Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního, neboli, Pár poznámek na okraj práce : Šimandl, J.: Dnešní skloňování substantiv typů kámen, břímě ...

Název: Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního, neboli, Pár poznámek na okraj práce : Šimandl, J.: Dnešní skloňování substantiv typů kámen, břímě ...
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 4, s. 44-47
Rozsah
44-47
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šimandl, Josef. Dnešní skloňování substantiv typů kámen, břímě. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2010. 374 s. Studie z korpusové lingvistiky; sv. 10. ISBN 978-80-7422-008-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BABIČ, V.: Učbenik stare cerkevne slovanščine. Ljuljana, Univerza u Ljubljani, 2003.

[2] BĚLIČ, J.: Nástin české dialektologie. Praha, SPN, 1972.

[3] БЕРНШТЕЙН, С. Б.: Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы. Москва, Наука, 1974.

[4] KURZ, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha, SPN, 1969.

[5] LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J.: Historická mluvnice češtiny. Praha, SPN, 1986.

[6] MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Reprint 3. vyd. Praha, NLN, 1997.

[7] MOSZYŃSKI, L.: Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa, PWN, 1984.

[8] STIEBER, Z.: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa, PWN, 1979.

[9] TRÁVNÍČEK, F.: Historická mluvnice československá. Praha, Melantrich, 1935.

[10] VÁŽNÝ, V.: Historická mluvnice česká II. Tvarosloví. 1. část: Skloňování. Praha, SPN, 1964.