Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť

Název: Frank Wollman – dramatický text ako intencionálna danosť
Variantní název:
  • Frank Wollman - dramatic text as an intentional given
Zdrojový dokument: Theatralia. 2021, roč. 24, č. 1, s. 240-254
Rozsah
240-254
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Frank Wollman sa v dvadsiatych rokoch 20. stor. popri svojej literárnovednej činnosti profiloval aj ako dramatik, ovplyvnený expresionizmom. Na začiatku protektorátu začal písať ako svoje "opus magnum" tragédiu Fridland, v ktorej sa snažil v konfrontácii s domácou (F. Zavřel) aj nemeckou dramatickou tradíciou (F. Schiller) rehabilitovať Albrechta z Valdštejna. Dramatický text chápal v duchu svojho tvaroslovného štrukturalizmu ako intencionálnu danosť vyjadrenú jazykom i esteticky diferencovanú. Aj keď Wollmanov boj o vydanie a scénické uvedenie Fridlanda zostal na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov pod vplyvom ideologického tlaku neúspešný, ide o zaujímavý pokus prepojiť vedecký diskurz s umeleckým textom, doplneným o teoretický úvod a záver.
Reference
[1] BERNÁTEK, Martin. 2016. Věda jako jednání: Pražský lingvistický kroužek, kulturní aktivismus a myšlení o divadle. Theatralia 19 (2016): 1: 9–36. | DOI 10.5817/TY2016-1-1

[2] ČERMÁK, Petr, Poeta CLAUDIO a Jan ČERMÁK. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Praha: Academia, 2012.

[3] dd [= DROZD, David]. 2018. Strukturalismus a divadlo. In Ondřej Sládek a kol. Slovník literárněvědného strukturalismu A–Ž. Praha/Brno: Host, 2018: 654–655.

[4] GRUND, Antonín. 1948. Osobnost Franka Wollmana. In Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Usp. Antonín Grund, Adolf Kellner a Jaroslav Kurz. Brno: Komenium, 1948: 49–53.

[5] CHVATÍK, Květoslav. 2001. Strukturální estetika. Brno: Host, 2001.

[6] INGARDEN, Roman. 1989. Umělecké dílo literární. Praha: Odeon, 1989.

[7] KOLDINSKÁ, Marie. 2008. Rebel versus mírotvorce. Proměny valdštejnského mýtu. Dějiny a současnost 30 (2008): 5: 14–16.

[8] MISTRÍK, Miloš. 1992. K problematike divadelného znaku. Slovenské divadlo 40 (1992): 1: 31.

[9] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948. Polákova Vznešenost přírody (Pokus o rozbor a vývojové zařadění básnické struktury). In Jan Mukařovský. Kapitoly z české poetiky. Díl druhý. K vývoji české poesie a prózy. Praha: Svoboda, 1948: 91–176 (pôvodne Sborník filologický 10, 1934).

[10] OSOLSOBĚ, Ivo. 1968. Danost tvarově intencionální aneb wollmanovské opáčko. Program Státního divadla v Brně 39 (1968): 15.

[11] OSOLSOBĚ, Ivo. 2002. Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie. Brno: Host, 2002.

[12] PÁNEK, Jaroslav: Proměny obrazu Albrechta z Valdštejna (Evropské téma v české perspektivě sedmi desetiletí: 1934–2007). In Eliška Fučíková a Ladislav Čepička (edd.). Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?. Praha: Academia, 2007: 23–37.

[13] POKORNÝ, Jaroslav. 1948–1949. Dramaturgie na II. Celostátní konferenci ROH – Svazu zaměstnanců umělecké a kulturní služby v Bratislavě 19. a 20. 11. 1949. Otázky divadla a filmu 4 (1948–1949): 1–2: 235–243.

[14] POPOVIČ, Anton: Umenie a veda v diele Franka Wollmana. Slovenské divadlo 11 (1963): 3: 452–453.

[15] REBITSCH, Robert. 2014. Valdštejn. Životopis mocnáře. České Budějovice: Veduta, 2014.

[16] SCHILLER, Friedrich. 1958. Spisy Friedricha Schillera. Svazek druhý (Valdštejn, Marie Stuartovna, Panna Orleánska). Prel. V. Šrámek. Praha: SNKLHU, 1958.

[17] STEJSKAL, Václav. 1951. Za vlasteneckou, marxisticko-leninskou literární vědu. Tvorba 20 (1951): 36: 866–869.

[18] STEJSKAL, Václav. 1952. Stalinovy články o jazykovědě a naše literární věda a kritika. Nový život 4 (1952): 2: 269–282.

[19] VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav v Praze, 1994.

[20] WOLLMAN, Frank. 1929. Nové směry literární vědy a eidografická methoda. In I. sjezd slovanských filologů v Praze 1929. These a poznámky k diskusi. Sekce č. 1. Praha, 1929 (nestránkované).

[21] WOLLMAN, Frank. 1930. Dramatika slovanského jihu. Praha: Slovanský ústav, 1930.

[22] WOLLMAN, Frank. 1935. Věda o slovesnosti. Její vývoj a poměr k sousedním vědám. Slovo a slovesnost 1 (1935): 4: 193–202.

[23] WOLLMAN, Frank. 1936. K methodologii srovnávací slovesnosti slovanské. Brno: A. Píša, 1936.

[24] WOLLMAN, Frank. 1939–1940. Poválečná česká dramatika. Slavia 17 (1939–1940): 1–2: 146–169.

[25] WOLLMAN, Frank. 1947–1948. Osud a tragická idea ve valdštejnské dramatice. Slavia 18 (1947–1948): 1–2: 226–246.

[26] WOLLMAN, Frank. 1948. Duch a celistvost slovanské slovesnosti. Praha: Slovanský ústav, 1948.

[27] WOLLMAN, Frank. 1949a. Dramatikovo přehodnocení historického Waldštejna. Slovesná věda 3 (1949): 1: 3–9.

[28] WOLLMAN, Frank. 1949b. Socialistický realismus jako kulturní epocha a styl umělecký. Slovesná věda 2 (1949): 2: 69–80.

[29] WOLLMAN, Frank. 1949c. Uvedení do methodologie literárněvědné a do theorie literatury. Brno: FF MU, 1949.

[30] WOLLMAN, Frank. 1950. Protikladná jednota obsahu a formy v slovesném tvaru. Slovesná věda 3 (1950): 5: 209–210.

[31] WOLLMAN, Frank. 1956. Za svobodu vědecké diskuse. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada literárněvědná (D). 5 (1956): 3: 117–127. Zasláno Novému životu. Resoluce z veřejného zasedání Katedry rusistiky, literární a divadelní vědy při filosofické fakultě v Brně. 1952. Nový život 4 (1952): 5: 799–800.

[32] ZÁVODSKÝ, Artur. 1969. Frank Wollman a divadlo. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada literárněvědná (D). 18 (1969): 16: 237–240.

[33] ZAVŘEL, František. 1940. Valdštýn. Drama o 5 dějstvích. Praha: Nakl. L. Mazáče, 1940.

[34] ZELENKA, Miloš. 2006. Komparativní metoda (Roman Ingarden a Frank Wollman). Przegłąd Humanistyczny 50 (2006): 5–6 (398–399): 135–147.

[35] ZELENKOVÁ, Anna. 2006. Bibliografia Franka Wollmana. In Hana Hlôšková a Anna Zelenková (edd.). Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, Česká asociace slavistů, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2006: 19–76.

[36] ZELENKOVÁ, Anna. 2016a. Historická osobnosť Albrechta z Valdštejna v dramatických stvárneniach Franka Wollmana a Františka Zavřela. Oleg Fedoszov, Agnieszka Janiec-Nyitrai a Z. Muchová (edd.). 60. let bohemistiky na ELTE. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2016: 383–391.

[37] ZELENKOVÁ, Anna. 2016b. Wollmanova dráma Fridland. Ideologické polemiky o dramatickom stvárnení valdštejnskej tematiky. Časopis Matice moravské 135 (2016): 2: 315–333.

[38] ZELENKOVÁ, Anna. 2017. Pokus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana: prispevek k strukturalni teoriji drame. Primerjalna književnost 40 (2017): 3: 133–149.

[39] ZELENKOVÁ, Anna. 2020. Hry Franka Wollmana na scéne Slovenského národného divadla v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Slovenské divadlo 68 (2020): 4: 297–309.