Poľnohospodárke náradie v stredoveku z pohľadu českej a slovenskej archeológie : vývojové tendencie a perspektívy ďalšieho výskumu

Název: Poľnohospodárke náradie v stredoveku z pohľadu českej a slovenskej archeológie : vývojové tendencie a perspektívy ďalšieho výskumu
Variantní název
Farming tools in the Middle Ages through the prism of Czech and Slovak archaeology : development trends and perspectives of further research
Landwirtschaftliche Geräte im Mittelalter aus Sicht der tschechischen und slowakischen Archäologie : Entwicklungstendenzen und Perspektiven der weiteren Forschung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 907-923
Rozsah
907-923
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Abstrakt(y)
Pestovanie kultúrnych plodín, zmeny v poľnohospodárskych systémoch, vývoj poľnohospodárskeho náradia, inovácie v chove zvierat – to sú významné činitele, ktoré ovplyvňovali chod stredovekej spoločnosti. Napriek tejto skutočnosti problematika stredovekého poľnohospodárstva v minulosti nepatrila k preferovaným témam v československej archeológii. Zámerom príspevku je informovať o vývoji výskumu stredovekého poľnohospodárstva so zameraním na poľnohospodárske náradie v réžii česko-slovenskej archeológie. Príspevok má ponúknuť prierez bádania o danej téme od počiatkov záujmu o stredoveké poľnohospodárske náradie až po dnešné prístupy k danej problematike. Ďalším zámerom tohto príspevku je poukázať na celoživotný záujem a doposiaľ neprekonanú prácu Magdaleny Beranovej v oblasti výskumu stredovekého poľnohospodárstva.
The cultivation of culture crops, changes in farming systems, the development of farming tools, innovations in the breeding of animals – all these played a crucial part in the run of medieval society. Nonetheless, the issues of medieval farming were not among the priorities of Czechoslovak archaeology in the past. The article seeks to bring information about the development of research into medieval farming, with emphasis on farming tools as addressed by Czechoslovak archaeology. The contribution presents an overview of research into the subject, from the onset of interest in medieval farming tools to the current approaches to it, and points out the lifelong interest and unparalleled work of the researcher Magdalena Beranová in the field of medieval farming.
Jazyk shrnutí
Note
  • Práca vznikla v rámci projektu 2/0037/17 agentúry VEGA "Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách".
  • Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Förderprojektes 2/0037/17 der Agentur VEGA "Die Rolle der Sachkultur bei der Ausformung ökonomischer, sozialer und interethnischer Beziehungen in mittelalterlichen Kommunitäten".
Reference
[1] BARTOŠKOVÁ, A., 1986: Slovanské depoty železných předmětů v Československu. Praha 1986.

[2] BELCREDI, L., 1983: Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých stredověkých osadách – Landwirtschaftliches und handwerkliches Gerät aus Ortswüstungen, AH 8, 411–422.

[3] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu ve středověké osadě. Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec – Die Verwendung von Metall in mittelalterlichen Siedlungen: Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen in der MOW Bystřec, AH 13, 459–485.

[4] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterlicher metallischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[5] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975–2005. Brno.

[6] BELÉNYESY, M., 1957: Középkori mezőgazdaság-történetünk kutatási módszereiről, Agrártörténeti tanulmányok 1, 9–10.

[7] BENČIČ, D., 2012: Poľnohospodárske náradie v nálezovom fonde slovenských hradov. Nepublikovaná bakalárska práca, Katedra archeológie FF UKO Bratislava.

[8] BENKOVÁ, E., 2015: Rastlinná produkcia vo včasnom stredoveku na Slovensku v písomných prameňoch. In: Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku (Borzová, Z., ed.), 47–60. Nitra.

[9] BEŇUŠ, R.–MASNICOVÁ, S., 2015: Možnosť rekonštrukcie fyzickej aktivity na základe analýzy kostrových pozostatkov s prihliadnutím na poľnohospodárstvo (na príklade dvoch devínskych populácií zo včasného stredoveku). In: Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku (Borzová, Z., ed.), 61–81. Nitra.

[10] BERANOVÁ, M., 1957: Slovanské žňové nástroje v 6.–12. století, PA XLVIII, 99–117.

[11] BERANOVÁ, M., 1958: Počátek pluhu na československém území, AR X, 324–330.

[12] BERANOVÁ, M., 1963: Pravěké žernovy v Československu. In: Vznik a počátky Slovanů 4, 181–219. Praha.

[13] BERANOVÁ, M., 1966: The raising of domestic animals among Slavs in Early Middle Ages according to archaeological sources. In: Vznik a počátky Slovanů 6, 153–196. Praha.

[14] BERANOVÁ, M., 1967: Hradištní nůžky v Československu, PA LVIII, 571–579.

[15] BERANOVÁ, M., 1968: Hromadný nález orebního nářadí ze Smolnice a problematika oradla v Čechách v době hradištní, PA LIX, 519–542.

[16] BERANOVÁ, M., 1969: Evropské zemědělství v archeologii. Praha.

[17] BERANOVÁ, M., 1970: Nejstarší slovanské podkovy a počátek novodobého zápřahu koní, SbNM XXIV, 15–19.

[18] BERANOVÁ, M., 1971: Středověká kosa z Bradla, AR XXIII, 63–68.

[19] BERANOVÁ, M., 1972: Der Obst- und Weinbau bei den Slawen im frühen Mittelalter nach den archäologischen Quellen. In: Vznik a počátky Slovanů 7, 207–241. Praha.

[20] BERANOVÁ, M., 1973: Nejstarší nález řezací stolice na píci v Čechách, AR XXV, 388–391.

[21] BERANOVÁ, M., 1975: Zemědělská výroba v 11.–14. století na území Československa. Praha.

[22] BERANOVÁ, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[23] BERANOVÁ, M., 1980a: Způsob chovu dobytka u Slovanů v 6.–10. století. In: Slované 6.–10. století. Sborník referátů ze sympozia Břeclav-Pohansko 1978 (Dostál, B.–Vignatiová, J., edd.), 19–25. Brno.

[24] BERANOVÁ, M., 1986: Origins of agricultural production in the light of coordinated experiments. In: Archaeology in Bohemia 1981–1985, 307–324. Prague.

[25] BERANOVÁ, M., 1990: Slavic Scythes and Haymaking until the Beginning of the Fifteenth Century, Ethnologia Slavica 21, 129–166.

[26] BERANOVÁ, M., 1991: Slavic Harvest and Harvesting Implements until the Beginning of the 15th Century, Ethnologia Slavica 23, 7–36.

[27] BERANOVÁ, M., 1995: Die Ernte von unreifem Getreide im böhmischen Mittelalter. In: Res archeobotanicae, 17–24. Kiel.

[28] BERANOVÁ, M., 2000: Formy chovu dobytka v 11.–13. století. In: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, 17–20. Most.

[29] BERANOVÁ, M., 2005: Historie senoseče v Čechách podle archeologie, ASČ 9, 9–65.

[30] BERANOVÁ, M., 2006: Způsoby obdělávání polí od pravěku do středověku, ASČ 10, 11–110.

[31] BERANOVÁ, M.–HUML, V., 1970: Radlice z Vestce a některé problémy časně novověkého orebního nářadí v archeologických nálezech, AR XXII, 78–84.

[32] BERANOVÁ, M.–KUBAČÁK, A., 2010: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha.

[33] BERANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6.–12. století. Praha.

[34] BIALEKOVÁ, D., 1979: Orné a žatevné náradie zo slovanského hradiska v Pobedime, Agrikultúra 16, 5–25.

[35] BIALEKOVÁ, D., 2001: Železný česák z Pobedima. In: Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I/2000. Konference Pohansko 1999, 143–149. Brno.

[36] BORZOVÁ, Z., 2005: Poľnohospodárske náradia a nástroje v období 6.–12. storočia na území dnešného Slovenska. Nepublikovaná dizertačná práca, Katedra archeológie FF UKF v Nitre.

[37] BORZOVÁ, Z., 2006: Z. Borzová: Kosáky v hroboch z obdobia včasného stredoveku na Slovensku, SlArch LIV, 209–237.

[38] BORZOVÁ, Z., 2009: Žatva obilným kosákom z obdobia včasného stredoveku, SlArch LVII, 258–300.

[39] BORZOVÁ, Z., 2010: Rýľ v období včasného stredoveku a jeho využitie (nielen) v poľnohospodárstve, Studia historica Nitriensia 15, 13–31.

[40] BORZOVÁ, Z., 2015: K funkcii a spôsobu použitia nástrojov s tuľajkou vo včasnom stredoveku (nielen) v poľnohospodárstve. In: Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku (Borzová, Z., ed.), 83–107. Nitra.

[41] BORZOVÁ, Z., 2016: Poľnohospodárske náradie včasného stredoveku na Slovensku. Nitra.

[42] BORZOVÁ, Z. et al., 2015: Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku. Nitra.

[43] BORZOVÁ, Z.–PAŽINOVÁ, N., 2010: Vybrané problémy súčasného poľnohospodárstva v Sedmohradsku (prípadová štúdia z obce Bezid), Ethnologia actualis Slovaca 10, 169–187.

[44] BORZOVÁ, Z.–PIETA, K.–JAKUBČINOVÁ, M., v tlači: Bojná 3. Poľnohospodárske náradie z hradiska Valy a jeho zázemia.

[45] ČAPLOVIČ, D.–HAJNALOVÁ, E.–HANULIAK, M.–RUTTKAY, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky – Das mittelalterliche Dorf der Slowakei als Grundphänomen der feudalen Ökonomik, AH 10, 11–23.

[46] ČERVINKA, I. L., 1928: Slované na Moravě a říše velkomoravská. Brno.

[47] DEMO, M., et al., 2001: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra.

[48] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[49] DOSTÁL, B., 1976: Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.–10. století – Die Landwirtschaft auf dem Gebiet der heutigen ČSSR im 6.–10. Jahrhundert, AH 1, 9–26.

[50] DRESLER, P., 2016: Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti centra? Brno.

[51] DRESLER, P.–BERAN, V., 2019: Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi, PA CX, 237–306.

[52] DRESLEROVÁ, D.–VENCLOVÁ N., 2007: Železná výbava vesnické komunity (nejen) v době laténské, AVJČ 20, 347–356.

[53] EISNER, J., 1941: Ein Hortfund der älteren Burgwallzeit aus der Slowakei, Altböhmen u. Altmähren 1, 153–171.

[54] EISNER, J., 1939/1946: Sídliště ze starší doby hradištní v slovenském Pomoraví, PA XLII, 94–105.

[55] EISNER, J., 1948: Základy kovářství v době hradištní v Československu, Slavia Antiqua I, 367–396.

[56] EISNER, J., 1952: Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebiště. Bratislava.

[57] FILIP, J., 1949: Slovanské zemědělství v Československu, Český lid 4, 194–199.

[58] FROLEC, V., 1972: Das Rebmesser in den tschechischen Ländern. In: Vznik a počátky Slovanů 7, 243–275. Praha.

[59] GEISLER, M.–KOHOUTEK, J., 2014: Vysoké pole – Klášťov. Inventář hromadných nálezů železných předmětů a shrnutí terénních výzkumních sezon 2005–2007. Brno.

[60] GOGOVÁ, S., 2011: Archeológia a múzejná prezentácia. Nitra.

[61] HABOVŠTIAK, A., 1965: Poľnohospodárstvo na Slovensku v 9.–11. storočí. In: O počiatkoch slovenských dejín (Ratkoš, P., ed.), 55–80. Bratislava.

[62] HABOVŠTIAK, A., 1971: Hmotná kultúra stredovekých dedín vo svetle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku, Agrikultúra 10, 7–28.

[63] HABOVŠTIAK, A., 1977: Archeológia pre poznanie poľnohospodárstva na Slovensku v stredoveku, Vlastivedný časopis 26, 68–78.

[64] HAMPEL, J., 1880: A Nemzeti Múzeum régiségosztályának gyarapodása, Archaeologiai Értesítő 14, 33–38.

[65] HAMPEL, J., 1881: A Nemzeti Múzeum régiségosztályának gyarapodása, Archaeologiai Értesítő, I. kötet, 276–285.

[66] HAMPEL, J., 1882: A Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtár gyarapodása, Archaeologiai Értesítő 15, 60–78.

[67] HANULIAK, M., 2004: Predmety poľnohospodárskeho charakteru z veľkomoravských hrobov. In: Zborník na počesť Dariny Bialekovej (Fusek, G., ed.), 111–114. Nitra.

[68] HANULIAK, M., 2004a: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska. Nitra.

[69] HENNING, J., 1987: Südosteuropa zwischen Antike und Mittelalter. Schriften zur Ur- und Frühgeschichte 42. Berlin.

[70] HLAVATÁ, J., 2008: Hospodárske stratégie sídlisk v období včasného stredoveku na základe archeobotanickej analýzy a syntézy archeologických prameňov. Nepublikovaná diplomová práca, Katedra archeológie FF UKF v Nitre.

[71] HLAVATÁ, J., 2015: Archeobotanické nálezy rastlín a ich vypovedacia schopnosť vo vzťahu k poľnohospodárstvu včasného stredoveku. In: Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku (Borzová, Z., ed.), 9–44. Nitra.

[72] HLUBEK, F., 1846: Die Landwirtschaftslehre. Wien.

[73] HRAŠE, K. J., 1892: Nálezy ve tvrzce Batňovické u Úpice, PA XV, 287–292.

[74] HRDLIČKA, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1 na Klárově, AR XXIV, 644–663.

[75] HYLMANOVÁ, L., 2012: Hmotná kultura středověké usedlosti. Zaniklý Spindelbach v Krušných horách. Nepublikovaná bakalárska práca, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK.

[76] HYLMANOVÁ, L., 2016: Každodennost středověké venkovské usedlosti. Výpověď drobné hmotné kultury, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK.

[77] JIRÁSEK, J., 1968: Zemědělské nářadí poddanské usedlosti v našich zemích v době "zemědělské revoluce", VVM 20, 208–227.

[78] KALIČIAKOVÁ, Z., 2013: Hospodárske objekty ako doklad rastlinnej a živočíšnej produkcie v stredoveku na území Slovenska. Nepublikovaná diplomová práca, Katedra archeológie FF UKF v Nitre.

[79] KALOUSEK, F.–DOSTÁL, B.–VIGNATIOVÁ, J.–ŠIK, A., 1977–1978: Třetí pětiletí archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska (1969–1973), SPFFBU E 22–23, 155–175.

[80] KAVÁN, J., 1970: Hřeblovité nástroje a jejich problematika, Sborník ČSSA, 123–131.

[81] KLÁPŠTĚ, J.–SMETÁNKA, Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971–1981 – Archäologische Untersuchungen mittelalterlicher Dörfer Böhmens in den Jahren 1971—1981, AH 7, 11–31.

[82] KLÍMA, B.–PTÁČEK, L., 2006: K problematice raně středověkých srpů a opravám jejich čepelí. In: Ve službách archeologie VII (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 403–413. Brno.

[83] KLÍMA, B.–PTÁČEK, L.–STRÁNSKÝ, K., 2008: Srpy velkomoravského hradiště v Mikulčicích a jejich kovářské zpracování. In: Ve službách archeologie 1/08 (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 256–270. Brno.

[84] KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Praha.

[85] KOVÁČ, J., 2013: Hromadný nález železných predmetov z Bratislavského hradného vrchu, ZbSNM – Archeológia 23, 97–104.

[86] KOŘAN, J., 1946: Staré české železářství. Praha.

[87] KRAJÍC, R., 1984: Současný stav poznání hmotné kultury stredověké vesnice na Táborsku, Husitský Tábor 6–7, 47–82.

[88] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I, II. Praha.

[89] KRAMAŘÍK, J., 1959: Dřevěné rýče se železným okutím v českých zemích, Československá etnografie 7, 244–261.

[90] KRAMAŘÍK, J., 1960: Odpověď Leopoldu Schmidtovi, Československá etnografie 8, 208–209.

[91] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1970: Železné nástroje v slovansko-avarských hroboch, SbNM A XXIV, 99–104.

[92] KUDLÁČEK, J., 1965: O vzniku staroslovanského pluhu, ŠZ AÚ SAV 15, 107–166.

[93] KUDRNÁČ, J., 1960: Zemědělství starých Slovanů, Dějiny a současnost 2, 1–3.

[94] LONGAUEROVÁ, M.–KOCICH, J., 1993: Structure of the early-medieval steel sickles from Pobedim and Šebastovce. In: Actes du XIIe Congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques. Bratislava, 1–7 Septembre 1991, 254–259. Bratislava.

[95] LONGAUEROVÁ, M.–KOCICH, J.–LONGAUER, S., 1995: Porovnanie štruktúry kosákov z rôznych historických období, ŠZ AÚ SAV 31, 217–230.

[96] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Studie Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně XVII/1. Brno.

[97] MĚCHUROVÁ, Z., 2008: Jak se pracovalo na poli. Srovnání zemědělského nářadí ze zaniklých středověkých vsí s etnografickými sbírkami – Wie auf dem Feld gearbeitet wurde: Ein Vergleich zwischen den Ackerbaugeräten aus mittelalterlichen Ortswüstungen und ethnographischen Sammlungen, AH 33, 129–143.

[98] MĚCHUROVÁ, Z., 2016: Chvála středověké každodennosti. Pohled do archeologických sbírek objektivem Silvie Doleželové. Brno.

[99] MICHÁLEK, J.–LUTOVSKÝ, M., 2000: Hradec u Němětic. Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru. Strakonice – Praha.

[100] MUSIL, J., 2004: Experiment s replikami středověkého okovaného rýče, Rekonstrukce a experiment v archeologii 5, 223–232.

[101] MUSIL, J., 2004a: Nálezy kování dřevěných rýčů ve východních Čechách se zvláštním zřetelem ke Chrudimsku, Chrudimský vlastivědný sborník 8, 43–54.

[102] MUSIL, J., 2008: Nové nálezy kování dřevěných rýčů a lopat z východních Čech, ČSPS 116, 240–246.

[103] MÜLLER, R., 1982: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalai gyüjtemény 19. Zalaegerszeg.

[104] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag: zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[105] NEKUDA, V., 2002: Zemědělská usedlost ve středověké vesnici na Moravě. Brno.

[106] NIEDERLE, L., 1916: Nejstarší české pluhy, Národopisný věstník českoslovnský 11, 1–3.

[107] NIEDERLE, L., 1917: Příspěvek k poznání starého slovanského zemědělství, Národopisný věstník českoslovanský 12, 1–19.

[108] NIEDERLE, L., 1921: Slovanské starožitnosti. Život starých Slovanů. III/1. Praha.

[109] NIEDERLE, L., 1934: Slovanské starožitnosti. Praha.

[110] PETRÍK, J.–MIHOK, Ľ., 2004: Archeometalurgická analýza kosákov, Archaeologia technica 15, 28–31.

[111] PLEINER, R., 1959: Metallographische Untersuchungen von vor- und frühgeschichtlichen eisernen Gegenständen aus der Tschechoslowakei, Stahl und Eisen 79, 284–298.

[112] PLEINER, R., 1962: Staré evropské kovářství. Praha.

[113] PLEINER, R., 1965: Výroba zemědělských nástrojů na Velké Moravě. In: Velká Morava. Almanach, 130–133. Brno.

[114] PLEINER, R., 1967: Die Technologie des Schmiedes in der grossmährischen Kultur, SlArch XV, 77–135.

[115] PLEINER, R.–PLZÁK, F.–QUADRAT, O., 1956: Poznámky k výrobní technice staroslovanských čepelí, PA XLVII, 314–334.

[116] POLÁČEK, L., 2003: Landwirtschaftliche Geräte aus Mikulčice. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice V (Poláček, L., ed.), 591–707. Brno.

[117] POLLA, B., 1996: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin.

[118] REICHENBACH, K., 2004: Sicheln in mittelalterlichen Gräbern in der Slowakei, AH 29, 549–560.

[119] ŘÍHOVÁ, D., 1962: K počiatkom slovanských žatevných nástrojov na Slovensku, Agrikultúra 1, 6–14.

[120] SEDLÁČKOVÁ, H., 1977: Výzkum zaniklé středověké vesnice u Střihova, okr. Nymburk. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 274–276. Praha.

[121] SCHMIDT, L., 1957: Der randbeschlagene Holzspaten in Ostmitteleuropa, Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 3, 388–406.

[122] SLANÁ, A., 2017: Stredoveké žacie a zberové náradie v zbierkach Považského múzea v Žiline, Vlastivedný zborník Považia 28, 39–69.

[123] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 3. časť, Historica Carpatica 12, 211–275.

[124] SMETÁNKA, Z., 1956: Hrábě se železnými hřeby, Český lid 43, 268–270.

[125] SMETÁNKA, Z., 1965. Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury zemědělských osad X.–XV. století v Čechách, ČsČH 13, 239–268.

[126] SMETÁNKA, Z., 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha.

[127] STARÁ, M., 1956: K otázce vzniku orebního nářadí "sochy", Národopisný věstník českoslovanský XXXIII,

[128] 278–299.

[129] STARÁ, M., 1958: Nové příspěvky k otázkám staroslovanských oradel z hlediska Niederlových "Slovanských starožitností". In: Vznik a počátky Slovanů 2, 317–369. Praha.

[130] STARÁ, M., 1959: Soudobé způsoby studia slovanských oradel, Československá etnografie 7, 206–215.

[131] STEENSBERG, A., 1943: Ancient harvesting implements. København.

[132] ŠACH, F., 1961: Rádlo a pluh na území Československa 1. Nejstarší orební nářadí, Vědecké práce Zemědělského muzea 2, 23–155.

[133] ŠACH, F., 1962: K vývoji slovenského orebného nářadí na základě muzejních sbírek, Československá etnografie 10, 217–239.

[134] ŠACH, F., 1963: Soustava oradel Starého světa a zařazení nářadí z území Československa, Vědecké práce Zemědělského muzea 1963, 173–231.

[135] ŠACH, F., 1968: Počátky orebného nářadí v českých zemích (od pravěku do 15. století), Etnografický atlas 1, 141–144.

[136] ŠACH, F., 1977: Potažní zvířata v českých zemích v průběhu šesti století, Vědecké práce Zemědělského muzea 16, 91–120.

[137] ŠACH, F., 1977a: Rádlo a pluh na území Československa II. Nejstarší písemné a ikonografické doklady, Vědecké práce Zemědělského muzea 16, 91–120.

[138] ŠAUROVÁ, D., 1973: Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku, AR XXV, 336–339.

[139] TOČÍK, A., 1983: Veľkomoravský železný depot z Čeboviec, ŠZ AÚ SAV 20, 207–230.

[140] TURČAN, V., 2006: Depoty z Bojnej v zbierkach Archeologického múzea SNM. In: Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva (Pieta, K.–Ruttkay, A.–Ruttkay, M., edd.), 159–166. Nitra.

[141] TURČAN, V., 2012: Depoty z Bojnej a včasnostredoveké hromadné nálezy železných predmetov uložené v zbierkach SNM – Archeologického múzea. ZbSNM – Archeológia – Supplementum 6. Bratislava.

[142] VALAŠEKOVÁ, E., 2014: Nástroje k spracovaniu obilia v stredoveku na Slovensku. Nepublikovaná diplomová práca, Katedra archeológie FF UKF v Nitre.

[143] VALAŠEKOVÁ, E., 2015: Rotačné mlynčeky a ich úloha v poľnohospodárstve včasného stredoveku. In: Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku (Borzová, Z., ed.), 109–157. Nitra.

[144] VÁLKA, M., 2014: Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba. Brno.

[145] VEDRALOVÁ, L., 2009: Zemědělský rok ve středověké vesnici, nástroj v archeologických dokladech. Nepublikovaná diplomová práca, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK.

[146] VENDTOVÁ, V., 1964: Prehľad slovanských lokalít v Pobedime a okolí, ŠZ AÚ SAV 14, 161–173.

[147] VENDTOVÁ, V., 1969: Slovanské osídlenie Pobedima a okolia, SlArch XVII, 119–233.

[148] VIGNATIOVÁ, J., 1973: Počátky pěstování révy vinné ve světle archeologických nálezů. In: Vinohradnictví (Zemek, M. a kol.), 14–22. Brno.

[149] VÍCH, D., 2010: Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk, CB 12, 319–343.

[150] VYSLOUŽIL, P., 2010: Význam orby v archeologii. Nepublikovaná diplomová práca, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Brno.