K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši (jednopriestorový kamenný dom)

Název: K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši (jednopriestorový kamenný dom)
Variantní název:
  • Zu den Anfängen des mittelalterlichen Bürgerhauses auf dem Gebiet von Spiš (Zips)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 267-281
Rozsah
267-281
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČAPLOVIČ, D.-JAVORSKÝ, F., 1990: Najnovšie poznatky o vývoji středověkého dědinského domu na Spiši. In: Nové obzory 31, Košice, 69-122.

[2] DONAT, P., 1996: Zum ständischen Hausbau des Hochmittelalters in Mittel und Süddeutschland. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa. Památky archeologické - Supplementum 6, ed. Brachmann, H. J.-Klápště, J., Praha, 28-39.

[3] JAVORSKÝ, F., 1991: Stredoveká Levoča pred príchodom Majstra Pavla. In: Majster Pavol z Levoče. Život, dielo, doba (zborník referátov zo seminára). Zost. Novotná, M., Košice-Levoča, 81-99.

[4] FIALA, A.-VALLAŠEK, A., 1973: Neznáma budova mýtnej stanice v Spišskom Podhradí. Vlastivedný časopis XXII, č. 1, 40-41.

[5] FIALA, A.-VALLAŠEK, A.-LUKÁČ. G., 1988: Spišský hrad. Martin.

[6] HABERLANDOVÁ, H., 1979: Ul. SNP 6, Spišské Podhradie. Nálezová správa pamiatkového výskumu, archív Pamiatkového úradu, Bratislava, inv. č. T 55363/a.

[7] HABERLANDOVÁ, H., 1985: Levoča, Mierové námestie č. 37, meštiansky dom. Pamiatky a príroda 15, 1985, č. 3, 24.

[8] HORÁKOVÁ, V., 1985: Levoča, Košická ulica č. 16, meštiansky dom. Pamiatky a príroda 15, 1985, č. 5, 23.

[9] KRESÁNEK, P., 1985a: Levoča, Mierové námestie č. 11, meštiansky dom. Pamiatky a príroda 15, 1985, č. 1, 22.

[10] KRESÁNEK, P., 1985b: Levoča, Mierové námestie č. 26, meštiansky dom. Pamiatky a príroda 15, 1985, č. 2, 21.

[11] KRESÁNEK, P., 1985c: Levoča, Hiezdoslavova č. 22, meštiansky dom. Pamiatky a príroda 15, 1985, č. 5, 22.

[12] KRIŽANOVÁ, E., 1969: Vývoj sídelných celkov v Spišskom Podhradí. In: Monumentorum tutela 4, Bratislava, 319-347.

[13] MENCL, V., 1965: Vzťahy východného Slovenska ku gotike sliezsko-poľskej vetvy. In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska, Bratislava, 25-51.

[14] MENCLOVÁ, D., 1957: Spišský hrad. Bratislava.

[15] MUK, J., 1982: Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku. Archaeologia historica 7, 473-482.

[16] ORIŠKO, Š., 1978: Mierové námestie č. 25, Levoča. Nálezová správa pamiatkového výskumu, archív Pamiatkového úradu, Bratislava, inv. č. T 1812.

[17] ORIŠKO, Š., 1984: Spišská Kapitula, kanonický dom č. 5 (578). Pamiatky a príroda 13, 1984, č. 3, 24.

[18] ORIŠKO, Š., 1985: Levoča, Mierové námestie č. 25, meštiansky dom. Pamiatky a príroda 15, 1985, č. 2, 22

[19] PUŠKÁROVÁ, B.-PUŠKÁR, I., 1977: Spišská Sobota. Pamiatková rezervácia. Bratislava.

[20] RÖTTING, H., 1996: Das ostsächsische Doppelhaus des hohen Mittelalters im archäologisch-rechtshistorischen Befund von Braunschweig. In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa. Památky archeologické - Supplementum 6, ed. Brachmann, H. J.-Klápště, J., Praha, 40-54.

[21] SÚPIS, 1990: Súpis pamiatkových výskumov vykonaných v Projektovom ústave kultúry Bratislava v rokoch 1975-1989. Bratislava.

[22] VAŘEKA, J., 1974: Kulturní vztahy v lidovém stavitelství slovenských Karpat se zřetelem k bývalé německé diaspoře. In: Ľudové staviteľstvo v karpatskej oblasti. Zost. Mjartan, J., Bratislava, 57-75.

[23] URBANOVÁ, N., 2003: Základy stredovekých miest - urbanistická štruktúra. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Gotika. Katalóg výstavy, zost. Buran, D., Slovenská národná galéria, Bratislava, 71-85.

[24] ŽÁRY, J., 1986: Dvojloďové kostely na Spiši. Bratislava.