The Bohemian broadside on St Ivan of 1688 : the exception that proves the rule?

Title: The Bohemian broadside on St Ivan of 1688 : the exception that proves the rule?
Variant title:
  • Bohemikální grafický jednolist o sv. Ivanu (1688) : výjimka potvrzující pravidlo?
Source document: Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 9-28
Extent
9-28
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The goal of the paper is to present the broadside on St Ivan printed in Prague in 1688 as important evidence of the existence of vernacular illustrated broadsides in Bohemia in the late 17th century. The broadsheet, which is related to the Benedictine monastery St John under the Rock, near Prague, whose church also serves as a pilgrimage site devoted to St Ivan, obviously aims at shaping the multiple identities and affiliations of the Benedictine community. It clearly belongs to a kind of print production that was costly, and it seems to have been distributed as a gift, with the obvious purpose of providing the monastery with a means for creating and strengthening social ties. In addition, the intertextual connections of the broadside to a pilgrimage book of 1691 relating to the same monastery show how fluid the contemporary boundary was between broadsides and printed booklets. The use of vernacular language and genres typical of pilgrimage books indicates that, despite its graphical and literary ambitions, the broadside of 1688 was not intended exclusively for social and intellectual elites but was designed to offer multiple levels of reception for different kinds of readers.
Tématem příspěvku je tištěný grafický jednolist se svatoivanskou tematikou, vydaný v Praze roku 1688, jehož význam spočívá mj. v tom, že je (zatím) jedním z nemnoha dokladů produkce typograficky, výtvarně i literárně ambiciózních grafických jednolistů v Čechách druhé poloviny 17. století nejen v latině, ale též ve vernakulárním jazyce. Svatoivanský grafický jednolist z roku 1688 se přitom svým vznikem váže k benediktinskému klášteru svatého Jana pod Skalou, jehož kostel byl svatoivanským poutním místem, neboť zřejmou funkcí tohoto jednolistu bylo spoluutvářet mnohočetnou identitu svatojanské benediktinské komunity. Grafický jednolist z r. 1688 tak byl nejspíše distribuován jako dárek se zřejmým cílem vytvářet a upevňovat sociální vazby svatojanské benediktinské komunity. Použití vernakulárního jazyka a žánrů typických pro poutní knihy pak naznačuje, že navzdory svým grafickým a literárním ambicím nebyl určen výhradně společenským a intelektuálním elitám, ale byl koncipován tak, aby nabízel více úrovní recepce pro různé typy čtenářů. Jeho četné intertextové vazby k tištěné svatoivanské poutní knížce z konce 17. století v její verzi české (Sláva skrytá) i německé (Verborgene Ehr) nadto ukazují, jak prostupná zřejmě byla v té době hranice mezi grafickými jednolisty a drobnými knižními tisky.
References
[1] AUPONĚŠICKÝ, Gunther. 1691. Die verborgene Ehr in der Höle Sancti JOANNIS […] (Praha: Jiří Laboun); BCBT38969

[2] [BRIDELIUS, Fridericus]. 1656. Vita sancti Ivani primi in Regno Boëmiae eremitae […] (Praha: Ludmila Sedlčanská); BCBT42365

[3] 1716–1733. Die Verborgene Ehr in der Höle S. JOANNIS […] (Praha: Jáchym Kamenický); Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, R – R. II. bbb. 13, adl. 3; R – Z. II. a. 18, adl. 4; R – Z. II. a. 20, adl. 4 (BCBT does not register)

[4] 1731. Die Verborgene Ehr in der Höle S. JOANNIS […] (Praha: Jáchym Kamenický); Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad, R – R. II. bbb. 14, adl. 1; R – Z. II. a. 19, adl. 3; R – III. A. 4080,6 (BCBT does not register)

[5] 1733. Die verborgene Ehr In der Höhle S. JOANNIS […] (Praha: Jáchym Kamenický); BCBT11189

[6] 1740. Die Verborgene Ehr In der Höle S. JOANNIS […] (Praha: Jan Norbert Fický); BCBT12722

[7] 1759–1799. Die verborgene Ehr, in der Höhle S. JOANNIS […] (Praha: František Jeřábek); BCBT1272

[8] 1747–1762. Gebeth zum Heil[igen] Ivano Einsiedler, und Patron des Königreichs Böheim (Praha: Ignác Průša); Strahov Library, Praha, GS 11650 (BCBT does not register)

[9] 1762–1789. Gebeth zum H. Ivanus Einsielder, un[d] Patron des Königreichs Böheim (Praha: Johanna Průšová); Strahov Library, Praha, GS 807 (BCBT does not register)

[10] [1795]. Leben des H. Ivani. Život sv. Ivana (s. l.: s. t.); K04744

[11] 1688. Letanye o sv. Ivanu poustevníku a patronu českýmu ve všelikých potřebách (Praha: Jiří Laboun); K18439

[12] 1768. Modlitba k sv. Ivanu poustevníku a patronu českýmu […] (Praha: Johanna Průšová); K05693

[13] 1716–1733. Sláva skrytá v jeskyni Svatojanské […] (Praha: Jáchym Kamenický); K15490

[14] 1763–1789. Sláva skrytá v jeskyni Svatojanské […] (Praha: Johana Průšová); K15489

[15] 1797. Sláva skrytá v jeskyni Svatojanské […] (Praha: František Václav Jeřábek); K15491

[16] BANGERTER-SCHMID, Eva‑Maria. 1986. Erbauliche illustrierte Flugblätter aus den Jahren 1570–1670 (Frankfurt am Main: P. Lang)

[17] BARTLOVÁ, Milena. 2012. Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (Praha: Argo)

[18] BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – HLAVÁČKOVÁ, Jarmila – KUCHAŘOVÁ, Hedvika (eds.). 2020. Knihovna jezuitské koleje v Telči (Praha: Historický ústav AV ČR – Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – Národní památkový ústav)

[19] BOHÁČ, Zdeněk. 1999. Ostrov. Tisíciletá historie zmařeného kláštera (Jílové u Prahy: Regionální muzeum)

[20] BOHATCOVÁ, Mirjam. 1978. "Tschechische Einblattdrucke des 15. bis 18. Jhs.", Gutenberg-Jahrbuch, pp. 246–252

[21] BOLDAN, Kamil. 2017. "Tiskař a odpustkář. Nález neznámého tisku prvního českého impresora", Sborník archivních prací 67, no. 2, pp. 472–517

[22] COUPE, William A. 1966. The German Illustrated Broadsheet in the 17th Century (Baden-Baden: Librarie Heit)

[23] ČAPSKÁ, Veronika. 2011. Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613–1780). (Praha: Scriptorium)

[24] FECHTNEROVÁ, Anna. 1984. Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. IV (Praha: Státní knihovna ČSR)

[25] FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.). 2022. Czech Broadside Ballads as Multimedia Text, Art, Song, and Popular Culture, c. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press)

[26] GERKEN, Claudia. 2015. Entstehung und Funktion von Heiligenbildern im nachtridentinischen Italien (1588–1622) (Petersberg: M. Imhof)

[27] GRÜNWALD, Michael. 2011. "Gründungslegenden und Stiftspropaganda. Das Göttweiger Altmanni-Thesenblatt von 1691", in HERZOG, Markwart – WEIGEL, Huberta (eds.): Mitteleuropäische Klöster der Barockzeit. Vergegenwärtigung monastischer Vergangenheit im Wort und Bild (Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft), pp. 110–135

[28] HARMS, Wolfgang – PAAS, John Roger – SCHILLING, Michael – WANG, Andreas (eds.). 1983. Illustrierte Flugblätter des Barock. Eine Auswahl (Tübingen: M. Niemeyer)

[29] HARMS, Wolfgang – SCHILLING, Michael – JUERGENS, Albrecht – TIMMERMANN, Waltraud (eds.). 1989. Die Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel III. Theologica. Quodlibetica (Tübingen: M. Niemeyer)

[30] IVÁNEK, Jakub. 2021. "České kramářské tisky – pokus o definici a typologii", Acta Musei nationalis Pragae – Historia litterarum 66, no. 3–4, pp. 43–57

[31] JOUZOVÁ, Miroslava – JOUZA, Ladislav. 2009. "Adolf Vratislav ze Šternberka jako stavebník pražského paláce na Malé Straně a barokního areálu v Zásmukách", in FEJTOVÁ, Olga – LEDVINKA, Václav – PEŠEK, Jiří (eds.): Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby (Praha: Scriptorium), pp. 193–217

[32] KEMP, Cornelia. 1985. "Erbauung und Belehrung im geistlichen Flugblatt", in BRÜCKNER, Wolfgang, et al. (eds.): Literatur und Volk im 17. Jahrhundert. Probleme populärer Kultur in Deutschland (Wiesbaden: Harrassowitz), pp. 627–647

[33] KOŘÁN, Ivo. 1987. "Legenda a kult sv. Ivana", Umění 35, no. 3, pp. 219–239

[34] KOTRBA, Viktor L. 1944. Svatý Jan pod Skalou. Bývalý klášter benediktinů s jeskyní sv. Ivana, prvního poustevníka v Čechách (Praha: Vyšehrad)

[35] KUNZLE, David. 1973. The Early Comic Strip. Narrative Strips and Picture Stories in the European Broadsheet from c. 1450 to 1825 (Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press)

[36] LEŠOVSKÝ, Dalibor. 2009. "Grafická tvorba Johanna Ongherse", in VOLRÁBOVÁ, Alena (ed.): Ars linearis. Stará grafika a kresba Čech, Německa a Slezska v evropských souvislostech (Praha: Národní galerie), pp. 84–93

[37] MALURA, Jan. 2022. "The Origins of Czech Broadside Ballads in Sixteenth-Century News Leaflets", in FUMERTON, Patricia – KOSEK, Pavel – HANZELKOVÁ, Marie (eds.): Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900 (Amsterdam: Amsterdam University Press), pp. 93–113

[38] MÁDL, Martin – HEISSLEROVÁ, Radka – ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela – VÁCHA, Štěpán, et al. 2016. Barokní nástěnná malba v Českých zemích. Benediktini I, II (Praha: Academia)

[39] PETTEGREE, Andrew. 2017. "Broadsheets: Single-Sheet Publishing in the First Age of Print. Typology and Typography", in idem (ed.): Broadsheets: Single-Sheet Publishing in the First Age of Print (Leiden: Brill), pp. 3–32

[40] ROYT, Jan. 2011. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha: Karolinum)

[41] ROYT, Jan. 2013. "Kult a ikonografie světců uctívaných v benediktinských klášterech v Čechách", in JAROŠOVÁ, Markéta – LOMIČKOVÁ, Radka (eds.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu (Praha: Katolická teologická fakulta UK), pp. 41–89

[42] ŠKARPOVÁ, Marie. 2021. "Benediktinský klášter sv. Jana pod Skalou a ivanské legendy jezuity Bridela. Malá sonda do praxí textové produkce 17. století", Slovo a smysl 18, no. 36, pp. 13–42

[43] ŠKARPOVÁ, Marie. 2023. "Bridelova Vita Sancti Ivani a svatoivanský grafický jednolist. Zpráva téměř nálezová", Česká literatura 71 (in print)

[44] TADRA, Ferdinand. 1906. "Paměti kláštera Ostrovského i Sv. Jana pod Skalou", Věstník České akademie 15, pp. 423–431

[45] VÁCHA, Štěpán. 2016. "'Ars benedictina'. Benediktinský řád jako patron barokního umění v českých zemích", in MÁDL, Martin – HEISSLEROVÁ, Radka – ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela – VÁCHA, Štěpán, et al.: Barokní nástěnná malba v Českých zemích. Benediktini I, II (Praha: Academia), pp. 25–72

[46] VILÍMKOVÁ, Milada – PREISS, Pavel. 1989. Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově (Praha: Vyšehrad)

[47] VOIT, Petr. 2008. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. I–II (Praha: Libri – Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

[48] ZELENKOVÁ, Petra. 2011a. A Hidden Face of the Baroque. 17th-century Prints in the Czech Lands (Praha: Národní galerie)

[49] ZELENKOVÁ, Petra. 2011b. Martin Antonín Lublinský jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století (Praha: Národní galerie)

[50] ZELENKOVÁ, Petra. 2020. Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny ČR (Praha: Národní knihovna ČR)

[51] GRAF, Klaus. 364 frühneuzeitliche Thesenblätter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg [online]. URL: http://digital.bibbvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid= 16865564 [Accessed February 20, 2023]

[52] Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 [online], Praha: Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic. URL: http://clavius.lib.cas.cz/katalog/ [Accessed February 20, 2023]

[53] KPS – Knihopis Database [online], Praha: National Library of the Czech Republic. URL: http://www.knihopis.cz/knihopis-eng.html [Accessed February 20, 2023]