Kulturologické srovnání české a ruské frazeologie : (podle frazémů sémantického pole "bohatství")

Název: Kulturologické srovnání české a ruské frazeologie : (podle frazémů sémantického pole "bohatství")
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 2, s. 38-48
Rozsah
38-48
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The means of the linguistic and cultural comparison of the idioms of various languages are generally discussed in the introduction followed by an ideographic approach to reasons and suggestions of methodical techniques. Using the Czech and Russian idioms of the semantic field "wealth", particular research findings are presented and comprehension and perception models of Czech and Russian speakers are indicated. In conclusion, the cultural and historical background of the idioms of both languages is rated.
Článek úvodem obecně pojednává o možnostech lingvokulturologického srovnání frazémů různých jazyků, argumentuje ve prospěch ideografického přístupu a navrhuje metodické postupy. Při užití českého a ruského materiálu uvádí konkrétní badatelské výsledky z významového pole "bohatství" a srovnává modely myšlení a asociací u českých a ruských mluvčích. Závěrem článek hodnotí kulturní a historické povědomí ve frazeologii obou jazyků.
Reference
[1] ČECHOVÁ M. Dynamika frazeologie. Naše řeč, 69, 1986, s. 178-186. Slovník české frazeologie a idiomatiky. I-III (Přirovnání, Výrazy neslovesné, Výrazy slovesné). Red. F. Čermák, J. Hronek, J. Machač. Praha, 1983, 1988, 1994.

[2] ПШЕНКИНАТ. Г. Национально-культурная специфика фразеологических единиц. In: Системная фразеология: Семасиологический и ономасиологический подход, материалы международной научно-практической конференции, часть 2, Барнаул, 1998, s. 65-69.

[3] ТЕЛИЯВ. Н. Первоочередные задачи и методол огические проблемыисследования фразеологического состава языка в контексте культуры, In: Фразеология в контексте культуры. Москва, 1999, s. 13-24.

[4] ТЕЛИЯВ. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва, 1996.

[5] Фразеологический словарь русского литературного языка. Cост. А. И. Федоров. Новосибирск, 1995.