Jantar a komunikace v raně středověkých Čechách

Název: Jantar a komunikace v raně středověkých Čechách
Variantní název:
  • Bernstein und Kommunikationen im Frühmittelalterlichen Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 223-[231]
Rozsah
223-[231]
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BLÁHA, J., 1984: Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí. Příspěvek k postavení Olomouce v 10. století - Frühmittelalterliche Siedlung in Olomouc (Olmütz) und Anfänge der Handwerksproduktion und des Handels in der Vorburg, Archaeologia historica 9/84, Brno, 133-146.

[2] BUBENÍK, J., 1988: Slovanské osídlení středního Poohří - Die slawische Besiedlung im Einzugsgebiet der mittleren Ohře, Praha.

[3] BUKOWSKA-GEDIGOWA, J., 1984: Wyroby bursztynowe z Opola-Ostrówka, in: Studia nad kultura wczesnopolskego Opola - Militaria, Wyroby bursztynowe, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdaňsk, 131-151.

[4] FRAQUET, H., 1990: Amber - Jantar, Moskva (1. vyd. 1987).

[5] JUSTOVÁ, J., 1977: Nálezy blatnicko-mikulčického stylu na území zlického kmenového knížectví - Funde des Blatnica-Mikulčicer Stillhorizonts aus dem Stammesgebiet der Zličanen, Archeologické rozhledy 29, 492-504, 599.

[6] JUSTOVÁ, J., 1985: Libice n. Cidlinou, Výzkumy v Čechách (BZO) 1982-1983, Praha, 856.

[7] JUSTOVÁ, J,. 1990: Archeologický výzkum na předhradí slovanského hradiště v Libici nad Cidlinou a v jeho zázemí vletech 1985-1989 (Předběžná zpráva) - Archäologische Ausgrabungen im Bereich der Vorburg des slawischen Burgwalls in Libice nad Cidlinou sowie in dessen Hinterland in den Jahren 1985-1989 (Vorläufiger Bericht), Archeologické rozhledy 42, 661-673.

[8] KOSMAS: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, Hrsg. von B. Bretholz, MGH SRG NS II, Berlin 1923.

[9] KOŠNAR, L., 1991: Ke vztahům mezi vikinským a západoslovanským prostředím - Zu den Beziehungen zwischen dem wikingischen und westslawischen Milieu, Praehistorica XVIII, Varia archaeologica 5, 25-84.

[10] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1970: Jantar v nálezech hradištní doby v Čechách - Burgwallzeitliche Bernsteinfunde in Böhmen, Sborník Národního muzea v Praze, 24, 105-117.

[11] LEWICKI, T., 1884: Les sources arabes concernant l'ambre jaune de la Baltigue, Archeologia Polona 23, 121-139.

[12] LUTOVSKÝ, M., 1996: Kolínský knížecí hrob: ad fontes - Fürstengrab von Kolín: ad fontes, Sborník Národního muzea - Řada A - Historie 48, 1994, 37-76.

[13] MEDUNA, P., 1993: Cesty ve středověku - středověk v cestách - Medieval roads - a journay into the Middle Ages, Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, Památky archeologické - Supplementum 2, 108-116.

[14] MYŚLINSKI, K., 1993: Polska wobec Slowian Polabskich do konca wieku XII., Lublin.

[15] SLABINA, M., 1977: Praha 10-Hostivař, In: Archeologický výzkum na území hlavního města Prahy v r. 1973, Pražský sborník historický 10, 218-219.

[16] SLÁMA, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter, I. Katalog der Grabfunde, Praehistorica 5, Praha.

[17] SREBRODOĽSKIJ, B. I., 1988: Mir jantarja - (The World of Amber), Kijev.

[18] SVOBODA, B., 1965: Čechy v době stěhování národů - Böhmen in der Völkerwanderungszeit, Praha.

[19] ŠALDOVÁ, V., 1982: Kostrové hroby z doby laténské a stěhováni národů v Hradeníně, Archeol. rozhledy 34, 257 an.

[20] ŠOLLE, M., 1959: Knížecí pohřebiště na Staré Kouřimi - Fürstliche Bestattungsstätte in Stará Kouřim, Památky archeologické 50, 353-506.

[21] TOMKOVÁ, K., v tisku: Bernstein in frühmittelalterlichen Böhmen, Památky archeologické.

[22] TOVORNIK, V., 1986: Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Gusen und Auhof bei Perg in Oberösterreich, Teil 2, Auhof bei Perg. Archaeologia Austriaca 70, 413-484.

[23] TUREK, R., 1946a: Slavníkova Libice. Praha.

[24] TUREK, R., 1946b: Slovanské mohyly u Pňovic, Památky archeologické 32, 1939/1946, 105-122.

[25] TUREK, R., 1976: Libice. Pohřebiště na vnitřním hradisku. - Libice. Das Gräberfeld im inneren Burgwallareal, Sborník Národního muzea, Řada A - Historie 30, 249-316.

[26] TUREK, R., 1978: Libice. Hroby na libickém vnitřním hradisku. Libice/Cidlina. Gräber im inneren Burgwallareal, Sborník Národního muzea. Řada A - Historie 32, 1-152.

[27] ZÁPOTOCKÝ, M., 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku - Die slawische Besiedlung in der Litoměřicer Gegend, Památky archeologické 56, 205-301.

[28] ZEMAN, J., 1990: Pohřebiště z doby stěhování národů - Gräberfelder aus der Völkerwanderungszeit, in: Lochenice. Z archeologických výzkumů na katastru obce, Praehistorica XVI, 69-101.