. 1. vyd. Opava: Open Education&Sciencies, 1997. 179 s. ISBN 80-901974-4.

[9] BLAŽKOVÁ, Ivana. Od archeologického nálezu ke sbírkovému předmětu: průzkum péče o archeologické nálezy ve sbírkotvorných i nesbírkotvorných institucích v České republice a v sousedních státech. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, 2017. Magisterská diplomová práce. 129 s. Vedoucí práce PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

[10] BLAŽKOVÁ, Ivana. Archeologické sbírky v památkové péči na příkladu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, 2015. 78 s. Bakalářská diplomová práce. Vedoucí práce PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

[11] CÍR, Dimitrij. Teorie muzejní selekce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, 2006. 72 s. Diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Pavel Holman.

[12] DOLÁK, Jan. K teorii sbírkotvorné činnosti muzeí: některé problémy muzejní selekce. In Teorie a praxe vybraných muzejních činností. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2005, s. 4–11. ISBN 80-86413-20-9.

[13] HOLMAN, Pavel. Úvod do muzeologie. In Základy muzejní pedagogiky: studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2014, s. 11–23. ISBN 978-80-7028-441-4.

[14] KRUŠINOVÁ, Lenka a Jiří VARHANÍK. Archeologické výzkumy a nálezy: výukový materiál k předmětu AEB_34 Právní rámec záchranného archeologického výzkumu. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity [online]. [cit. 2017-09-14]. Dostupný z www: https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/AEB_34/Cast_III._zak.c.20-1987_Sb.doc.

[15] NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 978-80-7380-075-8.

[16] NEUSTUPNÝ, Evžen. Vymezení archeologie. In Archeologie pravěkých Čech/1: pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2007, s. 11–22. ISBN 978-80-86124-75-9.

[17] NEUSTUPNÝ, Jiří. Otázky dnešního musejnictví: příspěvky k obecné a speciální museologii. Praha: Orbis, 1950. 207 s.

[18] NEUSTUPNÝ, Jiří. Muzeum a věda. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968. 168 s.

[19] RUTAR, Václav. Geneze pojmů muzeálie, muzealita a muzealizace na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969–1986 [online]. Museologica Brunensia, 2012, roč. 1, č. 1 (Podzim 2012), s. 6–13 [cit. 2017-06-06]. Dostupný z www: http://hdl.handle.net/11222.digilib/131349.

[20] SELUCKÁ, Alena, Ivo ŠTĚPÁNEK a Martin MRÁZEK. Obecná charakteristika muzejního depozitáře. Metodické pokyny, 3 s. Metodické centrum konzervace Technické muzeum v Brně [online]. [© TMB MCK, 2011]. [cit. 2017-09-18]. Dostupný z www: http://prog-story.technicalmuseum.cz/mck/images/stories/clanky/metodika/obecna_charakteristika_muzejniho_depozitare.pdf.

[21] SCHUBERTOVÁ, Věra. K aktuálním otázkám teorie muzejní selekce. Muzeologické sešity, 1979, 7, s. 30–45.

[22] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Úvod do studia muzeologie. 2. rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 169 s. ISBN 80-210-1272-2.

[23] STRÁNSKÝ, Zbyněk Zbyslav. Archeologie a muzeologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 315 s. ISBN 80-210-3861-6.

[24] WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné muzeum, 1999. 477 s. ISBN 80-8060-015-5.