Zprostředkování exponátů sakrálního charakteru a specifika církevních muzeí

Title: Zprostředkování exponátů sakrálního charakteru a specifika církevních muzeí
Variant title:
  • Presentation of sacred exhibits and the specifics of church museums
Source document: Museologica Brunensia. 2023, vol. 12, iss. 1, pp. 58-74
Extent
58-74
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie pracuje s tématikou sakrálního přesahu muzejních exponátů a rozpracovává možné přístupy k začlenění jejich obsahu do muzejního prostředí. Do popředí vystupuje především kontemplace, tedy přístup nazírání. Pozornost věnuje také vybraným církevním muzeím v České republice a v sousedních zemích a jejich přístupu k sakrálním předmětům. V podobě případové studie pak přibližuje jedno z církevních muzeí, a to Diecézní muzeum v Brně a především jeho práci s publikem. Okrajově se věnuje také edukačnímu programu a muzejnímu kufříku k nejvýznamnějšímu exponátu Diecézního muzea, Madoně z Veveří.
The study deals with the topic of the sacred meaning of museum exhibits and develops possible approaches to incorporating their content into the museum environment. Contemplation, i.e. the reflective thought approach, comes to the fore. Attention is also paid to selected church museums in the Czech Republic and neighbouring countries and their approach to sacred objects. A case study then makes the reader familiar with one of the church museums, namely the Diocesan Museum in Brno, and above all its work with the audience. It also marginally deals with the educational programme and the museum suitcase related to the most important exhibit of the Diocesan Museum, the Madonna of Veveří.
References
[1] MOTYČKA, Martin. Rozhovor o organizačním uspořádání Diecézního muzea. Brno, 27. 10. 2022. Rozhovor s ředitelem muzea vedla Eliška Jílková.

[2] Adoratio – Der schwarze König an der Krippe. In Diözesanmuseum Rottenburg [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupný z www: https://dioezesanmuseumrottenburg.de/ausstellung/adoratio/.

[3] Arcidiecézní muzeum Olomouc. In Muzeum umění Olomouc [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://www.muo.cz/arcidiecezni-muzeumolomouc/.

[4] Ausstellung Dialog der Welten. Dioezesanmuseum Rottenburg [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupný z www: https://dioezesanmuseum-rottenburg.de/ausstellung/dialog-der-welten/.

[5] BARBATO, Melanie. Interreligious Art in Light of Hindu and Buddhist Thought. CrossCurrents [online]. 2018, roč. 68, č. 3, s. 336–351 [cit. 2021-03-11]. Dostupný z www: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cros.12316.

[6] BARTLOVÁ, Milena. Případ restituce Madony z Veveří: Komentáře. In Artalk.cz [online]. [cit. 2022-11-03]. Dostupný z www: https://artalk.cz/2016/02/22/pripad-restituce-madony-z-veveri/.

[7] Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. 3. přeprac. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1993. 1290 s.

[8] Biskupství brněnské. Madona z Veveří: Gotický deskový obraz. Brno: Biskupství brněnské, 2016.

[9] Biskupství brněnské. Katalog Vita Christi–Život Kristův. Brno: Biskupství brněnské, 2006.

[10] Biskupství brněnské. Organizační řád kurie [online]. Brno: Biskupství brněnské, 2019 [cit. 2022-10-29]. Dostupný z www: https://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/organizacni-rad-kurie-2019.pdf.

[11] Biskupství brněnské. Zřizovací listina Diecézního muzea. Brno: Biskupství brněnské, 1993.

[12] Biskupství brněnské. Zřizovací listina Diecézního muzea. Brno: Biskupství brněnské, 2007.

[13] Biskupství plzeňské: výroční zpráva 2012 [online]. [cit. 2022-10-03]. Dostupný z www: https://biskupstviplzen.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/2573_02573/bp-vz-2012-vnitrek.pdf.

[14] CARLO-STELLA, Cristina. Religious heritage as a meeting point for dialogue. In Conservation of Living Religious Heritage: Papers from the ICCRoM 2003 forum on Living conserving the sacred [online]. Italy: ICCRoM, 2005, s. 108 [cit. 2022-10-03]. Dostupný z www: https://www.iccrom.org/publication/conservation-living-religious-heritage. ISBN 92-9077-189-5.

[15] Cyfrowe zbiory Najstarszego Skarbca Katedralnego w Polsce (Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej). In Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://cyfrowezbiory.wzgorzelecha.pl/?_ga=2.148793461.398433819.1666964222-1892590235.1666798306.

[16] Diecézne múzeum. In Nitra.eu [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupný z www: https://www.nitra.eu/8603/diecezne-muzeum.

[17] Diecézní muzeum v Litoměřicích. In Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích [online]. [cit. 2022-10-03]. Dostupný z www: https://galerie-ltm.cz/profile/dieceze/.

[18] Dzeje. In Muzeum Diecezjalne w Siedlcach [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://muzeum.siedlce.pl/dzieje/.

[19] Edukacja. In Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://muzeum.katowicka.pl/edukacja/.

[20] Ekspozycja stała w Domu Długosza. In Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://www.domdlugosza.sandomierz.org/dom-długosza----ekspozycja-stała.

[21] FLUCHT 2.0: AN ODYSSEY TO PEACE. In Dommuseum Mainz [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupný z www: https://www.dommuseum-mainz.de/ausstellungen/vergangene-ausstellungen/flucht-2-0-anodyssey-to-peace.

[22] GALIZZI KROEGEL, Alessandra. "The Museum of Contemplation" or Kolumba. The Art Museum of the Archbishopic of Cologne. In Religion and Museums: Immaterial and Material Heritage. Torino: Umberto Allemandi & C., 2013, s. 82–84.

[23] Geschichte. In Dommuseum Wien [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupný z www: https://dommuseum.at/geschichte.

[24] GRIMES, Ronald L. Sacred objects in museum spaces. Studies in Religion [online]. 1992, roč. 21, č. 4, s. 419–430 [cit. 2022-10-08]. Dostupný z www: https://www.academia.edu/50079257/Sacred_objects_in_museum_spaces.

[25] HAPGOOD, Susanna a Jeff KUPPERMAN. A Framework for Museums' Role in Moral Education. In Annual Meeting of the American Educational Research Association [online]. San Diego, 1998. 12 s. [cit. 2022-11-09]. Dostupný z www: https://www.academia.edu/81773998/A_Framework_for_Museums_Role_in_Moral_Education.

[26] Historia. In Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://www.domdlugosza.sandomierz.org/domdługosza---historia-muzeum.

[27] Historia muzeum. In Muzeum Archidiecezji Warszawskiej [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://maw.art.pl/o-muzeum/historia/.

[28] ICOFOM Study Series: Museology and the Sacred [online]. 2019, roč. 47, č. 1-2 [cit. 2021-03-15]. Dostupný z www: https://doi.org/10.4000/iss.1917. ISBN 978-92-9012-467-2. ISSN 2306-4161.

[29] Ikonoklasmus. In Religionistická encyklopedie [online]. [cit. 2022-09-25]. Dostupný z www: https://rg-encyklopedie. soc.cas.cz/index.php/ikonoklasmus_(JKI-K).

[30] Informacje dla zwiedzających. In Muzeum Misyjno-Etnograficzne [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://www.muzeumpieniezno.pl/cennikgodziny-otwarcia.

[31] Islam in Europa. 1000–1250. In Dommuseum Heildesheim [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupný z www: https://www.dommuseum-hildesheim.de/de/content/islam-europa-1000-1250.

[32] JÍLKOVÁ, Eliška. Edukace v církevních muzeích. Muzejní kufřík k Madoně z Veveří v Diecézním muzeu Brno [online]. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2023 [cit. 2023-03-18]. Dostupný z www: https://is.muni.cz/th/tcza6/. Diplomová práce. Vedoucí práce Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD.

[33] Lekcje. In Muzeum Diecezjalne w Siedlcach [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://muzeum.siedlce.pl/lekcje/.

[34] Lekcje muzealne. In Muzeum Archidiecezji Warszawskiej [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://maw.art.pl/edukacja/lekcje-muzealne/.

[35] Madona z Veveří patří církvi, rozhodl znovu soud. In Pražský deník [online]. [cit. 2022-11-03]. Dostupný z www: https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/madona-z-veveri-patri-cirkvi-rozhodlznovu-soud-20170324.html.

[36] MACHULOVÁ, Helena. Křesťanské hodnoty v etice ctností [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2019 [cit. 2023-05-25]. Dostupný z www: https://theses.cz/id/ujhm2c/machulova_helena_disertacni_prace.pdf. Disertační práce. Vedoucí práce doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka.

[37] MCCARTHY, Angela. Christian Art for the 21st century. Pastoral Liturgy [online]. 2016, roč. 47, č. 1, s. 11–12 [cit. 2022-10-12]. Dostupný z www: https://www.academia.edu/70772065/Christian_Art_for_the_21st_century.

[38] MENNEKES, Friedhelm. Jiný pohled: Umění v kolínské sbírce Kolumba. Salve: Revue pro teologii, duchovní život a kulturu, 2011, roč. 21, č. 2, s. 43–54. ISSN 1213-6301.

[39] MINUCCIANI, Valeria (ed.). Religion and Museums: Immaterial and Material Heritage. Torino: Umberto Allemandi & C., 2013. 110 s. ISBN 978-88-422-2249-1.

[40] Misja muzeum. In Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://archimuzeum.pl/misja.

[41] MOTYČKA, Martin. Diecézní muzeum v Brně – první instituce svého druhu v České republice po roce 1989 – exkurz do historie a pohled do budoucnosti. In BŁAŻEJCZYK, Natanaela Wiesława a Piotr MAJEWSKI (eds.). Muzea kościelne wobec nowych wyzwań. Varšava: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2019. ISBN 978-83-64889-34-9.

[42] MURSELL, Gordon. Spirituality and Christian Art. In MURRAY, Peter, Linda MURRAY a Tom DEVONSHIRE JONES (eds.). The Oxford Dictionary of Christian Art and Architecture [online]. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 1–5 [cit. 2022-09-25]. Dostupný z www: https://www.academia.edu/43407953/SPIRITUALITY_AND_CHRISTIAN_ART.

[43] Muzea diecezjalne w Polsce. In Muzeum Diecezjalne w Opolu [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: http://muzeum.diecezja.opole.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/59-muzea-diecezjalne-wpolsce.

[44] Na tropie sztuki. In Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: http://muzeum.poznan.pl/warsztaty/na-tropie-sztuki/.

[45] Nejvyšší soud zveřejnil rozhodnutí v restitučním sporu o obraz Madony z Veveří. In Nejvyšší soud [online]. [cit. 2022-11-03]. Dostupný z www: https://z www:

[46] O nas. In Muzeum Przemyska [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://muzeum.przemyska.pl/o-nas/.

[47] O muzeum. In Muzeum Diecezjalne w Tarnowie [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://muzeum.diecezja.tarnow.pl/muzeum/.

[48] Obraz Madona z Veveří. In Památkový katalog [online]. [cit. 2022-10-13]. Dostupný z www: https://pamatkovykatalog.cz/obraz-madona-zveveri-1894889.

[49] Oferta edukacyjna. In Muzeum Diecezjalne w Łomży [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: http://muzeumdiecezjalne.lomza.pl/oferta/oferta-edukacyjna.html.

[50] POLAJNAR FRELIH, Nataša. The Slovene Museum of Christianity. In Religion and Museums: Immaterial and Material Heritage. Torino: Umberto Allemandi & C., 2013, s. 100–103.

[51] Profesní etický kodex ICOM pro muzea [online]. Paříž: ICOM, 2006 [cit. 2022-09-29]. Dostupný z www: https://www.upm.cz/content/fck/files/ticky_kodex_ICOM.pdf. ISBN 92-9012-260-9.

[52] Rückblick. In Diözesanmuseum Bamberg [online]. [cit. 2022-10-30]. Dostupný z www: https://dioezesanmuseumbamberg.de/ausstellungen/sonderausstellungen/rueckblick/.

[53] Salve: Revue pro teologii, duchovní život a kulturu, 2007, roč. 17, č. 1. ISSN 1213-6301.

[54] SLIWKA, Jennifer. Exhibiting Christian Art. In APOSTOLOS-CAPPADONA, Diane (ed.). Macmillan Interdisciplinary handbooks. Sv. 2: Material Region [online]. New York: Macmillan Refference USA, 2016, s. 321–341 [cit. 2022-11-07]. Dostupný z www: https://www.academia.edu/43490264/Exhibiting_Christian_Art.

[55] SOUKAL, Jakub. Muzea církevního umění v České republice s důrazem na královéhradeckou diecézi: Návrh koncepce expozice na Hoře Matky Boží v Králíkách. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2021. Magisterská diplomová práce. Vedoucí práce PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

[56] STOVEL, Herb, Nicolas STANLEY-PRICE a Robert KILLICK (eds.). Conservation of Living Religious Heritage: Papers from the ICCRoM 2003 forum on Living Religious Heritage: conserving the sacred. Rome: ICCROM, 2005. ISBN 92-9077-189-5.

[57] Sztuka wspolczesna w zbiorach muzeum archidiecezjalnego. In Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://muzeum.katowicka.pl/wystawy-czasowe/sztuka-wspolczesna-wzbiorach-muzeum-archidiecezjalnego/.

[58] TAUSCHE, Nadja. Auferstehen aus der Schuttwüste. Süddeutsche Zeitung [online]. 9. 11. 2018 [cit. 2022-10-04]. Dostupný z www: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/dioezesanmuseum-auferstehen-aus-derschuttwueste-1.4204478.

[59] The Pastoral Function of Ecclesiastical Museums [online]. Vatican City: The Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church, 2001 [cit. 2022-11-09]. Dostupný z www: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzio nemusei_en.html.

[60] Über das Museum. In Diözesanmuseum Freising [online]. [cit. 2022-10-04]. Dostupný z www: https://www.dimu-freising.de/museum/ueber-dasmuseum.

[61] WANGEFELT STRÖM, Helena. How do Museums Affect Sacredness? Three Suggested Models. In ICOFOM Study Series: Museology and the Sacred [online]. 2019, roč. 47, č. 1-2, s. 191–205 [cit. 2022-09-21]. Dostupný z www:<DOI 10.4000/iss.1917>. ISSN 2309-1290.

[62] Warsztaty plastyczne. In Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: http://muzeum.poznan.pl/warsztaty/zajeciaplastyczne/.

[63] Wirtualne muzeum. In Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://muzeum.katowicka.pl/wirtualne-muzeum/?kategoria=sztukahistoryczna.

[64] WORTH, Sarah E. The Ethics of Exhibitions: On the Presentation of Religious Art. The Journal of Aesthetics and Art Criticism [online]. 2004, roč. 62, č. 3, s. 277–284. [cit. 2021-03-11]. Dostupný z www: http://www.jstor.org/stable/1559092.

[65] Wystawy wirtualne. In Muzeum Archidiecezji Warszawskiej [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: https://maw.art.pl/wystawy/wystawy-wirtualne/.

[66] Wystawa Zamyslenie i prawda. In Muzeum Diecezjalne w Opolu [online]. [cit. 2022-10-28]. Dostupný z www: http://muzeum.diecezja.opole.pl/index.php/galeria/category/28-wystwa-zamysleniei-prawda.

[67] "Decolonising Museology" Series. In ICOFOM: ICOM International Committee for Museology [online]. [cit. 2022-10-09]. Dostupný z www: https://icofom.mini.icom.museum/publications/decolonisingmuseology-series/.