Slovanská lidová astronyma: principy nominace

Název: Slovanská lidová astronyma: principy nominace
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 2, s. 28-37
Rozsah
28-37
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article analyses the main types of motivation for star naming. The names can be motivated by the properties of the objects. Such designations serve as a certain kind of tools to locate the object in the sky. The shape, number and position in the sky are primarily distinguished. The names of the stars and constellations retain the elements of ancient cosmological perceptions. Mythological motivation of star names seems to be the most ancient one. Nowadays, the loss of motivation, various contaminations, transfer of the designation from one object to another show the folk stellar naming system demolition.
V příspěvku se analyzují základní typy zdrojů motivace pro astronyma. Názvy mohou být motivovány vlastnostmi samých objektů. Taková pojmenování slouží jako nástroje pomáhající najít objekt na obloze. Především se vyčleňuje forma, počet a poloha na obloze. Názvy hvězd a souhvězdí zachovávají prvky starých kosmogonických představ. Mytologická motivace astronymů se zdá nejstarší. Dnes ztráta motivovanosti, různé kontaminace, přenosy názvů z jednoho objektu na druhý svědčí o rozpadu lidového astronymického systému.
Reference
[1] Frisk – Frisk, H.: Griechisches Etymologisches Wörterbuch. Bd. I-III. Heidelberg 1960-1971.

[2] Geb. - Gebauer, J.: Slovník staročeský. D. I-II. Praha 1970.

[3] Kott - Kott, F. Česko-německý slovník. D. I-VII. Praha 1878-1893.

[4] MSS - Bělič, J. - Kamiš, A. - Kučera, K.: Malý staročeský slovník. Praha 1978.

[5] Muka - Muka, E.: Słownik dołnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. I-II. Praha 1921-1928.

[6] Pfuhl - Pfuhl, Ch. T.: Łužiski serbski słownik. Budyšin 1866.

[7] PS - Příruční slovník jazyka českého. I-VIII. Praha 1935-1957.

[8] Rěz. - Rězak, F.: Němsko-serbski wšowědny słownik hornjołužiskeje serbskeje rěče. Budyšin 1987.

[9] Skok - Skok, P.: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. I-IV. Zagreb 1971-1974.

[10] SSJ - Slovník slovenského jazyka. D. I-VI. Bratislava 1959-1968.

[11] Schuster-Šewc - Schuster-Šewc, H.: Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Probeheft, Bautzen 1972.

[12] БЕР - Български етимологичен речник. Т. 1-. София , 1971ff.

[13] Бяльк. - Бялькевiч, К.: Краёвы слоўнiк усходняй Магiлёўшчыны. Мiнск, 1970.

[14] Гринч. - Гринченко, Б. Д.: Словарь украинского языка. Т. I-IV. Киев , 1907- 1909.

[15] Даль - Даль, В.: Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I-IV. СПб., 1903-1909.

[16] Добр. - Добровольский, В. Н.: Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.

[17] Преобр. - Преображенский, А .: Этимологический словарь русского языка. Т. 1-2. Москва, 1910-1914.

[18] РМJ - Димитровски, Т. - Корубин, Б. - Стаматоски, Т.: Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкувања. Ред. Б. Конески. Т. 1- 3. Скопjе, 1961.

[19] CРНГ - Словарь русских народных говоров. Вып. 1-. Л .- СПб., 1965 ff.

[20] Сл. п.- з. - Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларус i i яе пагранiчча. Т. 1-5. Мiнск, 1979-1986.

[21] Срезн. - Срезневский, И. И.: Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I-III. СПб., 1893-1903.

[22] Сц. - Сцяцко, П.: Дыялектны слоўнiк (з гаворак Зэльвеншчыны ). Мiнск, 1970.

[23] Сцяшк. - Сцяшковiч, Т. Ф. Матэрыялы да слоўнiка Гродзенскай вобласцi. Мiнск, 1972.

[24] Фасмер - Фасмер, М.: Этимологический словарь русского языка. Т. I-IV. Москва, 1964-1973.

[25] ТСБМ - Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы. Т. 1-5. Мiнск, 1977-1984.

[26] ЭСБМ - Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы. Т. 1-. Мiнск, 1978 ff.

[27] Тур. – Тураўскi слоўнiк. Т. 1-5. Мiнск, 1981-1987.

[28] ALLEN, R. N.: Star Names: Their Lore and Meaning. New York 1963.

[29] GŁADYSZOWA, M.: Wiedza ludowa o gwiazdach. Wrocław 1960.

[30] HIRSCHBERG, W.: Die Plejaden in Afrika und ihre Beziehung zum Bodenbau. Zeitschrift für Ethnologie. Bd. 61, 1929, s. 321-337.

[31] KOSESKA, V.: Bułgarskie słownictwo meteorologiczne na tle ogólnosłowiańskim. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1972.

[32] KUPISZEWSKI, W.: Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. Warszawa 1974.

[33] MATIČETOV, M.: Slovenska ljudska imena zvezd in predstave o njih. In: Anzeiger für Slavische Philologie. Bd. VI. Wiesbaden 1972, s. 60-103.

[34] MOSZYŃSKI, K.: Kultura ludowa Słowian. T. II. Kultura duchowa. Cz. 1. Warszawa 1967.

[35] NILSSON, M. P.: Primitive Time-Reckoning. Lund 1920.

[36] SZYFER, A.: Tradycijna astronomia i meteorologia ludowa na Mazurach, Warmii i Kurpiach i jej współczesne przeobrażenia. Olsztyn 1969.

[37] ИВАНОВ, В. В. - ТОПОРОВ, В. Н.: Исследования в области славянских древностей. Москва, 1974.

[38] JАНКОВИЋ, Н.: Астрономиjа у предањима, обичаjима и умотворинама Срба. Београд, 1951.

[39] КОВАЧЕВ, Й .: Народна астрономия и метеорология . Сборник за народни умотворения и народопис. Кн . XXX. София, 1914.

[40] МОГИЛКО, А. Д.: О звездных картах и атласах, изданных в России и в СССР. In: Историко-астрономические исследования. Вып. VII. Москва, 1961, c. 147-180.

[41] НИКОНОВ, В. А.: Космонимия Поволжья. In: Онгомастика Поволжья. Материалы III конференции по ономастике Поволжья. Уфа , 1973, c. 373-381.

[42] РИД, А. В.: Мифы и легенды страны маори. Москва, 1960.

[43] РУТ, М. Э.: О происхождении русского названия Волосожары (Плеяды) In: Вопросы топономастики. No 5. Свердловск, 1971, c. 154-155.

[44] РУТ, М. Э.: Русская народная астронимия и ее связи с астронимией других народов СССР. АКД. Томск, 1975.

[45] СВЯТСКИЙ, Д. О.: Очерк истории астрономии в Древней Руси. In: Историко-астрономические исследования. Вып. VII. Москва, 1961, c. 71-128.

[46] ТОПОРОВ, В. Н.: Фрагмент славянской мифологии. In: Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 30. Москва, 1961, с. 14-32.