Englišové myšlienkové poriadky a muzeológia

Title: Englišové myšlienkové poriadky a muzeológia
Variant title:
  • Engliš's orders of thought and museology
Source document: Museologica Brunensia. 2023, vol. 12, iss. 1, pp. 47-57
Extent
47-57
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor sa vo svojom príspevku zaoberá možnosťami využitia prieniku teórií myšlienkových poriadkov – ontologického, teleologického a normologického – Karla Engliša s procesom muzealizácie podľa Zbyňka Z. Stránskeho – v subprocesoch selekcie, tezaurácie a komunikácie, respektíve prezentácie. Využíva tri myšlienkové poriadky, ktoré Karel Engliš aplikoval v hospodárskej vede, a analogickým spôsobom sa ich snaží aplikovať do muzeológie. Aplikácia prináša rozvrstvenie procesu muzealizácie a tým pádom aj možnosti špecializovanejších teoretických analýz v jednotlivých muzealizačných subprocesoch. Každú úroveň je možno ďalej sledovať a analyzovať samostatne, pretože Karel Engliš ich veľmi presne vymedzil, pričom už len základné skúmanie odhalí, že každá táto úroveň má zložitú štruktúru a je ju možné ďalej rozvrstviť. Zároveň, v procesnej stránke muzealizácie sa v každom subprocese prejavuje inak, ponúka nové výstupy, interakcie a spätné väzby. Autor sleduje tieto prejavy a otvára priestor pre ďalšiu diskusiu.
In his contribution, the author deals with the possibilities of using the intersection of Karel Engliš's theories of the ontological, teleological and normological orders of thought with the process of musealisation according to Zbyněk Z. Stránský – in the subprocesses of selection, thesauration and communication, or more precisely presentation. He uses three orders of thought that Karel Engliš applied in economic science and tries to apply them to museology in an analogous way. The application brings the stratification of the musealisation process and thus also the possibilities of more specialized theoretical analyses in individual musealisation sub-processes. Each level can be further followed and analysed separately, because Karel Engliš has defined them very precisely. The basic examination itself will reveal that each of these levels has a complex structure and can be further stratified. At the same time, in the processual aspect of musealisation, it manifests itself differently in each sub-process, offering new outputs, interactions and feedback. The author follows these displays and opens space for further discussion.
Note
The paper was created within the scope of Specific research MUNI/A/1329/2022 Museum presentation II – modern approaches and trends in museum presentation (Muzejní prezentace II – moderní přístupy a trendy v muzejní prezentaci).
References
[1] BINKA, Bohuslav, Jan ČINČERA a Martin ČERNÝ. Hodnoty v opravdovém světě. In Envigogika [online]. 2015, roč. 10, č. 3, 17 s. [cit. 2023-05-23]. Dostupný z www: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/505/650. ISSN 1802-3061.

[2] DOLÁK, Jan. Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 143 s. ISBN 978-80-223-4553-8.

[3] DOLÁK, Jan. Teoretická podstata muzeologie. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019. 178 s. ISBN 978-80-87896-67-9.

[4] ENGLIŠ, Karel. Malá logika: Věda o myšlenkovém řádu. Praha: Melantrich, 1947. 516 s.

[5] ENGLIŠ, Karel. Teleologie jako forma vědeckého poznání. (Praha, 1930, s. 18–28). In Informační systém Masarykovy univerzity: Studijní materiály předmětu FF:PH1211 Dějiny české filozofie II [online]. [cit. 2023-05-23]. Dostupný z www: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2006/PH1211/um/976971/b-Englis_Teleologie3.pdf.

[6] ENGLIŠ, Karel. Theorie hodnoty a hodnocení. Praha: Melantrich, 1947. 90 s.

[7] ENGLIŠ, Karel. Věčné ideály lidstva. Praha: Vyšehrad, 1992. 168 s.

[8] GLUZIŃSKI, Wojciech. U podstaw muzeologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 454 s. ISBN 83-01-02103-9.

[9] HAUZÍREK, Michal. Teorie hodnoty a hodnocení podle Dr. Karla Engliše. In AnZdoc [online]. [cit. 2023-05-23]. Dostupný z www: https://adoc.pub/teorie-hodnoty-a-hodnoceni-podle-dr-karla-englie.html.

[10] jhr [HROCH, Jaroslav]. Karel Engliš. In Katedra filosofie FF MU Brno: Slovník českých filosofů [online]. [cit. 2023-05-23]. Dostupný z www: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/englis.html.

[11] KLIMA, Gyula. Teleológia, intencionalita, naturalizmus. Filozofia [online]. 2009, roč. 64, č. 2, s. 114–122 [cit. 2023-05-23]. Dostupný z www: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/2/114-122.pdf. ISSN 2585-7061.

[12] NOVOTNÁ BŘEZOVSKÁ, Barbora. Filosofie a ekonomie. K dílu Karla Engliše. E-Logos: Electronic Journal For Philosophy, 2012, č. 1, 14 s. In AnZdoc [online]. [cit. 2023-05-23]. Dostupný z www: https://adoc.pub/k-dilu-karlaenglie.html. ISSN 1211-0442.

[13] SENČEK, Richard R. Cintorín vecí. In ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.). Museologica literaria: zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 4.–5. júna 2019 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2020, s. 23–34. ISBN 978-80-972076-5-6.

[14] SENČEK, Richard R. Duplicita zbierkových predmetov. Museologica Brunensia, 2015, roč. 4, č. 1, s. 22–25. ISSN 1805-4722.

[15] SENČEK, Richard R. Evalvácia muzealií v subprocese tezaurácie. In ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.). Museologica literaria 2021. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 9–20. ISBN 978-80-973872-4-2.

[16] SENČEK, Richard R. Chyby pri tvorbe informačných zdrojov komunikačnej základne v procese tezaurácie zbierok. In SENČEK, R. Richard a kol. Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. Banská Bystrica:Slovenská pošta, Poštové múzeum, 2016, s. 160–169. ISBN 978-80-972197-1-0.

[17] SENČEK, Richard R. Teória zbierok a sústreďovania. In SENČEK, R. Richard a kol. História a súčasnosť zbierok a zberateľstva. Banská Bystrica: Slovenská pošta, Poštové múzeum, 2017, s. 202–221. ISBN 978-80-972322-2-1.

[18] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Archeologie a muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3861-6.

[19] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1272-2.

[20] ŠULEŘ, Petr. Muzealita – vlastnost, stav či funkce? Muzeologické sešity, 1981, roč. 8, s. 141–147.