Hesychius on Καρνησσόπολις and Τρίτ[τ]α

Název: Hesychius on Καρνησσόπολις and Τρίτ[τ]α
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. [33]-43
Rozsah
[33]-43
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper deals with two geographical glosses transmitted by Hesychius of Alexandria: Καρνησσόπολις · Λύκτος ἡ Κρητικὴ οὕτως ἐκαλεῖτο (HAL κ-840) and Τρίτ[τ]α · οὕτως ἡ Κνωσσὸς ὠνομάζετο (HAL τ-1434). It is suggested that Καρνησσόπολις and Τρίτ[τ]α cannot be identified with Lyctus and Knossos, respectively. Both of the place-names under discussion refer to separate settlements, strongly connected with the capital cities. The toponym Καρνησσόπολις should be identified with an ancient town located by the village of Κανασός (< Doric Greek *Καρνᾱσός) near Gonies, i.e. about 8 km north-east of the ancient city of Lyctus. The toponym Τρίτ[τ]α, attested as ti-ri-to in Linear B texts from Knossos, could refer to an ancient settlement with the sanctuary of Athena Tritogeneia, located near the modern village of Astritsi (Mod. Gk. Αστρίτσι), i.e. about 9 km south of Knossos.
Reference
[1] Astour, M. C. (1966). Aegean Place-Names in an Egyptian Inscription. American Journal of Archaeology, 70, 313–317. | DOI 10.2307/502320

[2] Aura Jorro, F. (1993). Diccionario micénico (Vol. II). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

[3] Autenrieth, G. (1887). Wörterbuch zu den Homerischen Gedichten. Leipzig: B. G. Teubner.

[4] Beekes, R. (2010). Etymological Dictionary of Greek (Vol. I–II). Leiden-Boston: Brill.

[5] Benseler, G. E. (1911). Wörterbuch der griechischen Eigennamen. Braunschweig: Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

[6] Bieleckij, A. (1981). The Oronyms of Greece. In K. Rymut (Ed.), Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences. Cracow, August 21–25, 1978 (Vol. I, pp. 187–196). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Ossolineum, The Publishing House of the Polish Academy of Sciences.

[7] Bile, M. (1988). Le dialecte crétois ancient. Paris: Libraire Orientaliste Paul Geuthner.

[8] Blumenthal, A. von (1937). Bericht über die Aufgaben der Erforschung altgriechischer Ortsnamen. Zeitschrift für Ortsnamenforschung, 13, 139–168.

[9] Brause, J. (1909). Lautlehre der kretischen Dialekte. Halle a. S.: Max Niemeyer.

[10] Brown, R. A. (1985). Evidence for Pre-Greek Speech on Crete from Greek Alphabetic Sources. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.

[11] Buck, C. D. (2009). The Greek Dialects: Grammar: Selected Inscriptions, Glossary. Bristol: Bristol University Press.

[12] Chadwick, J. (1969). Greek and Pre-Greek. Transactions of the Philological Society, 68(1), 80–98. | DOI 10.1111/j.1467-968X.1969.tb01265.x

[13] Chadwick, J. (1973). Relations between Knossos and the Rest of Crete at the Time of the Linear B Tablets. In Proceedings of the Third International Cretological Congress (Rethymnon, 18–23 September, 1971) (Vol. I., pp. 39–45). Athens: University of Crete.

[14] Chaniotis, A. (1996a). Bemerkungen zum Kalender kretischer Städte in Hellenistischer Zeit. Τεκμήρια, 2, 16–41. | DOI 10.12681/tekmeria.106

[15] Chaniotis, A. (1996b). Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

[16] Chantraine, P. (1970). Dictionnaire étymologique de la langue grecque: Histoire des mots (Vol. II). Paris: Éditions Klincksieck.

[17] Cousin, G. (1904). De urbibus quarum nominibus vocabulum πόλις finem faciebat. Nanceii: Berger-Levrault et Sodales.

[18] Davaras, K. (1972). Die Statue aus Astritsi: Ein Beitrag zur dädalischen Kunst auf Kreta und zu den Anfängen der griechischen Plastik (8. Beiheft zur "Antike Kunst"). Bern: Francke Verlag.

[19] Detorakis, T. E. (1994). History of Crete. Iraklion: by the author.

[20] Edel, E. (1966). Die Ortsnamenlisten aus dem Totentempel Amenophis III (Bonner Biblische Beiträge 25). Bonn: Hanstein.

[21] Faraklas, N. (Ed.). (1998). Οι επικράτειες των αρχαίων πόλεων της Κρήτης (Seira Rithymna 6). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιo Kρήτης.

[22] Faure, P. (1958). Spéléologie et topographie crétoises. Bulletin de Correspondence Hellénique, 82, 495–515. | DOI 10.3406/bch.1958.2353

[23] Faure, P. (1967). Toponymes préhelléniques dans la Crète moderne. Kadmos, 6, 41–79. | DOI 10.1515/kadm.1967.6.1.41

[24] Faure, P. (1984a). Hydronymes crétois. Κρητολογία, 10, 30–61.

[25] Faure, P. (1984b). Hydronymes de la Crète Antique. Ονόματα, 9, 26–32.

[26] Faure, P. (1989). Recherches de toponymie crétoise: Opera selecta. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.

[27] Fick, A. (1905). Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechenlands. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.

[28] Frazer, J. G. (1898). Pausanias's Description of Greece (Vol. I: Translation). London: Macmillan and Co.

[29] Frisk, H. (1960). Griechisches etymologisches Wörterbuch. B. I. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

[30] Gębura, K. (1996). Menologia Graeca. Studium nazw miesięcy greckich. Siedlce: Wydawnictwa Uczelniane WSRP w Siedlcach.

[31] Guarducci, M. (Ed.). (1935). Inscriptiones Creticae: opera et consilio Friderici Halbherr collectae (Vol. I, Tituli Cretae Mediae praeter Gortynios). Romae: La Libreria dello Stato.

[32] Guarducci, M. (1945). Note sul calendario cretese. Epigraphica: Rivista Italiana di Epigrafia, 7, 72–87.

[33] Haley, J. B., & Blegen, C. W. (1928). The Coming of Greeks: The Geographical Distribution of Prehistoric Remains in Greece. American Journal of Archaeology, 32, 141–159. | DOI 10.2307/497578

[34] Hart, G. R. 1965. The Grouping of Place-Names in the Knossos Tablets. Mnemosyne, 18(1), 1–28. | DOI 10.1163/156852565X00016

[35] Huxley, G. L. (1961). Crete and the Luvians. Oxford: V. Baxter.

[36] Ikonomakis, N. E. (1984). Το υδραγωγείο της Λύκτου. Λύκτος, 1, 66–99.

[37] Jones, W. H. S., & Ormerod, H. A. (1926). Pausanias, Description of Greece, in six volumes (Vol. II, Books III–V). London: William Heinemann – New York: G. P. Putnam's Sons.

[38] Kaczyńska, E. (2000a). Głos w sprawie Karnessopolis. In J. Axer (Ed.), Grecja mykeńska a Grecja klasyczna (Acta Societatis Philologae Polonorum 6, pp. 9–15). Warszawa-Olsztyn: Katedra Historii Starożytnej i Kultury Antycznej Instytutu Historii UWM w Olsztynie, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

[39] Kaczyńska, E. (2000b). Równina Omfalijska w kallimachejskim Hymnie na Dzeusa (w. 42–45). Eos, 87(1), 101–111.

[40] Kaczyńska, E. (2001). Remarks on the Mycenaean Name of Lyktos. Do-so-mo, 3, 5–9.

[41] Kaczyńska, E. (2004). Cretan Ma-sa / Malla as a Cult Place in the Mycenaean Times. Creta Antica, 5, 97–105.

[42] Kaczyńska, E. (2014). A Newly Identified Cretan Gloss (βάριον). Graeco-Latina Brunensia, 19(1), 61–69.

[43] Kazanskij, N. N. (2009). К этимологии эпитета Аполлона Καρνεῖος [Apollo's Epithet Καρνεῖος: An Etymology]. In N. A. Bondarenko, & N. N. Kazanskij (Eds.), Индоевропейское языкознание и классическая филология – XIII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского, 22–24 июня 2009 г. (Indo-European Linguistics and Classical Philology 13, pp. 221–228). Санкт-Петербург (Sankt-Peterburg): Наука (Nauka).

[44] Latte, K. (Ed.). (1966). Hesychii Alexandrini Lexicon (Vol. II). Hauniae: Ejnar Munksgaard.

[45] Liddell, H. G., & Scott, R. (1996). A Greek-English Lexicon (With a revised supplement). Oxford: Clarendon Press.

[46] Mariani, L. (1895). Antichitá cretesi. Monumenti Antichi, 6, 153–348.

[47] McArthur, J. K. (1981). The Textual Evidence for Location of Place-Names in the Knossos Tablets. Minos, 17(1), 147–210.

[48] McArthur, J. K. (1985). The Place-names of the Knossos Tablets (Anexo a Minos, Vol. XIX). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

[49] Montanari, F. (2003). Vocabulario della lingua greca. Milano: Loescher Editore.

[50] Newmark, L. (1999). Albanian-English Dictionary. Oxford: Oxford University Press.

[51] Nilsson, M. P. (1941). Geschichte der griechischen Religion (Band 1: Die Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft). München: Verlag C. H. Beck.

[52] Otkupščikov, J. V. (1973). Балкано-малоазийские топонимические изоглоссы. In Балканское языкознание (pp. 5–29). Москва: Издательство «Наука» (reprinted in Otkupščikov 2001: pp. 171–191).

[53] Otkupščikov, J. V. (1983). Догреческие -ss-топонимы и антропонимы. In Славянское и балканское языкознание: Проблемы языковых контактов (pp. 61–66). Москва (Moskva): Издательство «Наука» (Izdateljstvo Nauka) (reprinted in Otkupščikov 2001: 196–202).

[54] Otkupščikov, J. V. (1988). Догреческий субстрат. У истоков европейской цивилизации. Ленинград (Leningrad): Издательство Ленинградского Университета (Izdateljstvo Legingradskogo Universiteta).

[55] Otkupščikov, J. V. (2001). Opera philologica minora (Античная литература, языкознание). Санкт-Петербург (Sankt-Peterburg): Издательство «Наука» (Izdateljstvo Nauka).

[56] Perlman, P. (2004). Crete. In M. H. Hansen, & T. H. Nielsen (Eds.), An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation conducted by the Copenhagen Polis Centre for Danish National Research Foundation (pp. 1144–1195). Oxford: Oxford University Press.

[57] Puhvel, J. (1997). Hittite Etymological Dictionary (Vol. IV). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

[58] Sanders, I. F. (1982). Roman Crete. An Archaeological Survey and Gazetteer of Late Hellenistic, Roman and Early Byzantine Crete. Warminster: Aris & Phillips Ltd.

[59] Schmidt, M. (Ed.). (1862). Hesychii Alexandrini Lexicon (Vol. IV, Pars I). Ienae: sumptibus Frederici Maukii.

[60] Sergent, B. (1975). La liste de Kom el-Hetan et le Péloponnèse. Minos, 17, 126–173.

[61] Spanakis, S. G. (1993). Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων (Vol. II). Ηράκλειο: Γραφικές Τέχνες Γ. Δετοράκης.

[62] Stella, L. A. (1981). Importanza della lista toponomastica egea di Tebe egizia per la cronologia delle tavolette Cnossie in LB e per la storia della conquista micenea di Creta. In Πεπραγμένα του Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο, 29 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 1976) (Vol. I, pp. 600–605). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης.

[63] Symeonidis, C. P. (2010). Ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυμίων (Vol. II). Λευκωσία–Θεσσαλονίκη: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου.

[64] Symeonidis, C. P. (2015). Εισαγωγή στην ελληνική ονοματολογία. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη A.E.

[65] Taracha, P. (1999). Hethitologische Miszellen. Archív Orientální, 67, 671–681.

[66] Vasilakis, A. T. (1998). Το Κρητικό λεξιλόγιο. Ηράκλειο Κρήτης: the author.

[67] Vasilakis, A. T. (2000). The 147 Cities of Ancient Crete. Herakleion: Kairatos Editions.

[68] Ventris, M., & Chadwick, J. (1973). Documents in Mycenaean Texts (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

[69] Wilson, A. L. (1977). The Place-Names in the Linear B Tablets from Knossos: Some Preliminary Considerations. Minos, 16, 67–125.

[70] Witczak, K. T., & Kaczyńska, E. (2000). Studia nad religią kreteńską w epoce mykeńskiej. Olsztyn: Zakład Historii Starożytnej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

[71] Witczak, K. T. (1994). An Egyptian Itinerary of the Aegean Sea from 14th Century BC. Živa Antika, 44(1–2), 65–71.

[72] Witczak, K. T. (1995). Egipski periplus Morza Egejskiego z czternastego stulecia p.n.e. In J. Rostropowicz (Ed.), Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian (pp. 13–23). Opole: Uniwersytet Opolski.