Dokumentace a prezentace zaniklých sídel v českých zemích (na příkladu výstavy Zaniklá sídla Moravy a Slezska)

Title: Dokumentace a prezentace zaniklých sídel v českých zemích (na příkladu výstavy Zaniklá sídla Moravy a Slezska)
Variant title:
  • Documentation and presentation of abandoned settlements in the Czech lands (on the example of the exhibition Abandoned Settlements of Moravia and Silesia)
Source document: Museologica Brunensia. 2023, vol. 12, iss. 1, pp. 75-85
Extent
75-85
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je věnována problematice sídel (obcí, osad a samot), které zanikly na českém území po roce 1945 a zabývá se možnostmi jejich výzkumu, dokumentace a prezentace ve výstavách nebo jako expozic v muzeích. Předložené výsledky a náměty vycházejí především ze zkušeností z mezioborového projektu, který zkoumal pohledem historiků, krajinářů a informatiků novodobá zaniklá sídla na území Moravy a Slezska a realizoval na toto téma putovní výstavu. První část textu se zaměřuje na vývoj dosavadního bádání o zaniklých sídlech a shrnuje dosavadní pokusy o prezentaci této látky. Druhá část textu se věnuje metodologicko-koncepčním otázkám a dalším možnostem uplatnění této tématiky v muzejnictví a ve výstavní činnosti. Třetí část textu přibližuje putovní výstavu Zaniklá sídla Moravy a Slezska, která probíhala v druhé polovině roku 2022 v muzeích v Šumperku, Jeseníku a Krnově.
The contribution is devoted to the issue of settlements (villages, hamlets and isolated dwellings) that disappeared in the Czech territory after 1945 and deals with the possibilities of their investigation, documentation and presentation in temporary or permanent museum exhibitions. The presented results and topics are mainly based on the experience gained during an interdisciplinary project, which examined modern-day abandoned settlements in the territory of Moravia and Silesia from the perspective of historians, landscape designers and computer scientists and created a touring exhibition on this topic. The first part of the text focuses on the hitherto development of research of abandoned settlements and summarizes the previous attempts to present this topic. The second part of the text is devoted to methodological-conceptual issues and other possibilities of applying this topic in museums and exhibition activities. The third part of the text describes the touring exhibition Abandoned Settlements of Moravia and Silesia, which was installed in the museums in Šumperk, Jeseník and Krnov in the second half of 2022.
Note
Tento text vznikl v rámci projektu Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídlení paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska (DG18P02OVV070), realizovaného z programu Ministerstva kultury ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity NAKI II., na němž se podílely Mendelova univerzita v Brně, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. a Masarykova univerzita.
References
[1] Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica, 2008, roč. 33, s. 101–117. ISSN 0231-5823.

[2] Archiv: Zeměměřický úřad [online]. [cit. 2023-06-25]. Dostupný z www: https://ags.cuzk.cz/archiv/.

[3] BERANOVÁ VAICOVÁ, Romana. Zaniklé obce na Sokolovsku. Sokolov: Krajské muzeum Sokolov, 2005. ISBN 80-86630-06-4.

[4] BINTEROVÁ, Zdeňka. Zaniklé obce Doupovska od A do Ž. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově, 2005. ISBN 80-239-6124-1.

[5] BOHÁČ, Jaromír a Roman SALAMANCZUK. Zmizelé Chebsko: zničené obce a osady okresu Cheb po roce 1945/Das verschwundene Egerland: die nach 1945 zerstörten Ortschaften des Landkreises Eger. Cheb: Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, 2007. ISBN 978-80-85018-59-2.

[6] BUREŠ, Michal. Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor: příklad archeologické transformace. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0335-6.

[7] CAJTHAML, Jiří. Rekonstrukce historické krajiny a zaniklých obcí. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05409-3. Habilitační přednášky 2013/26.

[8] CICVÁREK, Jiří. Záchranný výzkum tradičního stavitelství na Moravskokrumlovsku. Národopisné aktuality, 1977, roč. 14, č. 2, s. 159–162. ISSN 0323-2441.

[9] CVRKOVÁ, Marta. Dějiny zaniklých obcí – Vyklice, Lochočice, Otovice. Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem, 1987.

[10] FUNK, Tomáš. Vesnice zaniklé po roce 1945. In VAŘEKA, Pavel (ed.). Archeologie 19. a 20. století: přístupy – metody – témata [CD-ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 23–28. ISBN 978-80-261-0221-2.

[11] GLONEK, Jiří. Zaniklé obce Vojenského újezdu Libavá. Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2008. ISBN 978-80-254-0628-1.

[12] HAJER, Václav. Kaplický poutník II, aneb Putování po zaniklých osadách na Kaplicku. Kaplice: Kulturní a informační centrum Kaplice, 2011. ISBN 978-80-254-9473-8.

[13] HONS, Osvald. Zaniklé obce kolem Ralska. Ralsko: Město Ralsko, 2014. ISBN 978-80-260-6779-5.

[14] Horní město Přísečnice. In YouTube.cz [online]. Praha: Krátký film Praha ve spolupráci s krajským střediskem Státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, 1969 [cit. 2023-06-12]. Dostupný z www: https://www.youtube.com/watch?v=1Ck7TQvywAI.

[15] HRNČÍŘOVÁ, Květa. Dostavba národní kulturní památky Lidice. In Slánský obzor: ročenka společnosti Patria Vlastivědného muzea ve Slaném a Státního okresního archivu v Kladně. Sv. 15. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2007, s. 130-135.

[16] Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska. In Zaniklá sídla Moravy a Slezska [online]. 2018 [cit. 2023-01-30]. Dostupný z www: https://zanikla-sidla.cz/projekt/.

[17] JAŠA, Luděk. Zaniklé obce Slavkovského lesa. 2. přeprac. vyd. Sokolov: AZUS Březová, 2018. ISBN 978-80-906095-6-3.

[18] KARLÍČEK, Petr. Průvodce: průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou. Ústí nad Labem: Statutární město Ústí nad Labem, Zubrnice: Národní muzeum v přírodě - Muzeum v přírodě Zubrnice, 2021. ISBN 978-80-86646-65-7.

[19] KINTZL, Emil a Jan FISCHER. Zmizelá Šumava. Zlín: Kniha Zlín, 2015. ISBN 978-80-7662-373-6.

[20] KOCOURKOVÁ, Květoslava. Dějiny zaniklých obcí – jejich význam pro regionální historiografii. In Z regionální historie a archivnictví: XIX. Mikulovské sympozium, 11.–12. X. 1989. Břeclav, Brno, Olomouc: Muzejní a vlastivědná společnost, 1989, s. 215–219. ISBN 80-85048-16-7.

[21] KONOPKA, Vladimír. Lidice – muzeum: sbírka dokumentů o zničení Lidic nacisty a o jejich znovuvybudování [katalog stálé muzejní expozice Památníku Lidice] . [Praha]: [IMS], [1966].

[22] KOVAŘÍK, David. Zánik obcí v zakázaném hraničním pásmu. In VANĚK, Pavel (ed.). Ochrana státní hranice 1948–1955. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, s. 97-103. ISBN 978-80-86413-84-6.

[23] KOVAŘÍK, David, Hana VAVROUCHOVÁ a Veronika PEŘINKOVÁ. Zaniklá sídla Moravy a Slezska. Katalog výstavy. Praha, Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7285-274-1.

[24] KUČA, Karel (ed.). Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2020. ISBN 978-80-87674-32-1.

[25] KUČERA, Zdeněk. Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945. Základní analýza. Historická geografie, 2007, roč. 34, s. 317–334. ISSN 0323-0988.

[26] KUČERA, Zdeněk, Přemysl ŠTYCH a Jan JELÉNEK. Zaniklá sídla: jejich vznik, poznání a rekonstrukce. Geografické rozhledy, 2011, roč. 20, č. 4, s. 32. ISSN 1210-3004.

[27] MACHÁČEK, Pavel. Zmizelé Jesenicko. 1. díl. Zcela zaniklé osady. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2019. ISBN 978-80-270-6807-4.

[28] MALÁ, Eva. Zaniklé obce v oblasti Ralska připomíná expozice v Náhlově. In Český rozhlas Liberec [online]. 18. 8. 2019 [cit. 2023-01-28]. Dostupný z www: https://liberec.rozhlas.cz/zanikle-obce-v-oblasti-ralska-pripomina-expozice-v-nahlove-8039731.

[29] MAREŠ, Pavel. Josefová: zapomenutá perla sklářství v Jeseníkách. Hanušovice: Lesy ČR, 2016. ISBN 978-80-86945-29-3.

[30] MARTINOVSKÝ, Ivan. Dějiny zaniklých obcí – Tuchomyšl. Ústí nad Labem: Archiv města Ústí nad Labem, 1983.

[31] MAZÁČKOVÁ, Jana, Kateřina DOLEŽALOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Zaniklé středověké vesnice na Moravě. Dějiny bádání a stav výzkumu. In NOCUŃ, Przemysław, Agnieszka PRZYBYLA-DUMIN a Krzysztof FOKT (eds.). Wieśzaginiona. Stan i perspektiwy badań. Chorzów: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, 2016, s. 59–92. ISBN 978-83-941769-5-2.

[32] MĚCHUROVÁ, Zdeňka. Zaniklé středověké vesnice. Jejich výzkum, nálezy a prezentace v Moravském zemském muzeu. In Moravské zemské muzeum [online]. [cit. 2023-06-10]. Dostupný z www: http://www.mzm.cz/fileadmin/user_upload/Prehled_expozic/Morava_ve_stredoveku/ZSV-def.MZM.pdf.

[33] MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Příspěvek k možnostem rekonstrukce středověké krajiny, území zaniklých vesnic a typů sídlišť. Archaeologia historica, 1987, roč. 12, s. 111–128. ISSN 0231-5823.

[34] MINAŘÍK, Pavel. Vznik a rozšiřování vojenských výcvikových prostorů na území Československa a s tím spojené vlivy na migrační procesy. In BEDNAŘÍK, Petr, Helena NOSKOVÁ a Zdenko MARŠÁLEK (eds.). Nucené migrace v českých zemích ve 20. století. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, s. 135–149. ISBN 978-80-7285-207-9.

[35] Moderní kronika obce [online]. [cit. 2023-06-25]. Dostupný z www: https://mko.mendelu.cz/.

[36] NOVOTNÝ, Jiří. Zaniklé obce a osady ve vojenském prostoru Boletice. [Vlkovice]: Jiří Novotný, 2012.

[37] PANOCH, Pavel. Pietní areál Ležáky. In POPELOVÁ, Lenka, Vladimír ŠLAPETA a Petr VORLÍK (eds.). Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918–2018. Praha: Foibos books, Národní památkový ústav, 2018, s. 254–255. ISBN 978-80-88258-09-4.

[38] Prezentace zaniklých sídel v českém pohraničí ve výstavní činnosti a muzejních expozicích (metodika NmetS). In Zaniklá sídla Moravy a Slezska [online]. Praha, Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, 2022 [cit. 2023-06-28]. Dostupný z www: https://zanikla-sidla.cz/projekt/wp-content/uploads/2022/11/metodika.pdf.

[39] PROCHÁZKA, Zdeněk. Putování po zaniklých místech Českého lesa/Wanderungen durch die verschwundenen Ortschaften des Böhmischen Walds. I. Domažlicko. Osudy 50 zaniklých obcí, vsí a samot/Kreis Taus. Die Geschicke von 50 verschwundenen Dörfern, Weilern und Einöden. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2007. ISBN 978-80-86125-78-7.

[40] PROCHÁZKA, Zdeněk. Putování po zaniklých místech Českého lesa/Wanderungen durch die verschwundenen Ortschaften des Böhmischen Walds. II. Tachovsko. Osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot/Bezirk Tachau. Die Geschicke von 45 verschwundenen Dörfern, Weilern und Einöden. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2011. ISBN 978-80-87316-16-0.

[41] Přehled obcí a částí v ČSSR, jejichž názvy zanikly, byly změněny, nebo se staly místními částmi v době od 5. 5. 1945 – 1. 7. 1964. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1964.

[42] SCHINDLER-WISTEN, Petra. O chalupách a lidech. Chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3613-9.

[43] SNÁŠIL, Robert (ed.). Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů: sborník prací přednesených na III. celostátním semináři o problematice zaniklých středověkých vesnic (Uherské Hradiště 10.-13. 5. 1971) . Díl II. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, [1973].

[44] SPURNÝ, Matěj (ed.). Proměny sudetské krajiny. [Praha]: Antikomplex, 2006. ISBN 80-86125-75-0.

[45] STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945–1947. Praha: Academia, Naše vojsko, 1991. ISBN 80-200-0328-2.

[46] Statistický lexikon obcí v Republice československé: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. I. díl, Země Česká. Praha: Státní úřad statistický, 1934.

[47] Statistický lexikon obcí v Republice československé: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. II. díl, Země Moravskoslezská. Praha: Státní úřad statistický, 1935.

[48] SÝKOROVÁ, Jana. Zmizelé domovy. Příspěvek k historii zlikvidovaných obcí v okrese Most. Most: Okresní muzeum v Mostě, 2002. ISBN 80-239-0797-2.

[49] ŠAFUS, Ivo. Pomník zaniklým obcím Chomutovska. In Cokoli v okolí.cz [online]. 17. 6. 2022 [cit. 2023-01-26]. Dostupný z www: https://www.cokolivokoli.cz/65372-pomnik-zaniklych-obci-chomutovska/.

[50] TOPINKA, Jiří. Zapomenutý kraj. České pohraničí 1945–1960 a tzv. akce dosídlení. Soudobé dějiny, 2005, roč. 12, č. 3-4, s. 534–585. ISSN 1210-7050.

[51] VALÍČKOVÁ, Petra. Výstava Zaniklé obce pod Bukovou horou se otevírá veřejnosti. In Národní muzeum v přírodě [online]. 2021 [cit. 2023-01-30]. Dostupný z www: https://www.nmvp.cz/pro-media/tiskove-zpravy/vystava-zanikle-obce-pod-bukovou-horou-se-otevira-verejnosti.

[52] ZAJÍČEK, Zdeněk. Drsný osud pohraničí připomíná Muzeum vysídlených obcí Novohradska. In Český rozhlas České Budějovice [online]. 2. 12. 2018 [cit. 2023-01-25]. Dostupný z www: https://budejovice.rozhlas.cz/drsny-osud-pohranici-pripomina-muzeum-vysidlenych-obci-novohradska-7693743.

[53] Zaniklé obce a objekty/Werschwundene Orte und Objekts [online]. [cit. 2023-06-25]. Dostupný z www: http://www.zanikleobce.cz/.

[54] Zapomenutá místa pohraničí: 50 let vývoje krajiny očima archeologie/Vergessene Orte des Grenzgebiets: 50 Jahre Landschaftsentwicklung aus dem Blickwinkel der Archäologie. Praha: Calamarus, 2018. ISBN 978-80-270-5446-6. Katalog výstavy.

[55] Zmizelé Sudety: katalog k výstavě/Das Verschwundene Sudetenland: der Katalog zur Ausstellung. 4. upr. a rozšíř. vyd. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2006. ISBN 80-86125-73-4.

[56] ŽALSKÝ, Jan. Expozice v muzeu Památníku Lidice a muzeu Pietního území Ležáky. In useen bauen und gestalten, 2011: 20. Internationale Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute/Stavět a tvořit muzea, 2011: 20. mezinárodní konference bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků: Nürnberg, 6. bis 8. Oktober 2011. München: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, 2012, s. 91–93. ISBN 978-3-9807604-7-8.