Tradice oboru nás zavazují i inspirují : (historie a současnost didaktiky ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze)

Title: Tradice oboru nás zavazují i inspirují : (historie a současnost didaktiky ruského jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze)
Variant title:
  • Traditions of the discipline oblige and inspire us : (past and present of Russian language didactics at the Faculty of Education, Charles University in Prague)
Source document: Slavica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 197-204
Extent
197-204
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Činnost katedry rusistiky a lingvodidaktiky se vždy zaměřovala na bipolární vzdělávání učitelů, v němž je adekvátně zastoupena složka nauková a pedagogicko-psychologická. Její odborníci v těsném sepjetí s praxí vytvářeli teorii didaktiky ruského jazyka jako vědního oboru. na základě výsledků bádání Pražského lingvistického kroužku. K rozvoji oboru od devadesátých let přispívají celostátní semináře k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků a celostátní semináře k výuce ruského jazyka. Nová koncepce učitelské přípravy odráží změněné podmínky výuky cizích jazyků po roku 1989 i požadavky mezinárodních dokumentů. 20 let katedra pracuje na koncepci výuky ruského jazyka od ZŠ po VŠ. Aplikovaným výstupem jsou 3 učební soubory pro ZŠ a SŠ. Výzkum byl podpořen několika granty, za svůj trvalý projekt katedra považuje Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizího jazyka.
The Russian & Language Teaching Methodology Department has always pursued two aspects of teachers' education simultaneously, namely the knowledge of the field and the psychological and pedagogical aspect. Departments' faculty, in close collaboration with school teachers, have been developing a scientific theory of Russian language didactics. Since 1990's the progress in the field has benefitted from national seminars on theoretical foundations of foreign language didactics and national seminars on Russian language teaching. New design of teachers' education reflects the changed conditions for foreign language teaching since 1989 as well as requirements ensuing from international treaties. For last 20 years the department develops a design of Russian language teaching from primary school to graduate levels. As a result of applied research, three sets of comprehensive Russian language manuals for primary and secondary schools were published. The research was funded by several grants; the major and profiling one for the department has been the Multidisciplinary aspects of communicative competencies building in foreign language teaching.
References
[1] CHLUP, Otokar: K otázce vysokoškolského vzdělání učitelstva. In: Cesta k socialistické škole. Praha: SPN, 1965, s. 282−286.

[2] ILEK, Bohuslav: Nad teoretickým dílem L. Kopeckého. In: Filologické studie V. Věnováno prof. L. V. Kopeckému, DrSc. k osmdesátým narozeninám. Sborník PedF UK. Praha: Univerzita Karlova, 1974, s. 7−10.

[3] JELÍNEK, Stanislav a kol.: Metodické problémy vyučování cizím jazykům. Praha: SPN, 1976.

[4] JELÍNEK, Stanislav − FOLPRECHTOVÁ, Jana − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga 1. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 1996.

[5] JELÍNEK, Stanislav − FOLPRECHTOVÁ, Jana − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga 2. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 1997.

[6] JELÍNEK, Stanislav − FOLPRECHTOVÁ, Jana − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga 3. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 1999.

[7] JELÍNEK Stanislav − ALEXEJEVA, Ljubov Fjodorovna − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga po novomu 1. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2007.

[8] JELÍNEK Stanislav − ALEXEJEVA, Ljubov Fjodorovna − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga po novomu 2. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2008.

[9] JELÍNEK Stanislav − ALEXEJEVA, Ljubov Fjodorovna − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga po novomu 3. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2009.

[10] JELÍNEK Stanislav − ALEXEJEVA, Ljubov Fjodorovna − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga po novomu 4. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2010.

[11] JELÍNEK Stanislav − ALEXEJEVA, Ljubov Fjodorovna − HŘÍBKOVÁ, Radka − ŽOFKOVÁ, Hana: Raduga po novomu 5. Učebnice ruštiny pro střední a jazykové školy. Plzeň: Fraus, 2011.

[12] KOPECKIJ, Leontij Vasiljevič: Ruská skladba pro Čechy. Praha: Československá grafická unie, 1929.

[13] KOPECKIJ, Leontij Vasiljevič: Ruština pro Čechy. Praha: Československá grafická unie, 1934.

[14] MALÍŘ, František a kol.: Metodika obučenija russkomu jazyku. Praha: SPN, 1967.

[15] Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků. Sborník příspěvků ze semináře členů kateder cizích jazyků konaného dne 30. listopadu 2000. Ed. Antonín Hlaváček. Praha: Karolinum, 2002.

[16] PURM, Radko − JELÍNEK, Stanislav − VESELÝ, Josef: Didaktika ruského jazyka. Vybrané kapitoly. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003.

[17] PURM, Radko: Jsme rádi, že ho máme. K sedmdesátinám prof. PhDr. Stanislava Jelínka, CSc. In: Filologické studie 2001. Sborník Pedagogické fakulty UK. Praha: Karolinum, 2003, s. 11−19.

[18] VORLÍČEK, Chrudoš: Z historie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Praha: PedF UK, 1996.

[19] ŽOFKOVÁ, Hana: Výběr z bibliografie prof. PhDr. Stanislava Jelínka, CSc. In: Filologické studie 2001. Sborník Pedagogické fakulty UK. Praha: Karolinum, 2003, s. 133−143.

[20] ŽOFKOVÁ, Hana − EIBENOVÁ, Klaudia − LIPTÁKOVÁ, Zuzana − ŠAROCH, Jaroslav: Pojechali 1. Učebnice ruštiny pro základní školy a nižší ročníky gymnázií. Praha: SPL – Práce ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, 2002.

[21] ŽOFKOVÁ, Hana − EIBENOVÁ, Klaudia − LIPTÁKOVÁ, Zuzana − ŠAROCH, Jaroslav: Pojechali 2. Učebnice ruštiny pro základní školy a nižší ročníky gymnázií. Praha: SPL – Práce ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, 2004.

[22] ŽOFKOVÁ, Hana − EIBENOVÁ, Klaudia − LIPTÁKOVÁ, Zuzana − ŠAROCH, Jaroslav: Pojechali 3. Učebnice ruštiny pro základní školy a nižší ročníky gymnázií. Praha: SPL – Práce ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, 2005.

[23] ŽOFKOVÁ, Hana − EIBENOVÁ, Klaudia − LIPTÁKOVÁ, Zuzana − ŠAROCH, Jaroslav: Pojechali 4. Učebnice ruštiny pro základní školy a nižší ročníky gymnázií. Praha: SPL – Práce ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, 2006.

[24] ŽOFKOVÁ, Hana − EIBENOVÁ, Klaudia − LIPTÁKOVÁ, Zuzana − ŠAROCH, Jaroslav: Pojechali 5. Učebnice ruštiny pro základní školy a nižší ročníky gymnázií. Praha: SPL – Práce ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, 2008, 2009.

[25] ŽOFKOVÁ, Hana − EIBENOVÁ, Klaudia − LIPTÁKOVÁ, Zuzana − ŠAROCH, Jaroslav: Pojechali 6. Učebnice ruštiny pro základní školy a nižší ročníky gymnázií. Praha: SPL – Práce ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, 2011.