"Osvobození z pout hospodářské závislosti" : vztah Sociálně demokratické strany dělnické v Habsburské monarchii k problému svobody

Title: "Osvobození z pout hospodářské závislosti" : vztah Sociálně demokratické strany dělnické v Habsburské monarchii k problému svobody
Variant title:
  • "Liberation from chains of economic dependence" : relation of Austrian Social democratic party to the phenomenon of liberty
Source document: Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 2, pp. 5-23
Extent
5-23
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Liberty represented a crucial topic for Austrian social democrats of 19th and 20th century, the request for "workers liberation" took the leading position in party political programs and election declarations. But the social-democratic understanding of liberty was highly inspired by Marxism, and it was therefore in some ways different from the understanding of this phenomenon within classical liberalism. Liberty in this case meant not just the acquisition of political rights but primarily escape from economic dependence. Investigation and analysis of social-democratic concepts of freedom and liberty is the main goal of my paper.
References
[1] Archiv ČSSD Praha, Sbírky protokolů ze stranických sjezdů, fond 70.

[2] Archiv des Vereins für Geschichte der Arbeiter-Innen-bewegung, Maifeschriftsammlung.

[3] Archiv Hlavního města Prahy zn. 1440, fond Vojtěch Berger ič. 7, kniha 1.

[4] Marx–Engels–Lenin: Inaugurální adresa Mezinárodního dělnického sdružení (dokumenty I. internacionály). Praha 1974.

[5] Marx, Karel – Engels, Bedřich: Manifest komunistické strany. Praha 1972.

[6] Navrátil, Michal: Almanach říšské rady 1901–1906. Tábor 1901.

[7] Prokš, Petr: Politické programy českoslovanské a československé Sociálně demokratické strany dělnické 1878–1948. Praha 1999.

[8] Šmeral, Bohumír: Kdo jsou a co chtějí sociální demokraté. Praha 1906.

[9] Akademie. Orgán socialistické mládeže

[10] Arbeiterzeitung. Zentralorgan der Sozialistischen Partei Österreichs

[11] Glühlichter

[12] Neue Glühlichter

[13] Österreichisches Arbeiterkalender für das Jahr 1900–1910

[14] Rašple. Humoristický list dělného lidu

[15] Rovnost. List sociálních demokratů českých

[16] Cibulka, Pavel: Německé politické strany na Moravě (1890–1918). Ideje – Programy – Osobnosti. Praha 2012.

[17] Fasora, Lukáš: "Nechte si svou organizaci, dejte nám chleba a brambory!". Drahotní krize 1907–1912 jako kontext ultralevicové revolty v Rakousku. In: Kubů Eduard – Soukup, Jindřich – Šouša, Jiří eds.: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradujícíc globalizace. Praha – Ostrava 2015, s. 179–192.

[18] Fasora, Lukáš: Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914. Brno 2010.

[19] Fischer, Heinz – Androsch, Hannes – Maderthaner, Wolfgang (eds.) Vorwärts!: Österreichische Sozialdemokratie seit 1889. Wien 2020.

[20] Galandauer, Jan: Die tschechische Arbeiterbewegung von Hainfeld bis zum Ausbruch des Weltkrieges. Die organisatorische und ideologische Beziehung zur gesamtösterreichischen Arbeiterbewegung. In: Erich Fröschl, Maria Mesner, Helge Zoitl (Hg.): Die Bewegung. Hundert Jahre Sozialdemokratie in Österreich. Wien 1990, s. 222–234.

[21] Galandauer, Jan: Od Hainfeldu ke vzniku KSČ. České dělnické hnutí 1889–1921. Praha 1986.

[22] Galandauer, Jan: Volební lístek může změnit více než rozbíjení oken a házení kamenů: sociální demokracie a boj za všeobecné volební právo. Praha 2017.

[23] Hain, Radan: Teorie státu a státní právo v myšlení T. G. Masaryka. Praha 2006.

[24] Holman, Robert a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vydání. Praha 2001.

[25] Makovský, Bedřich: Marxova "Kritika Gothajského programu". Praha 1975.

[26] Malia, Martin: Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moderního světa. Brno 2009.

[27] Malíř, Jiří, a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918. Brno 2012.

[28] Marti-Brander, Urs: Die Freiheit des Karl Marx. Ein Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter. Hamburg 2018.

[29] Martínek, Miloslav – Rataj, Jan: Česká politika 1848–1918. Praha 2015.

[30] Münckler, Herfried: Němci a jejich mýty. Praha 2017.

[31] Munzar, Jiří: Herder v Čechách. In: Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století (ed.: Jiří Hanuš). Brno 2002, s. 44–51.

[32] Muravchik, Joshua: Nebe na zemi. Vzestup a pád socialismu. Praha 2003.

[33] Musto, Marcello: The last years of Karl Marx, 1881–1883. An intellectual biography. Stanford 2020.

[34] Pernes, Jiří: Nejen rudé prapory. Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích. Brno 2005.

[35] Polanyi, Karl: Velká transformace. Brno 2006.

[36] Sobotka, Jaromír: Českoslovanská sociální demokracie na cestě ke konzumnímu družstevnictví. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 2018/2, s. 162–174.

[37] Sobotka Jaromír: Volby do páté kurie na Brněnsku. Brno v minulosti a dnes 2022/34, s. 151–172.

[38] Sperber, Jonathan. Karl Marx. A Nineteenth-Century Life. New York 2013.

[39] Steenson, Gary: After Marx, Before Lenin. Marxism and Socialist Working-Class Parties in Europe, 1884–1914. Pittsburg 1991.

[40] Stodůlka, Zbyšek: Karl Renner a idea uspořádání habsburské monarchie na základě personální autonomie (bakalářská diplomová práce, vedoucí Vít Hloušek). FSS MU, Brno 2007.

[41] Šebek, Jaroslav: Německé politické strany v českých zemích. In: Malíř, Jiří – Marek, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. Brno 2005, s. 467–494.

[42] Šolle, Zdeněk: Dělnické hnutí v českých zemích koncem minulého století (1887–1897). Praha 1952.

[43] Štaif, Jiří: Historici, dějiny a společnost. Díl 1. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu 1790–1900. Praha 1997.

[44] Urban, Otto: Český liberalismus v 19. století. In: Český liberalismus. Texty a osobnosti (eds.: Znoj, Milan – Havránek, Jan – Sekera, Martin). Praha 1995.

[45] Walicky, Andrzej: Marxismus a skok do království svobody. Dějiny komunistické utopie. Praha 2020.