Vliv Dobrovského a Lomonosova na rozdílnou stratifikaci současného českého a ruského jazyka

Title: Vliv Dobrovského a Lomonosova na rozdílnou stratifikaci současného českého a ruského jazyka
Variant title:
  • Dobrovsky's and Lomonosov's influence on the different language stratification of contemporary Czech and Russian
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. [73]-80
Extent
[73]-80
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V příspěvku je popsán rozdílný historický vývoj českého a ruského jazyka a důvod hojného rozšíření nespisovného obecného útvaru v českém prostředí. Obecná čeština je srovnávána s nespisovnými útvary v ruském jazyce, především s tak zvaným "obecným žargonem" a s lidovou mluvou (prostorečije). Na ukázkách z ruské beletrie je demonstrován rozdíl mezi "obecným žargonem" a prostorečijem (lidovou mluvou), přičemž se upozorňuje na potřebu rozlišovat tyto dva jazykové kódy při překladu do češtiny.
The paper deals with the different historical development of Czech and Russian languages and reasons of the high use of common language in Czech speech. Common Czech is compared with non-standard elements of Russian language, namely with Interslang and Colloquialism (prostorechie). The examples of Russian fiction demonstrate the difference between Russian Interslang and Colloquialism (prostorechie). It points out the necessity to distinguish these two different non-standard language codes when translating.
References
[1] Dobrovský, J., Dějiny české řeči a literatury (přeložil, k vydání připravil a úvodní studii napsal B. Jedlička, Praha 1951

[2] Mathesius, V., Problémy české kultury jazykové, in: Čeština a obecný jazykozpyt, Praha 1947

[3] Stěpanova, L., Rajnochová, N., Субстандартные элементы в современном русском языка и проблемы их перевода на чешский язык, Frazeologické štúdie V, Ružomberok 2007

[4] Мokиенko, В. М., К читателю, in: Химик В. В., Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи, Санкт-Петербург 2004

[5] Рoзинa, М. И. – Ермаков, О. П. – Земская, Е. А., Слова, с которыми мы встречались: Словарь общего жаргона, Москва 1999

[6] Сичкарева, О. С., Obecná čeština, Санкт-Петербург 2004

[7] Химик В. В., Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи, Санкт-Петербург 2009

[8] Хорошева, Н. В., Русский общий жаргон: к определению понятия, Bestreferat.ru [online]. 34.3.2007, [cit. 2011–10–13]. Dostupný z WWW: http://www.bestreferat.ru/referat–88837.html

[9] Акунин, Б., Сказки для идиотов, Б. Акунин. Библиотека [online]. 2000, [cit. 2011–10–13]. Dostupný z WWW: http://www.akunin.ru/knigi/prochee/skazki/4/

[10] Ключарева, Н., Россия – общий вагон, Журналный зал – новый мир [online]. 2007, [cit. 2011–10–13]. Dostupný z WWW: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/1/kl2.html

[11] Ключарева, Н., Rossija – Obščij vagon, Šimová, K. (překl.). ILiteratura [online]. 14. 9. 2011, [cit. 2011–10–13]. Dostupný z WWW: http://www.iliteratura.cz/Clanek/28759/kljucarjeva-natalja-rossija-obscij-vagon