N. V. Gogol v současné ruské dramatice (poetika hry Panočka Niny Sadur)

Title: N. V. Gogol v současné ruské dramatice (poetika hry Panočka Niny Sadur)
Source document: Ryčlová, Ivana. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (Editor); Pospíšil, Ivo (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 371-379
Extent
371-379
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Stať se zabývá vlivem literárního odkazu N. V. Gogola na současnou ruskou dramatickou tvorbu. K podrobnější analýze gogolovských motivů si autorka stati zvolila hru "Panočka" současné dramatičky Niny Sadur, napsané na motivy Gogolovy povídky Vij. Volba této hry vyplynula ze skutečnosti, že "Panočka", je, jak vyplývá z přehledu repertoárů ruských divadelních scén, jednou z nejčastěji uváděných adaptací Gogolových děl, nejvíce láká a provokuje současné divadelní režiséry ke scénické interpretaci. Ve stati je soustředěna pozornost především na zkoumání vztahu mezi současným autorem a literárním textem spisovatele – klasika. Z komparace obou textů vyplývá, že Sadur ve své hře v dialozích a scénických poznámkách používá přímých i zastřených citací z Gogolova Vije, opírá se o systém postav povídky. Koncepce hlavního hrdiny, Chomy Bruta, se však u Sadur liší, ve hře nefigurují postavy seminaristů. Další podstatnou odlišností od předlohy je pojetí motivu cesty, putování z místa na místo, jenž je transformován do motivu cesty ve smyslu duchovního rozvoje. Takových modifikací motivů je v textu Panočky celá řada. Přestože Nina Sadur vytváří nový, žánrově odlišný, umělecký artefakt, vzniklé drama neztrácí kontakt se svým literárním předobrazem. Svojí poetikou koreluje s estetickým systémem Gogolova textu, v němž dominují groteskno a fantastika, prvky folkloru a lidové mystiky.
N. V. Gogol in Contemporary Russian Drama (The poetics of the Nina Sadur play Panočka).The paper deals with the influence of the literary heritage of N. V. Gogol on contemporary Russian drama. For a more detailed analysis of the motifs of Gogol, the writer of the paper selected the play "Panočka" by contemporary dramatist Nina Sadur, which is based on the motifs of the Gogol short story "Vij". The choice of the play resulted from the fact that "Panočka" is, from an overview of the repertoire of the Russian theatre, one of the most frequently presented adaptations of the works of Gogol. It most attracts contemporary Russian stage directors and incites them to theatrical interpretation. The paper concentrates attention on the examination of the relationship between the contemporary writer and the literary text of the classic author. It results from the comparison of the two writings that in the dialogs and theatrical commentary in her play "Panočka", Sadur uses direct and veiled citations from Gogol's Vij, based on the framework of the characters in the short story. The conception of the main hero, Chomy Bruta, however differs for Sadur; the play does not feature the seminarists. Another fundamental difference is the concept of the motif of travel, wandering from town to town, that is transformed into the motif of travel in the sense of spiritual development. There are a number of such modifications of motifs in Sadur's text. Although Nina Sadur creates a new, genre-varied, artistic artifact, the resulting drama remains in close touch with its literary model. Its poetics correlate with the aesthetic framework of the Gogol writing; the grotesque and fantasy stand out – elements of folklore and popular mysticism.