Spracovanie keramického súboru z archeologického výskumu v Mrákotíne

Title: Spracovanie keramického súboru z archeologického výskumu v Mrákotíne
Variant title:
  • Analysis and evaluation of ceramic finds from archaeological excavations at Mrákotín
  • Verarbeitung des Keramikverbands aus archäologischen Ausgrabungen in Mrákotín
Source document: Schindlerová, Patrícia; Doležalová, Kateřina. Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vydání Brno: Masarykova univerzita, 2016, pp. 99-109
Extent
99-109
Type
Article
Language
Slovak
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Článok vychádza zo seminárnej práce vytvorenej na Ústave archeologie a muzeologie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity (Schindlerová 2015). Cieľom práce je spracovanie stredovekej a novovekej keramiky z archeologického výskumu cesty v Mrákotíne (okres Jihlava), prevedený jihlavským pracoviskom Archaia Brno o.p.s. v roku 2010. Kuchynská a stolná keramika, objavená pri výskume, bola spracovaná pomocou databázy v programe Microsoft Access. V rámci vyhodnotenia pomocou deskripčného systému boli sledované druhy a tvary nádob, a kvantitatívne zastúpenie keramiky v jednotlivých objektoch. Ďalej boli určené jednotlivé typy okrajov, dien, úch a pokrievok. Boli sledované vlastnosti keramického cesta, na základe ktorých boli fragmenty keramiky zaradené do jednotlivých keramických tried. Súčasťou práce je aj spracovanie ďalších artefaktov získaných pri tomto výskume, a to kovových predmetov (minca, gombík, nôž, klince, železná troska), kachlí, stavebnej keramiky, mazanice a kostí.
The article is based on a seminar paper elaborated in the Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University (Schindlerová 2015). The aim of the work is to analyse and evaluate medieval and post–medieval pottery from archaeological excavations at the road in Mrákotín (Jihlava district), which were carried out by the Jihlava department of the company Archaia Brno in 2010. Kitchen pottery and tableware unearthed during the excavations were processed with the help of a database in the Microsoft Access programme. The evaluation with the help of a description system was focused on the types and forms of vessels found, and quantitative representation of pottery in individual features. Individual types of rims, bottoms, handles and lids were determined. Pottery fragments were classed with individual ceramic classes based on properties of clay material. The work also comprises analysis and evaluation of other artefacts which were obtained during this excavation, namely the metal objects (coin, button, knife, nails, iron slag), tiles, building ceramics, clay daub and bones.
References
[1] BĚHOUNKOVÁ, L., 2015: Keramická produkce ze středověkého sídliště Telč – Staroměstský rybník se zaměřením na technologii výroby nádob, rkp. diplomovej práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[2] BLÁHA, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské, rkp. diplomovej práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[3] DEMEK, J. a kol., 2006: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Brno.

[4] DOLEŽALOVÁ, K., 2013: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanovište v trati Ohrada u hradu Lichnice, rkp. diplomovej práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[5] MAZÁČKOVÁ, J. – DOLEŽALOVÁ, K., 2012: Stančice: povrchová prospekce a systematické zaměřování zaniklé vsi, Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales 97, č. 2, 259–284.

[6] NOVÁČEK, K., 2000: Středověký dům v Plzni. Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ulici 1, Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie 15, 5–66.

[7] PAVLÍK, Č. – VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[8] PROCHÁZKA, R. – PEŠKA, M., 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, Přehled výzkumů 48, 143–299.

[9] SCHINDLEROVÁ, P., 2015: Spracovanie keramického súboru z archeologického výskumu v Mrákotíne, rkp. magisterskej seminárnej práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[10] TĚSNOHLÍDEK, J., 2013: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna, rkp. diplomovej práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[11] VOKÁČ, M., 2001: Nové archeologické poznatky ke vzniku města Třebíče, Západní Morava 5, 130–150.

[12] ZEJDA, R., 2010: Mrákotín. Třebíč.

[13] ZIMOLA, D., 2013: Středověká keramika z Jihlavy, Masarykovo náměstí č. 1 (radnice), Archeologické výzkumy na Vysočině 4, 91–122.

[14] ZIMOLA, D., 2014: Analýza keramických artefaktů ze Starých Hor u Jihlavy, Acta rerum naturalium 16, 121–143.