Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce

Název: Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce
Variantní název:
  • The find of brewer's malt in the context of the pre-colonisation settlement horizon in the Spálená Street area, New Town, Prague : results of interdisciplinary collaboration
  • Der Fund von Braumalz im Kontext des Vorlokationssiedlungshorizontes im Raum der Straße Spálená in der Prager Neustadt : Ergebnisse einer interdisziplinären Zusammenarbeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 675-704
Rozsah
675-704
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Rozsáhlý archeologický výzkum v okolí stanice metra Národní třída v Praze přinesl nejen nové poznatky týkající se předlokační a lokační zástavby Nového Města pražského, ale také dosud nejstarší objev pivovarského sladu na našem území. Archeobotanická analýza prokázala, že se na rozdíl od dosud známých vzorků z mladších období skládal z několika druhů obilovin. Ačkoli v terénu nebyly zaznamenány jednoznačné stopy objektů, které bychom mohli spojit se sladovnickou činností, lze nález sladu považovat za doklad přípravy piva v těchto místech.
Extensive archaeological research in the vicinity of the Národní třída underground station, Prague has yielded new information about pre-colonisation and colonisation constructions in the New Town municipality, as well as the find of brewer's malt, the earliest so far. Archaeobotanical analysis has shown that unlike the samples from more recent periods, it consisted of several crop species. Although no clear traces of buildings connected with brewing activities have been found, the malt can be considered the evidence of brewing in the area.
Note
Práce vznikla v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ "Archeologie" financovaného z institucionální podpory Ministerstva Kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Die Arbeit entstand im Rahmen der Erfüllung des Forschungszieles "Archäologie" des Nationalen Denkmalinstituts, das für eine langfristige konzeptionelle Entwicklung der Forschungorganisation vom Ministerium für Kultur der Tschechischen Republik institutionell gefördert und finanziert wird.
Reference
[1] ANDERLE, J.–EBEL, M., 1996: Chanovice (okr. Klatovy) – zámek, stavebně historický průzkum objektu, nepubl. rkp. ulož. v archivu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.

[2] ARCHEOLOGIE, 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (č. p. 226) – The archeology of a medieval house (No. 226) in Most. Mediaevalia Archeologica 4 (Klápště, J., ed.). Praha.

[3] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (Friedrich, G., ed.). Praha 1904–1907.

[4] BERANOVÁ, M., 2005: Jídlo a pití v pravěku a středověku. Praha.

[5] BLAŽEK, J.–PŮLPÁN, M., 2000: Předstihový archeologický výzkum na lokalitě Jenišův Újezd, trať Křižovatka (okr. Teplice), Investorská zpráva pro Doly Bílina, a. s., ulož. v ÚAPP severozápadních Čech, č. j. 624/2000.

[6] CYMBALAK, T., 2010: Výzkum novoměstského domovního bloku mezi ulicemi Spálenou, Purkyňovou, Vladislavovou a Charvátovou v Praze 1. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2009 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti – Supplementum 78, 30–31. Praha.

[7] CYMBALAK, T., 2011: Raně středověké pohřebiště u Spálené ulice (Praha 1-Nové Město). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti – Supplementum 81, 25. Praha.

[8] CYMBALAK, T.–KOČÁR, P.–MATĚJKOVÁ, K., 2012: Relikty předlokační zástavby v severním úseku Spálené ulice na Novém Městě pražském. První výsledky zpracování mezioborového výzkumu NPÚ HMP realizovaného v roce 2011 (ZAV č. 2009/ 16 a 2010/16; Praha 1-Nové Město, p. č. 725/1). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti – Supplementum 85, 26–27. Praha.

[9] CYMBALAK, T.–PODLISKA, J., 2008: Nové poznatky k raně středověkému osídlení v oblasti tzv. vyšehradské cesty v Praze (Rekonstrukce procesu osidlování na základě výpovědi archeologických pramenů) – New findings on the Early Medieval settlement of so-called Vyšehrad route in Prague (Reconstruction of the colonisation process based on the archaeological sources), Archaeologica Pragensia 19, 309–332.

[10] CYMBALAK, T.–PODLISKA, J., 2008a: Praha 1-Nové Město, Národní třída pč. 841, 842, Mikulandská č. p. 135/II, zpráva o archeologickém výzkumu 2007/13. I. etapa – zjišťovací sondáž, NPÚ ú. o. p. v hl. m. Praze, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR, č. j. 9954/08.

[11] CYMBALAK, T.–PODLISKA, J., 2008b: Praha 1-Nové Město, Ostrovní ppč. 838/2, 845/1,2. Nálezová zpráva o archeologickém výzkumu č. 2008/10. I. etapa – zjišťovací sondáž, NPÚ ú. o. p. v hl. m. Praze, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR, č. j. 9955/08.

[12] CYMBALAK, T.–RYKL, M.–SEMERÁD, M., 2011: Nejstarší relikty měšťanské gotické zástavby na Novém Městě v Praze. Aktuální pohled na základě výsledků posledních archeologických výzkumů, Staletá Praha 27, č. 2, 14–44.

[13] ČAREK, J., 1947: Románská Praha. Praha.

[14] ČECHURA, J.–VYŠOHLÍD, M., 2008: Kostěné předměty určené ke hrám. Z nálezů na náměstí Republiky v Praze, Archeologie ve středních Čechách 12, 723–743.

[15] ČIHÁKOVÁ, J., 2001: Svědectví střepů 1 – středověká keramika z Petřína. In: Zavřel J. a kol., Pražský vrch Petřín, 98–106. Praha – Litomyšl.

[16] ČIHÁKOVÁ, J., 2012: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky, Staletá Praha XXVIII/2, 91–21.

[17] ČIHÁKOVÁ, J.–HAVRDA, J., 2008: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání, AR LX, 187–228.

[18] DIE CHRONIK: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum. Nova series 2 (Bretholz, B., ed.). Berlin 1923.

[19] DRAGOUN, Z.–ŠKABRADA, J.–TRYML, M., 2002: Románské domy v Praze. Praha – Litomyšl.

[20] DRYJA, S.–SŁAWIŃSKI, S., 2010: Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII. Biblioteka Krakowska nr 155. Kraków.

[21] DURDÍK, T., 1988: Výzkum manského domu na Křivoklátě (předběžné sdělení), AH 13, 285–298.

[22] FOSTER, L.–KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R., 2013: Středověký slad z hradu Rabí. Kvasný průmysl 59 (1), 19–26.

[23] HAUR, J. K., 1679: Ziemiańska generalna oeconomica obszernieyszym od przeszłey edycyey stylem suplementowana i we wszystkich punktach znacznie poprawiona... Kraków.

[24] HRDLIČKA, L., 1980: Praha 1 – Staré Město, Husova ul. čp. 352/I (dům U Sladkých). In: Záchranné archeologické výzkumy v Praze v letech 1976 a 1977. Pražský sborník historický 12, 239–242. Praha.

[25] HRDLIČKA, L., 1983: Strategie a taktika současného archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy, AR XXXV, 601–638.

[26] HŮRKOVÁ, J. a kol., v přípravě: Venkovské panské sídlo ve středověku a raném novověku. Zámek v Chanovicích, historie, stavební vývoj, hmotná kultura.

[27] JANSKÁ, E., 1977: K nálezům středověkých studní, Staletá Praha VIII, 165–196.

[28] JEŽEK, M.–KOČÁR, P., 2011: Nad počátky Trutnova a jeho pivovarnictví – On the beginnings of Trutnov and its local beer brewing, AR LXIII, 621–643.

[29] KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R., 2006: Jenišův Újezd – analýza hromadného nálezu zuhelnatělých rostlinných zbytků ze středověké sladovny. In: Hlavová, J.–Sýkora M., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998–2002, 115–120. Most.

[30] KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R., 2012: Opava – City Center, parcela č. 239/1, NZ o archeobotanické analýze, č. analýzy 38/12, ulož. v archivu NPÚ ÚOP Ostrava.

[31] KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R.–HŮRKOVÁ, J.–LISSEK, P.–HARTMANOVÁ, O.–KOSTROUCH, F., 2006: Botanický příspěvek k archeologii žízně – archeobotanické analýzy sladů z vrcholného středověku až novověku. In: Ve službách archeologie 7. Sborník věnovaný 85. narozeninám Doc. PhDr. Karla Valocha, Dr.Sc. (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 175–182. Brno.

[32] KOSTROUCH, F.–KOČÁR, P.–SŮVOVÁ, Z., 2005: Sušice, č. p. 135/II, nám. Svobody, NZ o záchranném archeologickém výzkumu při stavebních úpravách a rozšíření prodejny, ulož. v archivu ZIP o. p. s., č. j. 448/05.

[33] KYSELÝ, R., 2002: Zvířecí kosti (12.–13. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999), Archaeologica Pragensia 16, 189–196.

[34] KYSELÝ, R., 2002a: Archeozoologický rozbor osteologického materiálu ze sondy 15 (1. polovina 17. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999), Archaeologica Pragensia 16, 197–215.

[35] KYSELÝ, R., 2004: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Zlenice (15. století), CB 9, 171–176.

[36] LEEDER, C., 1873: Beiträge zur Geschichte von Arnau II. Prag.

[37] LISSEK, P., 2005: Středověká sladovna z Jenišova Újezdu, nepubl. rkp., ulož v archivu ÚAPP SZ Čech v Mostě.

[38] LORENC, V., 1973: Nové Město pražské. Praha.

[39] LYMAN, R. L., 1994: Vertebrate Taphonomy. Cambridge.

[40] MARCIN Z URZĘDOWA, 1595: Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół y drzew rozmaitych, y innych rzeczy do lekarztw należących. Księgi dwoie… Kraków.

[41] MEDUNA, P., 2002: Výzkum zaniklého dvora Hrnčíře, k. ú. Jenišův Újezd. In: Sborník Drahomíru Kouteckému, 153–161. Most.

[42] MUK, J.–EBEL, M., 1992: K významu archivního bádání pro hodnocení památky II, sladovna v Žatci č. p. 356, ZPP 3, 1–3.

[43] OLMEROVÁ, H., 1981: Praha 1-Nové Město, Charvátova, Purkyňova, Spálená ul., Pražský sborník historický 13, 174–178.

[44] OLMEROVÁ, H., 1983: Nález středověkého pivovarského zařízení na Novém Městě, Staletá Praha 13, 211–217.

[45] PAŘEZ, J., 2009: Návrh historické rešerše pro určení stavebního vývoje na ploše ZAV (Copa) v poloze předlokačního osídlení bývalého Újezdu u sv. Martina, nepubl. rkp. ulož. v archivu archeologického odboru NPÚ ÚOP v hlavním městě Praze.

[46] PETŘÍČKOVÁ, J., 1998: Osteologické nálezy z Karlštejna, okr. Beroun, Archeologie ve středních Čechách 2, 415–424.

[47] PETŘÍČKOVÁ, J., 2002: Analýza osteologického materiálu – Most, č. p. 226, 167–180. In: Archeologie středověkého domu v Mostě (č. p. 226) – The archaeology of a medieval house (No. 226) in Most. Mediaevalia Archeologica 4 (Klápště, J., ed.), 167–180. Praha.

[48] RICHTER, J., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[49] SARTORIO, 1616: Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker, Som ere, om Brygning, Bagning, Kogen, Brændevijn oc Miød at bere-de, saare nytteligt vdi Husz holdning. Som tilforn icke paa vort Danske Sprock vdi Tryck er vdgaaen. Kopenhaga.

[50] SELMI WALLISOVÁ, M., 2006: Výzkum v ulici Na Slupi. In: Výroční zpráva 2005 – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, 72–76. Praha.

[51] SPICZYŃSKI, H., 1542: O ziołach tutecznych y zamorskich y o mocy ich, a ktemu księgi lekarskie, wedle regestru niżej napisanego wszem wielmi użiteczne. Kraków.

[52] STANĚK, J., 1984: Blahoslavený sládek. Praha.

[53] STIKA, H. P., 2011: Early Iron Age and Late Mediaeval malt finds from Germany attempts at reconstruction of early Celtic brewing and the taste of Celtic beer, Archaeological and Anthropological Sciences, Volume 3, Number 1, 41–48. | DOI 10.1007/s12520-010-0049-5

[54] SŮVOVÁ, Z., 2010: Zvířecí kosti. pp. 336–345 In: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty (Nováček, K., ed.). Plzeň.

[55] SŮVOVÁ, Z.–ZATLOUKAL, R., 2007: Archeozoologické nálezy z malého dvora u dómu sv. Václava v Olomouci. sladů z vrcholného středověku až novověku. In: Ve službách archeologie 2007/2 (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 53–59. Brno.

[56] SYRENIUSZ, S., 1613: Zielnik, herbarzem z ięzyka łacińskiego zowią. To iest opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków y mocy ziół wszelakich, drzew, krzewów y korzenia... Kraków.

[57] TOMEK, V. V., 1855: Dějepis města Prahy I. Praha.

[58] TOMEK, V. V., 1865: Základy starého místopisu pražského I–II. Praha.

[59] TOMEK, V. V., 1872: Základy starého místopisu pražského II. Praha.

[60] TRYML, M., 1998: Předlokační osídlení Nového Města a Vyšehradu z pohledu archeologa. In: Baťková, R. a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, 11–15. Praha.

[61] TRYML, M.–WALLISOVÁ, M., 1995: Praha 1-Nové Město, Pštrossova ul. č. p. 192/II a 193/II. In: Dragoun, Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze 1992–1994, Pražský sborník historický 28, 248–249. Praha.

[62] VLČEK, P., 1996: Umělecké památky Prahy. Praha.

[63] WALLISOVÁ, M., 1998: Nejstarší dějiny Opatovic v písemných a archeologických pramenech, Documenta pragensia 17, 37–42.