Čo iné je Platónov Sókratés, než len Platón vpredu, Platón vzadu a v strede Chiméra? : (úvahy o Platónovej verzii Sókrata)

Title: Čo iné je Platónov Sókratés, než len Platón vpredu, Platón vzadu a v strede Chiméra? : (úvahy o Platónovej verzii Sókrata)
Source document: Pro-Fil. 2012, vol. 13, iss. 2, pp. [75]-87
Extent
[75]-87
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Táto štúdia ponúka stručné uvedenie do sokratovskej otázky, pričom sa v nej kladie dôraz predovšetkým na Platónovho Sókrata. Prvá časť príspevku sleduje vznik sókratovskej otázky v antike. V druhej časti sa pojednáva o vzostupe Platónovej autority v riešení tejto otázky. Nasledujúca časť podáva argumenty, prečo je Platónov portrét Sókrata z pohľadu historika filozofie neudržateľný a nedôveryhodný. Navrhované riešenia sókratovského problému spočívajú v zdržaní sa úsudku o historickej autentickosti Platónovho Sókrata.
This paper offers a brief introduction to the Socratic question with accent on Plato's Socrates. The first part tracks the origins of Socratic question in antiquity. The second part is concerned with the rise of Plato's authority in resolving this problem. The following part argues that Plato's trait of Socrates is inconsistent and therefore suspicious in terms of history of philosophy. The proposed conclusions are to sustain judgement about the historical accuracy and authenticity of Plato's portrait of Socrates.
Note
Studie je realizována na základě grantového projektu GA ČR P401/10/0520.
References
[1] Brickhouse, T. & Smith, N. (2004) Plato and the Trial of Socrates. New York and London,

[2] Routledge.

[3] Burnet, J. (1924) Greek Philosophy. London, Macmillan and co.

[4] Cherniss H. (1945) The Riddle of the Early Academy. New York, Russel & Russel.

[5] Dorion, L.-A. (2010) The Rise and Fall of the Socratic Problem. The Cambridge Companion

[6] to Socrates (ed. D. R. Morrison). Cambridge, Cambridge University Press.

[7] Edmunds, L. (2006) What was Socrates called? The Classical Quarterly, vol. 56, no. 2, s. | doi:10.1017/S0009838806000425

[8] 414-425.

[9] Fowler, H. N. (1914) Introduction to Apology. Plato: Eutyphro. Apology. Crito. Phaedo.

[10] Phaedrus. Cambridge, Loeb Classical Library, Harvard University Press.

[11] Grote, G. (2005) Plato and Other Companions of Socrates I. Elibron Classics, Adamant

[12] Media Corporation.

[13] Guthrie, W. K. C. (1970) Socrates. Cambridge, Cambridge University Press.

[14] Kriššák, M. (2006) Sókratova krásna smrť. SOKRATIKA I. Sókratovská tradícia myslenia od

[15] antiky po súčasnosť (ed. V. Suvák). Prešov, Prešovská Univerzita.

[16] de Laguna T. (1934) Burnetʼs Socrates. Mind, vol. 43, no. 169, str. 50-62. | doi:10.1093/mind/XLIII.169.50

[17] Merlan, P. (2002) Řecká filosofie od Platóna k Plótinovi. Filosofie pozdní antiky (ed. A. H.

[18] Armstrong). Prel. M. Pokorný. Praha, OYKOIMENH.

[19] Nails, D. (1993) Problems with Vlastosʼs Platonic Developmentalism. Ancient Philosophy,

[20] vol. 13, no. 2, str. 273-291.

[21] Nietzsche, F. (1994) Filosofie v tragickém období Řeků. Prel. J. Březina & J. Horák.

[22] Olomouc, VOTOBIA.

[23] Nietzsche, F. (2003) Mimo dobro a zlo. Prel. V. Koubová. Praha, Aurora.

[24] Porubjak, M. (2006) Uvedenie ku Xenofóntovmu obrazu Sókrata. SOKRATIKA I.

[25] Sókratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť (ed. V. Suvák). Prešov, Prešovská

[26] univerzita.

[27] Salome, L. (2001): Nietzsche. Prel. E. Mandel & T.S. Mandel. Urbana and Chicago,

[28] University of Illinois Press.

[29] Schleiermacher, F. (1852) On the worth of Socrates as a philosopher. PLATON: The

[30] Apology of the Socrates, The Crito and part of the Phaedo (ed. W. Smith). London, Taylor

[31] Wanton and Maberly.

[32] Suvák, V. (2006) Sókratés a sokratika. SOKRATIKA I. Sókratovská tradícia myslenia od

[33] antiky po súčasnosť (ed. V. Suvák). Prešov, Prešovská univerzita.

[34] Taylor, A. E. (1951) Socrates. Boston, The Beacon Press.

[35] Taylor, A. E. (1911) Varia Socratica I. Oxford, St. Andrewʼs University Publications.

[36] Trapp, M. (2007) Introduction. Socrates in the Nineteenth and Twentieth Century (ed. M.

[37] Trapp). London, Ashgate Pub. Co.

[38] Vlastos, G. (1971) The Paradox of Socrates. The Philosophy of Socrates. A Collection of

[39] Critical Essays (ed. G. Vlastos). New York, Anchor Books. Doubleday & Company Inc.

[40] Vlastos, G. (1991) Socrates: ironist and moral philosopher. Cambridge, Cambridge

[41] University Press.

[42] Zeller, E. (1877) Socrates and the Socratic schools. Prel. O. J. Reichel. London, Longmans,

[43] Green, and co.