Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque

Název: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque
Vydavatel
Masarykova univerzita
Univerzita Karlova
Vydáváno: 2007-dosud
Popis
Ediční řadu "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque" vydává Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2007 zde postupně vycházejí vybrané disertační práce obhájené na některém z těchto ústavů. V rámci související subedice "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum" vyšly výběry z příspěvků přednesených na doktorských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR Moravskoslezská škola doktorských studií.
The "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque" series has been published by the Institute of Archaeology and Museology of Masaryk University, Brno and the Institute for Archaeology of Charles University, Prague since 2007. The publications present selected dissertations defended at these institutions. A sub-series entitled "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum" publishes selected contributions delivered at doctorate seminars organised as part of "The Moravian-Silesian School of Archaeological Doctorate Studies", a grant project of the Czech Science Foundation (GACR).
1 Gravettien na Moravě (2007)
2 Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů (2007)
3 Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří (2007)
4 Talking stones : the chipped stone industry in lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700-4900 BC (2008)
5 Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku (2008)
6 Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové (2009)
7 Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku (2009)
8 Střední paleolit v moravských jeskyních (2011)
9 Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002-2006 : příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví (2011)
10 Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období (2011)
11 Opevnění Pohanska u Břeclavi (2011)
12 Les relations entre la Bohême et la Gaule du IVe au Ier siècle avant J.-C (2012)
13 Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi : k problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové (2012)
14 Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny (2012)
15 Posteneolitická štípaná industrie na Moravě (2013)
18 Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny (2015)