Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze

Title: Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze
Variant title:
  • Ethics of social consequences and Evolutionary Ontology in contemporary environmental ethics
Author: Pazdera, Martin
Source document: Pro-Fil. 2019, vol. 20, iss. 1, pp. 45-64
Extent
45-64
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Predkladaná štúdia analyzuje, porovnáva a hodnotí koncept evolučnej ontológie Josefa Šmajsa a etiku sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. Na jednej strane sa zameriava na určité podobnosti, ktoré tieto dve teórie spájajú, na druhej strane identifikuje odlišnosti, a to najmä v kontexte environmentálnej etiky. Obidve koncepcie vznikali ako originálne teórie približne v rovnakom období v dvoch susediacich krajinách, pričom sú stále veľmi inšpiratívne, otvorené kritike a pomerne reflektované filozoficko-etickou obcou.
The article deals with an analysis, comparison and evaluation of Evolutionary Ontology by Josef Šmajs and Ethics of Social Consequences by Vasil Gluchman. It focuses on the similarities between the two theories as well as on some of their differences, especially in relation to environmental ethics. Both theories were created simultaneously in two bordering countries and are still to a great extent inspirational, open to criticism and reflected in the philosophical and ethical community.
References
[1] Attfield, R. (1999): The Ethics of Global Environment, Edinburgh University Press.

[2] Attfield, R. (2003): Biocentric Consequencialism, Pluralism and "The Minimax Implication": A Reply to Alan Carter, Utilitas, 15(1), 76–91. | DOI 10.1017/S0953820800003782

[3] Attfield, R. (2005): Biocentric Consequencialism and Value Pluralism: A Response to Alan Carter, Utilitas, 17(1), 85–92. | DOI 10.1017/S0953820804001414

[4] Barnett, J. & Adger, N. W. (2007): Climate change, human security and violent conflict, Political Geography, 26, 639–655. | DOI 10.1016/j.polgeo.2007.03.003

[5] Binka, B. (2009): Pokus o analýzu evoluční ontologie, in Timko, M. (eds.) K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse, Tribun eU, 112–118.

[6] Binka, B. (2008): Environmentální etika, MUNI.

[7] Binka, B. (2013): Evolutionary ontology – a somewhat sociological analysis, Human affairs, 23, 518–527. | DOI 10.2478/s13374-013-0146-0

[8] Callicott, J. B. (1994): Earth's Insights: A Multicultural Survey of Ecological Ethics from the Mediterranean Basin to Australian Outback, University of California

[9] Catton, W. R. (1982): Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change, University of Illinois Press.

[10] Coeckelbergh, M. (2015): Environmental Skill: Motivation, Knowledge, and the Possibility of a Non-Romantic Environmental Ethics, Routledge.

[11] Dubiel-Zielińska, P. (2013): "Ethics of Social Consequences" and "Ethics of Development" as theories belonging to stream of ethics of act, Ethics & Bioethics (in Central Europe), 3(3–4), 173–188.

[12] Dubiel-Zielińska, P. (2015): Teoria dopełnień. Pomiędzy neutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem [Complementary theory: Among non-utilitarian consequentialism, personalism and perfectionism], RS Druk.

[13] Gluchman, M. & Kalajtzidis, J. (2014): Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics, in 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014, ESI, 235–243.

[14] Gluchmanová, M. (2013): The teacher as a moral agent: Humanity and human dignity in the teaching profession, in Gluchman, V. (eds.) Morality: Reasoning on different approaches, Rodopi, 141–160.

[15] Gluchman, V. (1994): Angažovanosť, solidarita, zodpovednosť, Universum.

[16] Gluchman, V. (1995): Etika konzekvencializmu, ManaCon.

[17] Gluchman, V. (1996a): Etika utilitarizmu a neutilitaristický konzekvencializmus, Filozofický časopis, 44(1), 123–132.

[18] Gluchman, V. (1996b): Etika sociálnych dôsledkov a jej kontexty, PVT Bratislava a.s.

[19] Gluchman, V. (1998): Etická teória a morálka súčasnosti, in Mihina, F. (eds.) Kríza filozofie a metafyziky – Zrkadlo filozofie krízy, FF PU 1998, 196–209.

[20] Gluchman, V. (1999): Etika sociálnych dôsledkov kontexte jej kritiky, LIM

[21] Gluchman, V. (2003a): Human being and morality in ethics of social consequences, Edwin Mellen Press.

[22] Gluchman, V. (2003b): Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov (o determinácii a slobode vôle, respektíve mravnej slobode), Filozofia, 58(2), 119–137.

[23] Gluchman, V. (2005): Človek a morálka, LIM.

[24] Gluchman, V. (2006): Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti (Namiesto predslovu), in Gluchman, V. (eds.) Morálka milosti u pohľadu súčasnosti (Slovensko v európskom a svetovom kontexte konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia), FF PU, 9–18.

[25] Gluchman, V. (2007): Human dignity and non-utilitarian consequentialist "Ethics of social consequences", The Proceedings of the Twenty-First World Congress of Philosophy, Ethics, 1, 159–165.

[26] Gluchman, V. (2008): Etika a reflexie morálky, FF PU.

[27] Gluchman, V. (2011): Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov, Grafotlač.

[28] Gluchman, V. (2013): Morality: Biological, Social and Cultural Roots, Ethics and Bioethics (in Central Europe), 3(1–2), 5–20.

[29] Gluchman, V. (2016): Disaster Issues, Human Affairs, 26, 52–62.

[30] Gluchman, V. (2017): Nature of Dignity and Human Dignity, Human Affairs, 27, 131–144.

[31] Grzybek, G. (2013): Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza [Development ethics and protective pedagogy], UR.

[32] Chien, S. S. – Hong, D. L. – Lin, P. H. (2017): Ideological and volume politics behind cloud water resource governance – Weather modification in China, Geoforum, 85, 225–233. | DOI 10.1016/j.geoforum.2017.08.003

[33] Jemelka, P. (2009): Bioetika a evoluční ontologie, in Timko, M. (eds.) K problému ontologie kultury. Ekologické a sociálně ekonomické souvislosti. Sborník věnovaný 70. výročí narození Josefa Šmajse, Tribun eU, 106–111.

[34] Jemelka, P. (2016): Environmentální etika, etika sociálních důsledků a evoluční ontologie, Studia philosophica, 63(1), 69–83.

[35] Jonas, H. (1997): Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, Oikoymenh.

[36] Kalajtzidis, J. (2013): Ethics of social consequences as a contemporary consequentialist theory, Ethics & Bioethics (in Central Europe), 3(3–4), 159–171.

[37] Kalajtzidis, J. (2014): Ethics of social consequences and the principle of maximization, in Gluchman, V. (eds.) Ethical thinking on past & present, VPU, 26–31.

[38] Komenská, K. (2014): Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku sociálnych dôsledkov), Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.

[39] Lešková Blahová, A. (2009): Possibilities of ethics of social consequences application in bioethicscontexts, in Gluchman, V. (eds.) Bioethics in Central Europe: Methodology and Education, FF PU, 87–99.

[40] Lešková Blahová, A. (2010): Bioetika v kontextoch etiky sociálnych dôsledkov (aplikácia zvolenej paradigmy na vybrané bioetické problémy), FF PU.

[41] Mihina, F. (2003): Evolučná ontológia ako možný koniec ontologickej anémie, Filozofia, 58, 666–670.

[42] Moudr, V. (2013): Evolutionary-Ontological Reflection on Physical Activity of Man in Culture, Human Affairs, 23(4), 542–555. | DOI 10.2478/s13374-013-0148-y

[43] Münz, T. (2002): Etika sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana, Filozofia, 57(4), 275–284.

[44] Passmore, J. A. (1974): Man's responsibility for nature: ecological problems and Western traditions, Scribner.

[45] Rolston III, H. (1988): Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World, Temple University Press.

[46] Rolston III, H. (2012): A New Environmental Ethics: The Next Millennium for Life on Earth, Routledge.

[47] Sessions, G. (1995): Deep Ecology for the 21st Century: Reading on the Philosophy and the Practice of New Environmentalism, Shambhala.

[48] Smolková, E. (2000): Ekologický problém ako šanca, Iris.

[49] Smreková, D. (2001): K perspektívam etiky konzekvencializmu u nás, Filozofia, 56(3), 203–206.

[50] Soukup, M. (2009): Základy kulturní antropologie, Akademie veřejné správy.

[51] Soukup, V. (2011): Antropologie, Portál.

[52] Sťahel, R. (2015): Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť, Filozofia, 70(1), 1–12.

[53] Soukup, M. (2009): Základy kulturní antropologie, Akademie veřejné správy.

[54] Suša, O. (2016): Svět sociální a environmentální změny: K otázkám kritické teorie politické ekologie, in Suša, O. – Sťahel, R. (eds.) Environmentální devastace a sociální destrukce, Filosofia, 15–94.

[55] Šmajs, J. (2006): Ohrozená kultúra. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike, PRO.

[56] Šmajs, J. (2008): Evolutionary Ontology: Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture, Rodopi.

[57] Šmajs, J. (2011): Potřebujeme filosofii přežití?, Doplněk.

[58] Šmajs, J. (2012): Proč dnes etika selhává, Britské listy [online], 2012-06-21 [cit. 2017.08.09], dostupné z: < https://blisty.cz/art/63891-proc-dnes-etika-selhava.html >.

[59] Šmajs, J. – Binka, B. – Rolný, I. (2012): Etika, ekonomika, příroda, Grada publishing.

[60] Taback, H. – Ramanan, R. (2014): Environmental Ethics and Sustainability: A Casebook for Environmental Professionals, CRC Press, Taylor & Francis Group.

[61] Taylor, P. W. (1986): Respect for Nature : a theory of environmental ethics, Princeton University Press.

[62] Timko, M. (2008): Interdisciplinarita a evolučná ontológia, Filozofia, 64(4), 318–323.

[63] Vačkář, D. – Lorencová, E. K. – Loučková, B. (2015): Ekologická a biologická bezpečnost, in Hák, T. – Oulehová, A. – Janoušková, S. (eds.) Environmentální bezpečnost, Ekopress, 54–68.

[64] VanDeVeer, D. (2005): Interspecific justice, in Callicott, B. J. – Palmer, C. (eds.) Environmental Philosophy: Critical Concepts in the Environment I, Routledge, 91–112.

[65] Ye, J. (2018): China showers 1.15 billion yuan on rainmaking project for parched northwest, South China Mourning Post [online], 2017-01-24 [cit. 2019.02.20], dostupné z: < https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2064729/china-showers-y115brainmaking-project-parched >.