Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje

Title: Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje
Variant title:
  • Conservative resistence as a part of literary development
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 2, pp. [19]-28
Extent
[19]-28
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor přítomné studie se zabývá tradičními a konzervativními hodnotami v literárních výtvorech "labutí písně" evropského romantismu na románových fragmentech A. S. Puškina a v období konce 20. a počátku 21. století. Podle jeho názoru literatura tendující k tradičním a konzervativním hodnotám: 1) vyjadřuje nesouhlas s aktuálními změnami; 2) manifestuje jistý stupeň nostalgie; 3) demonstruje pokusy o společenskou alternativu; 4) pokouší se bránit jisté hodnoty. Tradicionalismus a konzervativní hodnoty by v podstatě spočívaly v těchto třech rovinách: 1) v tradičních a tematických záměrech; 2) v návratech a specifických rysech autenticity; 3) v konstruování enkláv tradice v jádru nejnovějších estetických proudů. První příklad je spjat s románem Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník (2000). Pak tu jsou žánry založené hlavně na romantické literatuře vytvářející podivný svět virtuální autenticity, tj. ony samy přehodnocují tradiční žánrové modely a vzorce a často využívají metatext nebo kvazimetatext ve spojení s žánry na bázi detektivky nebo scifi. Autor ukazuje, že díla J. K. Rowlingové nebo Dana Browna mají své předchůdce i v české literatuře (L. Souček) a že tato tendence je tu stále přítomna (M. Urban). Autor také píše o románové kronice zpola zapomenutého slovenského spisovatele Jozefa Hnitky (1913-1992) ("literatura blahodárného skřípotu a tření"): žánrová struktura, jazyk a styl jsou často ve vzájemném protikladu a vyjadřují autorovo přesvědčení, že svět je mnohem komplikovanější než dovoluje demonstrovat tradiční model literatury. Poslední pasáž je věnována současným memoárům L. Štaidla a posmrtně publikovaným vzpomínkám J. Kolárové.
The author of the present study deals with the traditional and conservative values in the literary creations of the "swan song" of European Romanticism on the novel fragments of A. S. Pushkin and in the period at the end of the 20th and at the beginning of the 21st centuries. According to his view, the literature tending towards traditional and conservative values: 1) expresses its disagreement with current changes; 2) manifests a certain degree of nostalgia; 3) demonstrates the attempts at social alternatives; 4) tries to defend certain values. Traditionalism and conservative values could be substantially found on the following three levels: 1) traditional and thematic intentions; 2) returns and specific features of authenticity; 3) constructing enclaves of tradition in the core of the newest aesthetic currents. The first example is linked with Yuri Bondarev's novel The Bermuda Triangle (2000). Then there are the genres based mainly on romantic literature creating the peculiar world of virtual authenticity, i. e. they revalue traditional genre models and patterns often applying metatext or quasimetatext in connection with the genre basis of a detective or a scifi story. The author manifests that such works by J. K. Rowling or Dan Brown had its predecessors even in Czech literature (L. Souček) and that this tendency is still present here (M. Urban). The author also writes about the novel chronicle written by the half-forgotten Slovak prose writer Jozef Hnitka (1913-1992) ("the literature of beneficial screeching and friction"): the genre structure, the language and the style are often opposed to each other expressing the author's conviction that the world is much more complicated than the traditional model of literature allows to demonstrate. The final passage is devoted to contemporary memoirs of L. Štaidl and posthumously published memoirs by J. Kolárová.
Note
Studie vznikla jako součást řešení projektu GA AV ČR IAA90164080.